Hur bra blir nya E22?

13 december 2016 04:00

Kommuner längs med E22:an, från Norrköping till Kalmar, krävde i början av månaden att bygget av Förbifart Söderköping ska inledas inom några år. Budskapet framfördes i ett brev till infrastrukturminister Anna Johansson (S). Ungefär samtidigt höll Trafikverket samrådsmöten där vägförslaget för E22 förbi Söderköping presenterades.

Nyligen lyfte även den östgötske riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) E22:ans framtid i riksdagen. I en interpellation till infrastrukturministern har Danielsson frågat om regeringen prioriterar Förbifart Söderköping.

Engagemanget från riks- och lokalpolitiker behövs. De växande köerna på europavägen gör att en ny vägsträckning och kanalpassage bör prioriteras av Trafikverket och ytterst av regeringen när transportplanen för 2018-2029 beslutas.

Men samtidigt som det är av stor vikt att förbifarten börjar byggas finns det en del i Trafikverkets förslag till vägsträckning som Söderköpings kommun bör se med viss oro på. Missförstå inte, de positiva effekterna av förbifarten är överväldigande men det betyder inte att alla delar av projektet per automatik är bra. Dåliga lösningar bör undvikas även om det är bråttom.

Den plan som Trafikverket nu har presenterat på samrådsmöten följer inte på ett par viktiga punkter den fördjupade översiktsplanen för förbifart E22 som Söderköpings kommun fastställde år 2008. I ett yttrande till Trafikverket daterat den 6 december har Centerpartiet i Söderköping uppmärksammat avvikelserna.

En stor förändring är att enligt det nuvarande förslaget rivs den befintliga bron över Göta kanal. Sammantaget med att trafikplats Klevbrinken, som ligger precis norr om Göta kanal, stängs och en ny trafikplats byggs längre norrut försvåras kommunikationerna till flera tätortsnära natur- och friluftsområden samt områden attraktiva för exploatering. Försvinner den nuvarande bron riskerar den nya vägen att bli en besvärlig barriär.

Även nya E22:ans sammankoppling med väg 210 från områdena söder om Slätbaken har fått en annan sträckning än vad riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen angivit. Det handlar om den så kallade skärgårdslänken.

I sitt yttrande framför Centerpartiet att skärgårdslänkens föreslagna sträckning inte ger kortast möjliga pendlingsväg. Det kan leda till att trafikflödena genom tätorten inte minskar som det var avsett.

I Trafikverkets förslag för förbifarten ingår också att några länsvägar tas ur allmän väghållning, så där i förbigående.

Det fortsatta arbetet med förbifarten blir en balansakt. Det råder ingen tvivel om att en ny vägsträckning behöver börja byggas de närmaste åren. Samtidigt bör Trafikverket, Söderköpings kommun och andra parter säkerställa att projektet som helhet blir bra och det inte slarvas med detaljerna.

Kanske framstår en bro eller ett par kilometer längre pendlingsväg som småsaker i sammanhanget. Men i ett stort projekt som Förbifart Söderköping kan även småsaker få betydande påverkan på lokalsamhället.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Edvard Hollertz