Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare. Idag är över var tredje lärare i Norrköpings grundskolor obehörig. Samtliga kommuner utom en i Östergötland har högre lärarbehörighet än Norrköping, som dessutom visar en vikande trend.

Norrköpings kommun växer och konkurrerar med angränsande kommuner om de utbildade lärare som finns att tillgå. Den ökande lärarbristen kommer att på sikt få stora konsekvenser för såväl den enskilde eleven som för Norrköpings kommun. För att behålla och rekrytera lärare måste kommunen bli en attraktiv arbetsgivare.

Lärarbristen förväntas öka under de kommande åren och riskerar att särskilt drabba elever i utsatta områden. Allt fler arbetar nu som outbildade lärare på skolor där eleverna har sämre förutsättningar. Det är redan svårt att rekrytera utbildade lärare till skolor som har låg andel behöriga lärare och gapet mellan skolorna tenderar dessutom att öka. Det är viktigt att kunna erbjuda kompetenta kollegor, både för att kunna behålla och rekrytera utbildade och legitimerade lärare. Det här borde vara ett prioriterat område för kommunen.

Lärarlönerna i Norrköping är låga, bland de lägsta i hela landet. Enligt Lärarförbundets undersökning Bästa Skolkommun 2018, som bygger på partsgemensam statistik, hamnar Norrköping på 276 plats av 290 kommuner.

Inför löneöversyn 2018 tog personalavdelningen fram en Strategi och löneanalys Norrköpings kommun med förslag på prioriteringar inför löneöversyn 2018. Där kan man bland annat läsa följande text/analys.

”Redan nu är svårigheterna att få tag i behöriga lärare väldigt stor och vi ser att andelen obehöriga lärare ökar. Mycket tyder dock på att det är lärarbristen i sig och inte specifikt lönenivåerna som påverkar detta. Även om vi skulle fortsätta höja lärarnas löner i samma takt som tidigare så spelar det ingen roll hur mycket pengar vi för in om det ändå inte finns behöriga lärare att tillgå.”

En utredning presenterad av Skolverket visar på tre ödesfrågor för den svenska skolan. Det handlar om lärarförsörjningen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan som, enligt Skolverket, kännetecknas av bristande tillit och dialog.

Skolverket ger förslag på åtgärder som ansvariga politiker/arbetsgivare kan vidta för att attrahera och behålla lärare. Det handlar om satsningar på arbetsmiljön och särskilda satsningar på lön. Vi saknar idag såväl satsningar på förbättrad arbetsmiljö som på lön för lärare i Norrköpings grund- och gymnasieskolor. Med bristande tillit, avsaknad av dialog och utan satsningar så riskerar lärarbristen att drabba Norrköpings elever extra hårt. Norrköpings kommun behöver ompröva sitt ställningstagande om vi ska få fler utbildade lärarkollegor.