Johannisborgsförbindelsen är på gång

19 januari 2019 04:00

"SVAR TILL ”UNDRANDE” NT 16/1

I NT 2019-01-16 frågar insändarskribenten Undrande om framtidsplanerna för Norrleden och minskningar biltrafik på Hamnbron och Ståthögavägen.

En vägutredning gjordes för Norrleden 2009. Trafikverket, som ansvarar för frågan, beslutade om en sträckning från Söderleden via tunnel under Lindö kanal, över Händelö och via en bro över till Herstaberg och anslutning till E4:an. I den nationella planen för infrastruktur år 2018-2029 ingår dock inte denna sträckning. Det kommer således att dröja lång tid innan Norrleden kan förverkligas.

Därför arbetar nu Norrköpings kommun med en trafikled (Johannisborgsförbindelsen) som en del i en fullbordan av en ringled runt staden. Söderleden – Riksvägen – Stockholmsvägen - Ståthögavägen finns redan som grund för ringleden. Johannisborgsförbindelsen föreslås få en sträckning från Söderledens östra ände via en bro över Motala ström till Norra Promenaden, vidare till anslutning av Hahnholmsvägen, via en passage av stambanan/Ostlänken och anslutning till Ståthögavägen.

Analyser visar att denna förbindelse skulle ge betydande minskningar av biltrafiken på Östra Promenaden, Hamnbron och andra delar av innerstaden. Johannisborgsförbindelsen bedöms, med dagens förutsättningar, lösa trafikens framkomlighet bättre än Norrleden. Huvuddelen av biltrafiken är lokal inom staden och föreslagen Norrled ligger för långt från de centrala delarna av staden för att vara attraktiv. Norrleden ses i översiktsplanen för staden (2017) som en åtgärd på lång sikt, när Norrköping blivit en större stad.

En första del av Johannisborgsförbindelsen skulle enligt nuvarande planering kunna vara byggd inom tre-fyra år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Jonsson (C) kommunalråd, Norrköpings kommun