Vi förstår att djurägare är oroliga

3 oktober 2019 05:00

Angående ”Är vargen viktigare än människan?”, NT 26/9.

Länsstyrelsen beklagar att boende i Östergötland känner oro över att ett vargpar har etablerat sig i länets nordvästra delar. Det är även olyckligt om en artikel, publicerad i NT den 20 september, har spätt på oron.

Därför vill vi förtydliga att när det gäller antal ansökningar om skyddsjakt har endast två ansökningar kommit in till Länsstyrelsen, inte tre som insändarskribenten nämner. Det är dessutom endast den ena av de sökande som har haft ett rovdjursangrepp som anmälts till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Sverige är björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. I Östergötland handlar det om lodjur och varg. Både riksdagen och EU har slagit fast att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Samtidigt ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras.

Länsstyrelsen har förståelse för att djurägare känner oro när förutsättningarna för att ha betande djur förändras. Ett sätt att anpassa sig är att sätta upp stängsel mot rovdjur, vilket Jordbruksverket i samarbete med Länsstyrelsen betalar ut stöd för. Mellan 2014 och 2018 betalades drygt 1,6 miljoner kronor ut till östgötska lantbrukare och andra markägare. Totalt beviljades utbetalningar på 26,5 miljoner kronor i Sverige, vilket gav 530 kilometer stängsel.

Om situationen med vargparet som har etablerat sig i Östergötland skulle bli ohållbar med flera dokumenterade vargangrepp kan Länsstyrelsen bevilja skyddsjakt. Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt skyddsjaktsärende utifrån lagstiftning, nationella och regionala riktlinjer, inkommen ansökan och den skadedokumentation som finns kopplad till ärendet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mia Kjällander Vilthandläggare, Länsstyrelsen Östergötland