Ett dysfunktionellt valfrihetssystem

14 maj 2019 04:00

Angående ”Mer pengar ska gå till vård och omsorg” NT 6/5.

2018 införde Norrköping LOV, lagen om valfrihet, inom hemtjänsten. Inför reformen kostnadsberäknades den egna verksamheten. Kommunen visste faktiskt inte vilken timkostnad man hade för sin egen verksamhet så det var en välkommen utredning ur flera perspektiv. Det är den kostnaden som utgör grunden för ersättning till privata utförare och LOV är till skillnad från upphandlingar förutsägbar i sin ersättningsmodell. Alla utförare, inklusive den kommunala, ska få samma ekonomiska kompensation för samma uppdrag. LOV har därför ansetts vara kostnadseffektiv och kvalitetshöjande då just kvaliteten är det enda konkurrensmedlet.

Tyvärr finns det en lucka i lagen när det gäller just omsorgssektorn som möjliggör för Norrköpings kommun att ersätta hemtjänst i egen regi utifrån vilka kostnader enheterna har – inte utifrån den ersättning som privata utförare får. Det här är både orättvist och förödande för den kommunala ekonomin. 2018 kostade den kommunala hemtjänsten 50 % mer per timme jämfört med den privata utan att leverera en högre kvalitet. Uppdraget är detsamma och att lika villkor innebär samma ekonomiska förutsättningar är ett grundläggande ben som valfrihetsreformen vilar på.

Av den anledningen har jag motionerat om en justering av lagen som just nu behandlas av partistyrelsen. Jag vill se en lagstiftning likt den som reglerar ersättningen till friskolor. Där måste kommunen kompensera friskolor när kommunen tillför kommunala skolor extra pengar pga underskott.

2018 kostade hemtjänsten i egen regi 27 miljoner mer än ersättningsnivån gentemot andra utförare.

Vård- och omsorgskontoret säger att det går att minska detta gap genom bättre planering, organisation och schemaläggning – ingen säger att personalen ska springa fortare. Ändå väljer Kvartetten att ge verksamheten 24 miljoner mer än budgeten medger med motiveringen att de vill värna personalens arbetssituation. Min uppfattning är att de egentligen värnar ett dysfunktionellt ersättningssystem och det borde åtminstone C, L och KD reagera på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roger Eklund-Åkesson Oppositionsråd (M)