Osäkert rättsläge i skolan

Vad får en lärare göra för att upprätthålla ordning och reda i skolan? En prövning i Högsta domstolen kan ge en ökad tydlighet, skriver barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

29 augusti 2019 05:00

Replik på "Tryggare skola utan BEO", ledare 22/8.

Barn- och elevombudets uppdrag är att ta till vara elevers rätt att gå i skolan utan att bli utsatta för kränkande behandling. Uppdraget är viktigt att debattera.

Låt mig kommentera Daniel Perssons exempel: fallet i Lidköping. Eleven med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning går i en särskild undervisningsgrupp. Eleven har själv aldrig varit fysiskt utåtagerande. I skolans handlingsplan framgår att man inte ska använda fysiskt tvång eller höja rösten mot eleven. Trots detta tar en lärare brottargrepp runt elevens hals och nacke. Läraren har uppgett att om han känt till planen hade han förhoppningsvis inte agerat så som han gjorde.

Frågan har stort intresse. Vad får en lärare göra för att upprätthålla ordning och reda i skolan? Rättsläget är osäkert. Vi vill därför att Högsta domstolen prövar fallet för att få en ökad tydlighet i hur skollagen ska tolkas. Jag vill dessutom förtydliga att vi alltid håller oss till lagens riktlinjer. I skollagen framgår att huvudmannen ska betala skadestånd till en elev för den kränkning som eleven blivit utsatt för. Det är alltså inget vi själva hittat på.

Lärarna ska och har också skyldighet att upprätthålla ordning och reda i klassrummet. Det finns alltså en skyldighet att upprätthålla trygghet och studiero men ett förbud mot att kränka elever.

Det är skolhuvudmännens ansvar att jobba långsiktigt och kontinuerligt med trygghet och studiero, vilket också framgår i skollagen. De är därmed skolhuvudmännen som bär ansvaret för att elever inte utsätts för kränkande behandling. Därför ställs krav på skadestånd alltid mot skolhuvudmannen. Vad en kränkning är står i skollagen, vilken jag rekommenderar att ledarskribenten läser.

I ett land med skolplikt har alla elever rätt att känna sig trygga i skolan. Vi ska vara stolta över den svenska lärarkåren. Men det finns undantag och det måste finnas en instans dit utsatta barn kan vända sig om de far illa i skolan. Den instansen är Barn- och elevombudet.

Caroline Dyrefors Grufman

barn- och elevombudet

Svar:

Det är helt sant och riktigt att elever förtjänar och har rätt till en trygg skolgång. Ingen elev ska behöva bli kränkt i skolan, vare sig av andra elever eller lärare. Så långt är alla överens. Det kan förmodligen även sägas om behovet av en instans som har i uppgift att ta till vara elevernas rättigheter.

Det är gott och väl att BEO förefaller ha läst skollagen, lite raljans i debatten dör heller ingen av. Problemet är dock inte att BEO arbetar mot kränkningar, utan att det gång på gång görs bedömningar av vad som är en kränkning som inte kan ses som annat än aktivistiska. Detta oavsett hur ingående man läser lagen.

Elever från rika familjer klarar sig alltid. Men för resten måste skolan fungera. När myndigheter motarbetar en fungerande skolmiljö är det många som blir lidande. Någon behöver se efter elevernas rättigheter, men det måste inte vara BEO.

Daniel Persson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!