INSÄNDARE SVAR TILL ”MIN SON SAKNAR SIN TRYGGHET NU” NT 28/12

Vi förstår att den situation som skribenten ”Orolig mamma” vittnar om är oerhört jobbig. Självklart har varje elev rätt till en trygg och stimulerande lärmiljö och att få de allra bästa förutsättningar att utvecklas.

Trygghet handlar i skolans om både fysisk miljö, psykosocial miljö och lärmiljö. I undervisning och vid andra aktiviteter måste varje pedagog och lärare skapa en trygg miljö där alla elever ges möjlighet att delta och inkluderas i arbetet och i gruppen. Extra anpassningar och särskilt stöd ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Extraordinärt stöd kan innebära en assistent men behöver inte per automatik göra det. Det kan också handla om att öka grund­bemanningen av lärare eller att stärka elevhälsan. Hur stödet ska se ut och vilken typ av medarbetare som behövs avgör den chef som är ansvarig för organisation och bemanning.

Det stämmer att ett antal medarbetare under året inte har fått förlängning på sina visstidsanställningar, bland dem ett antal elev­assistenter. I vissa fall beror det på att eleverna man ansvarat för byter stadium eller att en tjänstledig kollega kommer tillbaka. Det kan också bero på att rektor valt en annan organisation än just att anställa assistenter. Att det skulle handla om så många som 150 som fått sluta stämmer inte. Rätt siffra är knappt 80 tjänster inom grundskolan i hela kommunen.

Vi har förståelse för att förändringar kan påverka enskilda individer negativt. Alla elever ska känna trygghet i våra kommunala skolor och att skolorna ska uppfylla skollagen är en självklarhet. Om man upplever att ens barns skola inte gör det så ska man naturligtvis ta upp det med skolans ledning.

Budgeten för 2019 innebär att skolan får ett tillskott på drygt 70 miljoner kronor. Ambitionen är att skapa en långsiktig grundorganisation som framförallt bygger på tillsvidareanställda legitimerade lärare. Det har varit flera turer efter att de kommungemensamma grupperna lades ner. Nu hoppas vi få till en hållbar och långsiktig organisation ute på enheterna.

Under hösten har utbildningskontoret tittat olika alternativ gällande organisationen för stödet till elever med behov av extraordinära stödåtgärder. Utbildningsnämnden beräknas fatta ett beslut i frågan under våren, och därefter kan den nya organisationen förhoppningsvis bidra till både ökad trygghet och större flexibilitet för de elever som tar del av sådana särskilda stödinsatser och därmed också för alla elever.