Debatt Nu höjs allt fler röster för att strandskyddet ska begränsas eller tas bort helt för att tillåta exploatering av strandnära områden. Så sent som 2009 genomfördes en större ändring av strandskyddet. Ändringen gjordes med inriktningen att inte äventyra ett långsiktigt skydd av ständernas natur- och friluftsvärden. Nytt var att ge kommunerna huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av strandskyddet och i översiktsplanen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallades. LIS-områden. Samtidigt fastslogs att det inte fanns någon motsättning mellan ett attraktivt boende för många och att upprätthålla en attraktiv boendemiljö med allmänhetens tillgång till stränder.

Nuvarande lagstiftnings utgångspunkt är att de mest högexploaterade delarna av landet bör vara ”att genom större följsamhet mot reglerna begränsa en ytterligare byggnation längs stränderna”. Klimathotet med risk för höjd havsnivå och minskad tillgång på rent dricksvatten är idag också uppenbar för de flesta.

Naturskyddsföreningen i Östergötland anser att strandskyddet måste bevaras som det är. Redan nu finns möjligheter för undantag i särskilda fall och det lokala inflytandet är stort. Det generella strandskyddet är för värdefullt för att användas som kortsiktigt slagträ mellan politiker.

Det finns två syften med strandskyddet. Det första är att bevara och värna vår unika allemansrätt. Det är en viktig del av vår livskvalitet att vi får röra oss fritt i naturen. Stränderna hör också till allemansrätten. Om strandskyddet inskränks ytterligare, riskerar en stor del av vår kust att bebyggas. Det blir ännu svårare än det är idag för alla som inte har en strandtomt att uppleva och upptäcka strandnära miljöer. När ett område väl är bebyggt går det inte att vrida tiden tillbaka.

Det andra syftet med strandskyddet är att värna växt -och djurlivet. Ett av de absolut största hoten mot naturen är att livsmiljöer försvinner när människan tar allt mer mark i anspråk. Naturen i kustzonen och miljön runt våra sjöar och vattendrag är ofta rik på olika hotade djur och växter. De grunda områdena närmast land i havet är barnkammare för många av de fiskarter vi tycker om att äta, till exempel torsken.

Strändernas markzoner är också viktiga barriärer för att fånga upp och filtrera utsläpp av kemikalier och gödande ämnen. Med hårdgjorda ytor och bebyggelse försvinner dessa buffrande ekologiska funktioner.

Att bada, paddla, fiska och skåda fågel och andra djur utmed oexploaterade stränder är viktiga delar av den svenska turismen som ger arbetstillfällen och inkomster i hela landet. Vi anser att allemansrätten och naturens värde räcker som argument och vi saknar hållbara argument för att riva upp nuvarande strandskydd.

Förlorarna om strandskyddet försvagas är naturen, men också en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning.