DEBATT. Transportsektorn står för ungefär 30 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Radikala grepp behöver tas för att klara klimatmålen och få en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad:

• Vi behöver en stadsplanering som minskar behovet av transporter. Städer där man ställt om visar att man kan minska biltrafiken till en fjärdedel med samma tillgänglighet. Stadsdelarna behöver vara allsidiga med bostäder, arbetsplatser, närservice, kultur- och fritidsaktiviteter. Från den egna stadsdelen ska man kunna åka spårvagn eller cykel till centrum för cityhandel. Stadsdelarna behöver byggas med lagom täthet och ha plats för grönska. Utspridd bebyggelse leder till ökat bilberoende.

• Spårväg är framtidens hållbara och attraktiva kollektivtrafik i städer av Norrköpings storlek. Vi har lyckligtvis redan spårväg, men den behöver snarast byggas ut till de delar av staden som helt saknar spårväg såsom Kungsgatan, Ektorp, Vilbergen och Vrinnevisjukhuset.

• Norrköping har goda förutsättningar att minska bilbehovet eftersom staden är rund och väl samlad. Man når centrum från alla stadsdelar på lagom cykelavstånd. Norrköping har betydligt lägre andel cykling än till exempel Linköping. Cykling står för 16 % av trafiken i Norrköping. I Linköping är andelen cykling 27 %. Linköping har dubbelt så mycket cykelvägar per invånare jämfört med Norrköping och satsar fyra gånger mer på nya cykelvägar och förbättringar för cyklister. Linköping har fått stadsbidrag för cykelvägar. Forskare har kommit fram till att investering i cykelvägar i Lund och Köpenhamn har gett en vinst motsvarande sex gånger satsningen för att man sluppit kostnader i bilsystemet och för miljöskador.

• Norrköping behöver snarast ta fram en ny cykelplan där huvudcykelvägarna går centralt genom stadsdelarna där de flesta målpunkterna som skolor och service finns. I nuvarande cykelplan går cykelbanorna utmed de starkt trafikerade bilvägarna. Att cykla är annars bra för hälsan men luftföroreningar från bilar ger minst tusen dödsfall per år i Sverige.

• Bilträngsel kan inte byggas bort med mer utrymme för bilar. Bygger man extra filer på ett vägavsnitt väljer fler att köra mer och det blir mer trängsel på stadens övriga gator. Att i stället underlätta att cykla och åka kollektivt ger bättre plats för den biltrafik som verkligen behövs. En bil tar lika stor plats som tio cyklar i stadstrafiken. De flesta stadsbor skulle kunna använda bilpoolsbil då de behöver en bil. Bilen behövs mest på den glesbefolkade landsbygden.

Det är hög tid att Norrköping satsar på hållbar stadsplanering med bra kollektivtrafik och mer cykelvägar istället för att bygga ut bilvägar.