Värdig vård för äldre

För att stärka vården för de äldre som ofta är multisjuka vill vi inrätta äldremottagningar på vårdcentralerna, skriver Per-Arne Fall (M) ledamot i regionfullmäktige och geriatriker.

2 februari 2019 04:00

De allra äldsta och sköraste personerna drabbas ofta av multisjuklighet. När något tillstöter eller försämras i hälsoläget söker individen sig ofta, i synnerhet på icke kontorstid, till akutmottagningen. Enligt nationell statistik väntar den kategorin patienter i medeltal nästan fyra timmar innan de bedöms. I olyckliga fall kan väntan bli mer än åtta timmar. Så kan vi inte ha det.

Vårdcentralerna har ett särskilt ansvar att hålla ihop vården kring den enskilde. Moderaterna i Region Östergötland vill därför inrätta så kallade äldremottagningar på vårdcentralerna i syfte att stärka vården för de mest sjuka äldre.

Genomförande bör kunna ske stegvis, på en vårdcentral i taget, och gradvis så att fler och fler kriterier uppfylles. Det ska exempelvis finnas en äldreinriktad allmänläkare (gärna geriatriker), kunna erbjudas hembesök, finnas ett direktnummer till äldremottagningen (utan knappval), finnas kompetens för demensutredning, tillgång till kurator, arbete med hälsobefrämjande åtgärder och – inte minst – ska kontinuitet på personalsidan eftersträvas.

Den särskilda ersättningen till vårdcentralen kan vara beroende av hur många villkor vårdcentralen uppfyller.

Några uppenbara fördelar är att en bättre kontinuitet i läkar-patientkontakten medför större möjligheter att endast åtgärder som verkligen gagnar den sjuke vidtas. Den äldre kan på det här sättet slippa besök på akutmottagningen, med kostnader och tid för transporter för patient och anhöriga. Det ger också, menar vi, bättre möjligheter till värdig vård i livets slutskede. Vi förstagångsbesök ska en längre tid avsättas med bl.a. inhämtande av anhörigas synpunkter, vilket medför att senare kontakter kan vara kortare och ibland bara via telefon.

Jag har nu, för Moderaterna i Region Östergötlands räkning, lämnat in en motion till regionfullmäktige om att äldremottagningar bör inrättas. Min förhoppning är att det styrande koalitionen delar vår uppfattning om behovet och också ser att vi gemensamt behöver arbetar för en värdig vård för våra äldre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per-Arne Fall (M) Ledamot i regionfullmäktige och geriatriker