Logga in
Logga ut

Vår framtid

Söderköping De som är barn och ungdomar idag är de som ska ta över efter oss och utveckla samhället till något att vara stolt över. För mig handlar det om ett samhälle som är inkluderande och ger alla samma möjlighet till att lyckas här i livet. Det handlar även om att samhället ska ha ett skyddsnät som fångar upp de som under kortare eller längre tid inte klarar av att få ihop sitt liv. Men även ett samhälle som ställer krav på medborgarna att göra sin plikt och att bidra till det gemensamma.

Hur skapar vi då de bästa förutsättningarna för våra barn och unga så att de kan förvalta den Svenska modell som vi har byggt upp men även utveckla den vidare?

Jag tycker att samhället ska ge våra barn och ungdomar den bästa start som bara går på livet eller i deras klivet in i vuxenvärden. Vi behöver kraftsamla de resurser som vi har och sluta att tänka att detta är mitt område och det där är ditt område och börja samarbeta mer. Skolan som ser barnen/ungdomarna under skoltiden måste ha ett nära samarbete med socialtjänsten som ser barnen/ungdomarna under den övriga tiden. Får vi sedan till ett gott samarbete med sjukvården så har vi kommit en bra bit på väg. Jag tro inte att det behövs mer resurser utan bara mer samarbete och att vi tänker och agerar gemensamt. När varje profession gör sin bit och tillsammans så kommer vi att komma mycket långt och kunna hjälpa och guida våra barn och ungdomar till en bra och trygg framtid.

Det är på detta sätt som vi bygger ett starkt samhälle och ett tryggare Söderköping.

Glad midsommar på er alla.

Demokrati

Söderköping Med jämna mellanrum så kommer det upp en diskussion om att vi politiker inte lyssnar på vad ”vanligt” folk tycker och tänker. Vi politiker är inte demokratiska kan jag även höra att några säger ibland.

Vad är då demokrati? I Sverige har vi fyra grundlagar som styr vårt samhälle. En av dem är Regeringsformen. I första kapitlet första paragrafen går det att läsa:

”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.”

Vad betyder då detta? Representativ demokrati betyder att vi allmänna val väljs representanter från olika partier, med olika ideologier, som sedan leda kommunen under fyra år. Vi utser vilka som ska fatta de beslut som behöver fattas. Det är alltså varje myndig medborgare i varje kommun som har möjlighet att påverka vem som ska ta dessa beslut som behöver tas. Varje individ har en röst och alla väger lika tungt. Vidare så sägs det att den offentliga makten ska utövas under lagarna. Politiken behöver alltså följa det som lagarna föreskriver.

Att då säga att politiken inte lyssnar blir för mig ett underligt sätt att uttrycka sig på eftersom det är alla röstberättigade som beslutar om vilka som ska styra. Det är det yttersta sättet att lyssna på var alla vill. Om vi politiker inte driver en politik som passar de flesta av medborgarna så byts vi ut var fjärde år.

Om jag som politiker skulle lyssna på en grupp av invånare som vill något speciellt som blir bäst för dem men inte för alla andra i kommunen. Är det då demokratiskt? Nä det är det inte eftersom jag är satt för att ta beslut som är det bäst för hela kommunen inte en grupp av individer. Som politiker så behöver vi se helheten och hur det blir på sikt.

I regeringsformens andra paragraf tredje stycket går det att läsa:

”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

Politiken ska ta beslut om det som är hållbara på lång sikt med även är bra för dagen invånare likväl som kommande.

Vi politiker behöver ha ett sikte som är inställt på det som blir bäst för alla invånare och som är hållbart på sikt. Det är inte lätt alla gånger men jag tycker att vi de senaste åren har kommit en bra bit på väg att höja blicken och se vad som är hållbart för hela kommunen. Nu gäller det att vi håller i och orkar fokusera på vad som blir bäst på sikt inte bara för stunden.

Utveckling

Söderköping Under alla mina år som yrkesverksam har jag upplevt det mycket positivt att få in elever eller andra nya i den organisation som jag jobbat i. Alla år som jag jobbade inom socialtjänsten hade jag socionomstuderanden som gjorde sin praktik med mig.

Det har fått mig att fundera på varför jag gör saker på ett visst sätt och vilken grund jag har för det. Ibland handlar det om att jag har gjort så under en lång tid och det har fungerat för mig och organisationen. Andra gånger finns det en välgrundad tanke som ligger bakom mitt agerande. Men hur eller hur så är det bra att lyfta och skärskåda sina tankar eller handlingar ibland. Det gör att jag som yrkesverksam eller organisationen utvecklas.

