Logga in
Logga ut
"Ouppnåeliga krav" från kontrollerande för... Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

Inte tvångsvård i våldsam hederskultur

Norrköping Socialnämnden anförde.

Den unga kom till Sverige i början av 2015 tillsammans med sin sambo och hans familj. De har en son, född 2016, och de väntar nu sitt andra barn. Den unga har uppgett till socialtjänsten att hon utsatts för våld i Sverige. En läkarundersökning har genomförts som visar att hon sannolikt fått sitt hår avslitet på huvudet. Hon kan inte återvända till sin sambo eller hans familj då hon med största sannolikhet utsätts för våld, i flera former, av sambon och hans familj. Då våldet inte erkänns finns inte möjlighet att genom familjebehandling verka för en förändring. Anledningen till att en utredning inleddes var att den unga uppgett att hon utsatts för våld och ville ha hjälp att lämna sin sambo. Hon har själv berättat hon varit utsatt för våld av sambon och beskrivit på vilket sätt det skett. Det har även framkommit att sambon är uppväxt i en familj där det förekommer våld. Uppgifter från asylboende och polisen har visat att sambon har ett bråkigt beteende och svårigheter att hantera sina känslor när han blir arg eller upprörd.

Polisens upplevelse av att sambons familj skyddade den unga från honom vid omhändertagandet styrker misstanken om att våld ifrån honom förekommer mot den unga, och att familjen vet om det. Utöver det fysiska våldet förekommer även en hedersproblematik. Det är inte troligt att den unga ljugit om misshandeln på grund av att hennes mamma tvingat henne till detta. Den unga har svårt att precisera när i tiden mamman tvingat henne att ljuga. I utredningen finns också uppgifter som styrker att de uppgivna tidpunkterna inte stämmer. Den unga får ta ett mycket stort ansvar som ung mamma och har visat på svårigheter i den rollen. Utifrån den kännedom som finns om familjen anses den unga vara isolerad från övriga samhället. Hon har till exempel inte gått i skolan, trots att sonen varit på förskola.

Vid tidigare uppkommen oro om våld gällande sambons föräldrar och syskon har familjen slutit sig, vilket även skett denna gång. Detta är ett beteende som den unga visat flera gånger. Hon har bett om hjälp att lämna sambon, men har sedan återtagit sin berättelse om våld eller osämja och gått tillbaka till honom. Oftast har hon haft kontakt med sin mamma, sambon eller sambons familj innan hon valt att återvända till sambon. Det finns skäl att misstänka att hon, utifrån ett hedersperspektiv, påverkats av både sin och sambons familj i sina val att gå tillbaka. Hon önskar att få återförenas med sambon och sonen samt lovar att berätta om hon blir utsatt för våld. Om hon återgår till sambon är risken stor att hon kommer fortsätta att utsättas för våld och att våldet ökar utifrån att hon vanärat familjens heder genom att berätta om våldet och lämna sambon. Det är även stor risk att hon inte kommer att berätta om hon eller sonen utsätts för våld. Detta kan leda till en högre grad av isolering.

Genom förekommande våld, hot och kränkande behandling föreligger allvarliga brister i omsorgen av den unga. Det saknas möjlighet att bereda skydd för hennes person. Den omständigheten i sig utgör en påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling skadas. Hon uppvisar även ett socialt nedbrytande beteende genom att vilja återförenas med sambon. Den ungas ambivalens och egna agerande vid flera tillfällen visar att hon saknar insikt i sin situation. Detta omöjliggör att vård kan genomföras med samtycke och på frivillig väg. Hennes vilja att lämna sambon har varit föränderlig. Utifrån den stora ambivalensen i hennes beteende samt de förmodade påtryckningarna från hennes och sambons familjer kan hennes behov av skydd inte tillgodoses på frivillig väg. Även om hon ändrar sig och vill vara placerad av socialtjänsten kan hennes samtycke inte anses trovärdigt. Hon har vid upprepade tillfällen avvikit från sin planerade vård samt kontaktat sambon. Om hon inte bereds vård enligt LVU finns en påtaglig risk att hennes hälsa och utveckling allvarligt kommer till skada

Kammarrätten anger.

Kammarrätten ansluter sig till förvaltningsrättens bedömning att utredningen ger tillräckligt stöd för att A har utsatts för våld av mannen i fråga. Om vård ska kunna beredas A med stöd av 3 § LVU krävs emellertid att hon själv genom sitt beteende utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas. A:s agerande till följd av sin vilja att återförenas med mannen och dennes familj innebär enligt kammarrättens mening att hon utsätter sig för risker men kan inte anses bryta mot samhällets grundläggande normer. Beteendet framstår istället som ett utslag av att hon som ung mamma befinner sig i en utsatt situation utan andra anhöriga i Sverige samt av att hon har en bristande insikt i riskerna för att hon kan komma att utsättas för våld. Det kan således inte anses vara fråga om ett socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening. Överklagandet ska följaktligen bifallas.

