Till Kommunfullmäktige, Valdemarsviks kommun, angående ombyggnadsprojektet Ringgården:

Efter att med hjälp av ekonomisk och juridisk expertis analyserat kommunens ombyggnadsplaner har vi kommit fram till att dessa inte gynnar pensionärerna som nu bor där eller de som i framtiden kommer att bo där. Vi avstyrker projektet i dess nuvarande utformning.

Lagen om Kooperativa hyresrättsföreningar riktas till boende som vill och kan engagera sig och kraftfullt påverka sitt boende. Det förutsätter ett långsiktigt åtagande och att aktivt deltaga både praktiskt och administrativt i föreningens arbete. Den lämpar sig för boende som planerar för framtiden med ett perspektiv på 10 – 20 år.

De pensionärer som idag bor på våra särskilda boende (ålderdomshem) bor där i livets slutskede. Den genomsnittliga hyrestiden är ett år.

Många lider av senildemens. I kommunens omfattande utredningar av framtida vårdbehov framgår att man räknar med ett kraftigt ökat behov av demensplatser. Att med någon form av påtryckning förmå dessa pensionärer att köpa in sig i den planerade kooperativa hyresrättsföreningen, att sitta med i dess styrelse, att bli delansvarig för en investering uppgående till 100 miljoner kronor, att årligen delta i föreningsstämman och besluta om hyra, att välja in representanter i styrelsen, att hävda sina intressen gentemot kommunen och Riksbyggen anser vi inte bara orealistiskt utan även omoraliskt.

Utan upphandling har kommunen betalat 650 000 kronor till Riksbyggen i arvode för projektering. Om Riksbyggen inte får uppdraget att bygga om fastigheten, går kommunen miste om dessa pengar.

Utan upphandling planerar kommunen att ge uppdraget till Riksbyggen, trots att det finns åtta andra villiga entreprenörer. Lokala byggföretag går miste om chansen att förverkliga ombyggnaden med resurser inom kommunen. Därmed förlorar också kommunen dessa skattepengar.

Riksbyggen kräver att all framtida förvaltning och skötsel av fastigheten skall skötas från Norrköping. Åter förlust av arbetstillfällen och skattepengar. Riksbyggen kräver att man redan innan projektet påbörjats den framtida hyran skall höjas med 50 procent för pensionärerna. Detta är desto mera märkligt då hyran i en hyresrättsförening skall bestämmas på den årliga stämman.

Kommunen har inte dessa 100 miljoner kronor som projektet kommer att kosta (minst) och kan heller inte få låna upp så mycket.