Lokalmedia har den sista tiden granskat hur de kommunala bolagen i Norrköping sköts. I den granskningen har journalister hittat ett antal händelser som manar till eftertanke. Det handlar både om brister i bolagens organisation men jag upplever också att det handlar om enskilda ledamöters avsaknad av kunskap om skillnaden mellan privata och kommunalägda bolag.

Jag är besviken över att vi i tider när Norrköpings kommun har andra utmaningar, som kräver politikens uppmärksamhet, tvingas ta del av rapportering om resor och krognotor inom de kommunala bolagen. Jag förväntar mig ett annat förhållningssätt från alla förtroendevalda så att vi kan undvika fler utsvävningar med skattemedel. Låt mig belysa några relevanta områden för alla politiker att fundera över inför framtiden:

1) Kommunalägda bolag är inte likvärdiga med privatägda bolag. En viktig aspekt är att de kommunalt ägda bolagen finansieras initialt av gemensamma skattemedel. Många av dem får även verksamhetsbidrag från skattekollektivet för att klara driften. De bolag som figurerat i media den sista tiden; Louis De Geer och Upplev Norrköping lyfter båda avsevärda verksamhetsbidrag. Med det sagt måste varje förtroendevald i kommunala bolag förstå att det är offentliga medel som hanteras både i kommunala bolag och i kommunala nämnder. Det ska givetvis mana till försiktighet och omdöme om hur pengar ska användas då beslut fattas. Resor och representation som inte skulle accepteras inom till exempel kommunens kärnverksamhet kan inte heller genomföras i bolagens regi.

2) Rätten till insyn är reglerad i offentlighetsprincipen och kan inte slentrianmässigt förnekas genom att hänvisa till aktiebolagslagen.

Givetvis ska affärshemligheter och annan känslig information skyddas även för det kommunala bolagets bästa men det finns utrymme för öppenhet i en annan utsträckning än vad vi ser idag. Jag har själv erfarenhet av att ledamöter inte tycker sig kunna berätta om olika beslutade avtal eller olika typer av inköp för att man tror att man då inte lever upp till aktiebolagslagens krav. Detta är problematiskt. Medborgarna i Norrköping, som alla är delägare i de kommunala bolagen, har rätt att ta del av hur skattepengarna används genom beslutsunderlag och de beslut som fattas även i bolagen. Regeln bör vara öppenhet och undantag till detta ska endast hålla rättslig prövning.

Jag är väl medveten om att även vi moderater har deltagit i mindre genomtänkta beslut de senaste åren. Inom Moderaterna kommer vi behöva göra ett omfattande arbete för att utbilda de förtroendevalda som vi väljer som bolagsrepresentanter denna mandatperiod. Samtidigt hoppas jag att alla partier gör samma bedömning om att förtroendevalda behöver rustas bättre för att styra kommunala bolag. Kommunmedborgarna bör kräva att alla partier gör gemensam sak när det gäller sådan kompetensförstärkning. Det är först när samtliga partier utbildar förtroendevalda som det får faktisk effekt i det praktiska arbetet.