 

Pappan olämplig som vårdnadshavare

Norrköping I målet framkom följande.

I augusti 2015 var pappans dator olåst och mamman tittade då på bilder som fanns sparade. Hon hittade bilder på dottern och hennes kompis när de var nakna och hon kände obehag samt polisanmälde. Bilderna har bedömts som barnpornografiska. Socialtjänsten kopplades in och de bedömde att umgänge skulle ske i närvaro av umgängesstöd. 

Pappan har medgett att han har tittat på barnpornografi och att han tittar på porr på datorn när han mår psykiskt dåligt. Han har också medgett att han blev kär i dotterns kompis och att han har fotograferat barnen när de var nakna. I polisutredningen har pappan inte hjälpt polisen att avkryptera alla filmer och bilder som hittats.

 

Tingsrättens bedömning av pappans lämplighet som vårdnadshavare

När det gäller frågan om pappan är olämplig som vårdnadshavare har vårdnadsutredarna ansett att han har visat sådana brister i sin omsorg om dottern som talar mot en gemensam vårdnad. Utredarnas bedömning grundas på den oro som föranleds av de brott som pappan misstänks för. Till viss del syns bedömningarna i för stor utsträckning har grundats på uppgifter som mamman har lämnat och lett till allt för långtgående slutsatser. Det går inte heller utesluta att bedömningarna även har färgats av de intryck pappans personlighet skapar och av hans ifrågasättande attityd.

Tingsrätten delar vårdnadsutredarnas oro kring pappans omsorgsförmåga och hans förmåga att förstå konsekvenserna av sitt agerande i förhållande till dottern. Att han är misstänkt för barnpornografibrott är en sådan omständighet som otvivelaktigt ger skäl till tvivel beträffande hans lämplig som vårdnadshavare. Det är ostridigt att han i april 2015 har fotograferat dottern och hennes kamrat då flickorna har varit nakna i samband med att de har duschat och att han har gjort detta i smyg. Han har visserligen själv förklarat att han har ångrat detta men samtidigt velat tona ned betydelsen av agerandet på sätt som talar för en brist på förståelse för flickornas integritet. Den förklaring till agerandet han ger i en kommentar till vårdnadsutredningen, hans beskrivning av sin relation till dotterns kamrat men även hans bemötande av vad som vårdnadsutredningen redogjorts för hans porrsurfande talar tydligt för att han har en gränslöshet som han har svårt att hantera i vissa situationer.

Sammantaget medför vad som nu har anförts att det föreligger sådana tveksamheter kring pappans föräldraförmåga att han inte för närvarande kan anses vara lämplig som vårdnadshavare. Det står vidare klart att den misstro som finns mellan parterna är sådan att den inte utan vidare kan överbryggas vilket med styrka talar mot en fortsatt gemensam vårdnad.

 

Modern förlorade vårdnaden

Norrköping Modern till en pojke som vid tiden för HD:s prövning var i det närmaste sju år gammal hade, efter skilsmässa från barnets far, interimistiskt haft vårdnaden om barnet i tre års tid. Fadern fanns vara lämpligare än modern som vårdnadshavare och anförtroddes därför vårdnaden.

Tingsrätten och hovrätten tillerkände modern vårdnaden och fadern sökte revision och yrkade att HD skulle tillerkänna honom vårdnaden om sonen. HD förordnade om barnpsykiatrisk undersökning i målet. I utredningen framkom att modern uppvisade en bristande förmåga att leva sig in i pojkens behov av omvårdnad och att det förekommit en hel del aga. Fadern hade stått för den direkta omvårdnaden om barnet och troligen hade faderns engagemang under parets gemensamma tid kunnat kompensera för moderns brister i omvårdnaden.

Fadern ansågs lämpligare som vårdnadshavare för sonen än modern. Det kunde också antas att fadern, om han fick vårdnaden, skulle medverka till att moderns rätt till umgänge med sonen kunde utövas på ett för denne gynnsamt sätt. Förhållandet att pojken, som var snart sju år gammal, hade stått under moderns vårdnad så lång tid som tre år gav anledning till tvekan huruvida en överflyttning av vårdnaden borde ske. Det är väl känt att kontinuitet när det gäller såväl vårdnadshavare som miljö och övriga vardagliga förhållanden är av stor betydelse som en trygghetsfaktor för små barn. Kontakten med fadern hade emellertid varit djupgående och regelbunden under hela den långa tiden för vårdnadsprocessen, och den yttre miljön bör för pojken hittills ha framstått som tryggare hos fadern än hos modern. Tidpunkten för en överflyttning var även särskilt lämplig med tanke på att pojken ännu inte börjat sin skolgång. HD fann att vårdnaden om sonen borde anförtros åt fadern.