I förra veckan så tackade vi av vår kommunchef och nämndsekreterare som går i pension. Detta innebär att vi har en ny kommunchef och en ny kommunsekreterare som börjat för några veckor sedan. För dessa två personer så behöver vi förklara hur det går till i Söderköping och vilken organisation som vi har. För att de ska förstå så ställer de många frågor om vad som ligger bakom de vägar som vi har valt när det gäller hur vi har organiserat oss, strukturer för beslutsfattande och vem som tar vilka beslut.

När vi nu lyfter upp och förklara hur det går till och varför vi har valt som vi gjort så ställs ibland frågan i mitt huvud: Skulle vi kunna göra detta på ett bättre eller mer effektivt sätt? Ibland så blir svaret att vi gör det på ett bra sätt för Söderköpings del och ibland att det här skulle vi kunna göra annorlunda och få ut mer av oss som organisation.

Jag är glad för att jag finns bland människor som är villiga att skärskåda hur vi gör och som är villiga att ändra när det är befogat.

Ibland krävs det inte så mycket

Söderköping För ett par veckor sedan så hade vi ett möte där varje nämndordförande fick berätta vad som de hade åstadkommits under de sista tre åren inom varje nämnd och styrelse i kommunen. Det är inte utan att jag blir väldigt stolt över att få vara med i en så beslutsför samling av människor. Visst jag hade ju en aning om vad som skulle komma upp, eftersom jag gjort en lång list på vad kommunstyrelsen gjort, men det var en hel del mer som jag blev påmind om. Det är inte bara de vallöften som gavs som genomförts utan en hel del mer som gynnar Söderköpings invånare.

Jag tror att det beror på att vi inte har fallit i oppositionens fälla och börjat vela utan kunna stå ut och hålla vad vi lovat att vi skulle göra.

Ibland funderar jag på hur mycket som Söderköpings invånare ser utav allt det som vi åstadkommer. Vissa saker handlar om att vi har bräddat demokratin och satt en ny organisation, och det förstår jag att allmänheten har svårt att se, även om det är en av våra grundstenar i demokratin. Men hur är det med allt annat som sker i Söderköping?  

Idag när jag var ute och gick en promenad för att titta på några områden som vi funderar på att exploatera träffade jag en person som stannade mig och pratade om bland annat nybyggnation. Efter en stund berättade personen att den jobbade i Söderköping men bodde ett bra stycke bort i en annan kommun. När samtalet började närma sig sitt slut så säger personen till mig ” Skulle inte du kunna flytta till min kommun så att vi får lite fart även på min kommun, det behövs”. Jag svarade att det inte är aktuellt utan att jag tyckte att Söderköping var en helt underbar kommun att bo och verka i.

När vi hade skilts åt och jag hade gått en bit tänkte jag på var personen sagt. Det var i alla fall en person som sett att det händer en hel del i Söderköping som är önskvärt. Man kan säga att jag fått lite beröm, även om vi är ett lag som gjort det möjligt. Efter den tanken så gick jag med lite lättare steg och smålog för mig själv.

Ibland krävs det inte så mycket för att man ska bli lite gladare och nöjdare.

Om Brunnsparken

Söderköping Under den senaste tiden har jag fått en hel rad med frågor om vad vi vill göra i Brunnsparken. För att förtydliga lite så kommer jag att berätta vad vi vill med området.

Det finns en detaljplan som tillåter byggnation av två huskroppar, 13 meter höga, invid Viggebyvägen och Doktor Böttigers väg mitt emot Birkagården. Den detaljplanen tar även i anspråk Viggebyvägen så att den inte blir öppen för allmän trafik. Denna detaljplan vill vi ta bort och ersätta med en annan för området.

Den nya detaljplanen, som nu ligger för beslut i kommunfullmäktige, innebär att det ska bli möjligt att bygga bostäder, 13,5 meter höga, i området som ligger ungefär där tennisplanen ligger och bort till grusplanen bortanför Vimman. Viggebyvägen kommer inte att röras utan vara som den är idag.

Hjälmsätergatan, Husbygatan, Tvärgatan och Varvsgatan kommer att förlängas ner mot ån. Tanken är att kvartersbildningen ska bli som den som är idag mellan de gatorna men sträcka sig lite närmare ån. Det gångstråk som nu finns utmed ån kommer att finnas kvar i sin befintliga sträckning. Husen som kommer att byggas enligt detaljplanen kommer att ligga med gaveln mot Viggebyvägen och det ska vara fri sikt mellan husen och inbjudande att gå mellan dem. Enligt detaljplanen ska det bli parkliknande förhållanden mellan husen.  

Hoppas att jag har lyckats reda ut några frågetecken eller missförstånd.

Jag är Socialdemokrat och kommunalråd i Söderköping. Har ett stort intresse för sociala frågor och vill att alla skall få samma chans och möjlighet i livet oavsett bakgrund.

Bloggar

Sportbloggar