Dags för rundabordssamtal om vindkraft

14 april 2018 04:00

I Sverige anses det lika miljöfarligt att bygga en vindkraftspark, som en stor kemisk fabrik. Därför är det i stora delar av vårt land närmast omöjligt att bygga vindparker. Särskilt Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har en orimligt negativ inställning, där försumbara risker för örnar bedöms som skäl nog att stoppa vindkraftsprojekt. De bromsar därmed omställningen till ett klimatanpassat energisystem.

Trots att Norrköping och andra kommuner är positiva till vindkraft finns ännu inga vindparker i östra Östergötland och Södermanland. Ett tjugotal försök att få bygga mindre vindparker i vår del av Sverige har misslyckats.

Klimatnyttan vägs inte in i tillståndsbesluten. Trots att vi nu har en klimatlag och domstolar och myndigheter kan väga in klimatnyttan, så sker det inte. Vindparken i Marviken hade minskat utsläppen av koldioxid i Norrköping med lika mycket som samtliga personbilar i kommunen släpper ut per år! Denna miljönytta nämndes inte ens i domen där ansökan avslogs.

Genom lobbyverksamhet och med biologer i stället för miljövetare på beslutspositioner, bedömer berörda myndigheter inte hur en fågelarts populationer eventuellt kan påverkas. De bedömer påverkan på enskilda fågelindivider, bon och spelplatser, vilket är en extrem tolkning av artskyddsdirektivet. Naturvårdsverket avstyrker en vindpark i Söderköping med följande motivering:

"Enligt Naturvårdsverkets mening måste en bedömning av risken för negativ påverkan på havsörnen i området grundas på en helhetsbedömning där inte bara häckningsplatsernas lägen beaktas (det finns inga bon inom 2 km vilket är rekommenderat minsta avstånd) utan även områdets betydelse som livsmiljö för örnarna, hur deras förmodade eller konstaterade flygrörelser ser ut och huruvida vindkraftverkens placeringar kan inverka negativt på örnarna i området."

Beslutet har beretts av en tjänsteperson som kom till Naturvårdsverket från Sveriges Ornitologiska förening, med en ytterst vindkraftfientlig policy. Vad som är negativ påverkan på örnar specificeras inte, inga vetenskapliga belägg framförs. Det är en åsikt baserad på ogrundade farhågor, som har vederlagts av många forskningsrapporter. Naturvårdsverket företräder ett särintresse, fågelskådarna.

I sin ”helhetsbedömning” väger Naturvårdsverket inte in klimatnytta. Den klimatförändring som pågår påverkar allt biologiskt liv, även örnar. Dessutom finns varningssystem som helt eliminerar riskerna för kollisioner mellan rovfåglar och vindkraftverk, som används i andra EU-länder.

Naturvårdsverket har direktiv att motverka växthuseffekten. Länsstyrelsen har dessutom i uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraft.

För att få ett slut på detta skyttegravskrig, föreslår vi att man i stället för ”samråd” genomför ”runda bordssamtal” där alla parter gemensamt tar ställning till vindkraftsprojekt och där de måste redovisa och belägga sina argument.

Vindkraft

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!