Vårdnadsomständigheter

Norrköping Vid val av vårdnadshavare finns det vårdnadsomständigheter som ska tas med i bedömningen. Domstolen ser till föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare, föräldrarnas samarbetsförmåga, risken för att barnet eller annan familjemedlem utsätts för våld, barnets behov av båda sina föräldrar, barnets vilja, kontinuitetsprincipen och övriga omständigheter.

Vid bedömningen av en förälders lämplighet ser rätten om det förekommer hot eller våld mot barnet eller den andra föräldern, om det förekommer missbruk eller om det finns psykisk sjukdom. Vidare bedöms om föräldern saboterar umgänget mellan barnet och den andra föräldern så kallat umgängessabotage. Ytterligare en omständighet som talar emot en förälders lämplighet är att han eller hon undanhåller barnet från den andra föräldern. Domstolarna ställer även höga krav på föräldrarna och deras förmåga att samarbeta. Varken samarbetssvårigheter eller konflikt mellan föräldrarna är i sig omständigheter som ensamt talar för hur vårdnaden ska vara. Kontinuitetsprincipen innebär att det ska undvikas att flytta barnet från dess invanda miljö. De övergångsproblem som kan uppstå om barnet flyttas kan överses om en flytt innebär en bättre kontakt med båda föräldrarna.

Vid domstolens bedömning finns ingen presumtion för ensam vårdnad. Barnets bästa bedöms i varje enskilt fall utifrån individuella förhållanden. Utgångspunkten vid domstolens bedömning är dock att gemensam vårdnad är bäst för barnet. Domstolens ställningstagande till yrkanden om vårdnad bygger på en prognos, med utgångspunkt från rådande förhållanden, om hur olika tänkbara alternativ kan komma att utfalla.

Polisen kunde inte rätta sitt misstag

Norrköping Polismyndighetens beslut den 2 januari 2018 att omhänderta A:s skjutvapen m.m. har upphävts av förvaltningsrätten genom dom den 20 mars 2018. Polismyndigheten har därefter fattat ett nytt beslut om omhändertagande av sex av de aktuella vapnen.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kammarräten anförde följande.

Av allmämia rätts grundsatser följer att ett nytt sådant beslut inte får fattas på samma grunder som föranledde det tidigare beslutet.

Det nu överklagade beslutet grundar sig på samma händelse som ligger till grund för det beslut som upphävts av förvaltningsrätten genom dom den 20 mars 2018, dvs. att det vid husrannsakan den 4 april 2017 hos A påträffats tre tillståndspliktiga skjutvapen för vilka han saknat tillstånd. Att endast närmare redogöra för omständigheterna kring sarmna brottsmisstanke kan inte anses utgöra sådan ny uppgift att Polismyndigheten haft rätt att fatta nytt beslut om omhändertagande av vapnen. Polismyndigheten hade däremot varit oförhindrad att i överklagande av förvaltningsrättens dom den 20 mars 2018 och åberopa de uppgifter som framkommit om de aktuella brottsmisstankarna. Eftersom Polismyndigheten inte haft rätt att fatta det nu överklagade beslutet om omhändertagande av skjutvapnen ska överklagandet bifallas och beslutet upphävas. 

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet

Norrköping Uppdrag granskning har kartlagt alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren. Gärningsmännen har ofta varit påverkade av alkohol eller narkotika. Utbildningsnivån är låg, åtminstone en tredjedel har också dömts för andra brott. Och 58 procent är födda utomlands. Har etnicitet någon betydelse? 

Brå:s projekt om brott bland svenskar och invandrare har genom vetenskapliga analysmetoder undersökt hur "svensk och utländsk bakgrund" tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad misstänkt brottslighet.

En del kritiker har ifrågasatt nödvändigheten av undersökningar kring etnicitet och brottslighet samt menar att den är till mer skada än nytta. Det finns risk att uppgifter rycks ur sitt sammanhang och presenteras på ett sätt som förstärker ett vi- och dom-tänkande. Sådana farhågor får man inte nonchalera.

Brå har t.ex. gjort bedömningen att en kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs. Om den registrerade brottsligheten visar sig vara hög i några grupper av utlandsfödda så försvinner inte problemen om man inte belyser dem och talar öppet om dem. En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige, oavsett etnisk härkomst.

 

Gör: jurist


Födelseår: 1970Började skriva för juristbloggen: September 2013


Gillar: kreativitet, måttfullhet och juridisk visdom.

Juridikens uppgifter: att styra samhällsutvecklingen, att fördela gåvor och bördor, att säkra förväntningar, att lösa konflikter och att markera värderingar. Det åvilar juristen ett särskilt ansvar att på ett begripligt och övertygande sätt föra ut och synliggöra de argument som ligger bakom avvägningar i lagstiftningen och avgöranden i enskilda fall.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se