INSÄNDARE Kommunen har i sin fortsatta expansionsiver planer på att bygga ytterligare cirka 1000 lägenheter inom Vilbergens norra del. Mängder av parkeringsplatser kommer att försvinna och politiska uttalanden om att bättre cykel-och gångvägar ska lösa parkeringsbehovet då ett stort antal boende förutsättes gå och cykla framgent. Ett önsketänkande som inte vilar på saklig grund. Tvärtom kommer behovet av p-platser att öka.

I planerna ingår att bygga ett stort antal bostäder mycket nära Gamla Övägen där den är som mest trafikintensiv. Dagens trafikvolym på Gamla Övägen uppgår till cirka 22000 fordon per dygn och beräknas öka med 50 procent om 10 år. Ett märkligt förslag som strider mot sunt förnuft.

Redan idag skapas köer på Gamla Övägen av fordon som ska nyttja Söderleden i västlig eller ostlig riktning eftersom påkörningsfiler saknas. Ett flertal olyckor och desto fler olyckstillbud har inträffat under åren men det verkar som denna problematik drunknar i vem som har ansvaret. Trafikverket har formellt ansvar för Söderleden men det förtar ju inte att kommunen borde visa sitt intresse och ansvar för att minska olycksriskerna.

Den bästa lösningen är givetvis separata påfartsfiler så att bilisterna kan länkas in i den trafikrytm som hålls. En temporär förbättring borde kunna ske genom att bilister i den högra/inre körbanan som inte ska köra av Söderleden mot Gamla Övägen i god tid styrs ut i den vänstra körbanan. Genom en sådan åtgärd kan en rimligt lång påkörningsfil skapas och därmed också eliminera miljöbelastande köer som tidvis åsamkas genom nuvarande lösning.

I planerna ingår att Gamla Övägen ska bli stadsgata med en maxhastighet på 40 km/h. När nu äntligen trafiken flyter bra sedan den nya avfarten/rondellen till före detta Thapperska skolan och Vrinnevisjukhusets personalparkeringar tillkom finns ingen anledning att införa denna hastighetsbegränsning.

Kontentan av vad ordet medborgardialog står för är att kommunen ensidigt bestämmer vad som ska gälla och framhåller sin egen förträfflighet när det gäller planer för sina medborgare. En sådan hantering skapar inte ett nödvändigt förtroende mellan medborgare och politiker/tjänstemän.