Inget utrymme för fler besparingar

23 maj 2019 04:00

Vänsterpartiet ser med oro på det nya besparingsförslag som Socialnämnden har att hantera i juni. Redan den 2/1 tog nämnden beslut om besparingar på cirka 14 Mnkr som ålagts nämnden enligt beslut i KF i december.

Nu är det dags igen. Nämnden ska spara 5 Mnkr till, som ska beslutas i juni. Vänsterpartiet hävdar att nämndens budget är underfinansierad redan från början och att det inte finns utrymme för fler besparingar. Norrköpings befolkning växer, vilket vi välkomnar. Men detta medför också att även personer med behov av våra insatser ökar. Enligt nuvarande budgetmodell görs ingen volymuppräkning som Socialnämnden kan tillgodogöra sig.

Det måste vara slut med att spara på barn, unga och vuxna med särskilda behov! Att skära ner på personal medför en större kostnad i slutänden. Det kommer att medföra längre väntan på biståndsbeslut, en ökande oro hos personer som behöver vårt stöd och sist men inte minst kommer det att medföra en ökad stress för vår personal.

Det är inte möjligt för Socialnämnden att lägga ner fler verksamheter. Vi måste lyfta ekonomin till en diskussion med Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens presidier. Vänsterpartiet yrkade på det redan i april, men fick inget gehör för det i nämnden. Vart går smärtgränsen för Kvartetten?

Gränsen är inte nådd än

Jag har full respekt för Vänsterpartiets oro och ser också att det finns gränser för besparingar. Men jag anser att vi inte är där än. Vi har en skyldighet både gentemot skattebetalare och Kommunfullmäktige att hålla oss till tilldelad budget. Om vi märker att vi får svårt att klara våra lagstadgade uppdrag ser jag också att vi måste gå till Kommunfullmäktige och äska mer pengar. Som i så fall måste tas från andra verksamheter. Men vi är inte där än.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mona Olsson Ledamot (v) i Socialnämnden Emir Ajanovic Ersättare (v) i Socialnämnden Roger Källs (S) Ordförande i Socialnämnden