Behov av grönytor vs behov av förskola

5 november 2019 04:00

Angående ”Vem ska rädda Mamreparken”, NT 4/10

Kommunen arbetar aktivt med grönområden och grönska i staden och har tagit fram en grönstrukturplan. Planen ska användas som underlag i alla framtida projekt och processer. Målsättningen är att varje invånare ska ha närhet och tillgång till grönytor i sitt närområde, något vi tar hänsyn till i detaljplanen för området kring Mamreparken.

Vid samhällsplanering vägs allmänna intressen mot varandra. Behovet av grönytor för utevistelse och rekreation ställs i förhållande till behovet av viktig samhällsservice såsom skola och förskola. Under planskedet har det varit möjligt att lämna in åsikter och synpunkter på planen vid två tillfällen då planen varit på samråd och granskning, varje skede har pågått under fyra veckor.

Dessutom har ett samrådsmöte genomförts för att möjliggöra insyn och påverkan. Samhällsbyggnadskontoret anser att ytorna runt den nya skoltomten är tillräckliga för att upprätthålla goda samband mellan befintlig bebyggelse, kvarvarande grönområden och Vrinneviskogen. Kommunen har vägt synpunkter mot varandra i ett granskningsutlåtande och valt att gå vidare med detaljplanen för området.

Det kommunägda fastighetsbolaget Norrevo AB har kommunens uppdrag att uppföra och förvalta byggnader för kommunal service. Inför byggnation besiktigas närliggande byggnader och vid behov kommer vibrationsmätningsutrustning att sättas upp. Mer information kommer till fastighetsägarna när vi närmar oss byggstart, som förväntas påbörjas under våren 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Mases Enhetschef för översiktsplanering, Norrköpings kommun Emma Hagström Enhetschef för stadsmiljö, Norrköpings kommun Julia Stenström Karlsson T.f. enhetschef för detaljplanering, Norrköpings kommun