Cheferna saknar full insyn

Ett problem är att enhetscheferna inte är tillräckligt närvarande på boendeenheterna. Det leder till att de inte har full insyn i vad som sker, skriver ordföranden i Autism och Aspergerföreningen i Östergötland.

9 november 2018 04:00

Autism och Aspergerföreningen Östergötland har tagit del av information från lokaltidningar, Uppdrag granskning tisdag den 31/10 men även från medlemmar i föreningen om att flera incidenter har inträffat på två gruppbostäder och ett korttidsboende för barn och ungdomar i Norrköpings kommun.

I slutet av september kom ett pressmeddelande att flera personer på en gruppbostad stängts av efter en längre tids problem med fysiska och psykiska övergrepp mot de boende. Det förekom även brister i hjälpinsatserna. Innan detta pressmeddelandet kom så hade en personal från ett annat gruppboende stängts av efter att ha tejpat över munnen på en boende.

Fredag den 2/11 kom ännu ett pressmeddelande att en person misstänks för att ha brukat fysiskt våld mot ett barn.

Verksamhetschefen uttalar sig i Norrköpings tidningar fredag den 2/11 att det behövs en person utifrån som ska titta på vad de inte ser från sina ledarroller.

Enligt riktlinjer för utredning, beslut och utförande av insatser ,enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, står att läsa “Det ska finnas en föreståndare i verksamheten enligt LSS, som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och ger god omvårdnad.”

Inom vård och omsorgskontoret kallas föreståndaren enhetschef. Ett problem som Autism- och Aspergerföreningen ser är att enhetscheferna inte är tillräckligt närvarande på enheterna. Kontoren är i helt andra byggnader och cheferna har fler enheter att ansvara för. Detta leder till att de inte har full insyn i vad som sker och kan inte känna den atmosfär/kultur som råder på enheten.

Autism och Aspergerföreningen har vid flera tillfällen påpekat vikten av att personalen har kunskap i att bemöta personer med olika funktionsnedsättningar. Autismspecifik kompetens behövs i all verksamhet som möter personer med någon form av autism. Trots att det idag finns mycket tillgänglig kunskap i området ser vi i Autism och Aspergerföreningen att det ofta saknas eller att kunskapen är för ytlig där det borde vara självklart. Kunskapen måste också kunna användas praktiskt. I en verksamhet måste det finnas tillgång till vidareutbildning, handledning, tid för planering, utvärdering och reflektion.

Autism och Aspergerföreningen har också upprepade gånger påtalat vikten av att den individuella genomförandeplanen är väl känd hos all personal som arbetar kring den enskilda personen.

Enligt Riktlinjer för dokumentation, inklusive genomförandeplan ska genomförandeplanen utformas så att den är praktisk användbar i det dagliga arbetet hos de enskilda. Den ska finnas tillgänglig och väl känd så att den kan vara ett levande arbetsdokument för berörd personal. Ytterst ansvarig för att genomförandeplan upprättas är verksamhetens enhetschef.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Autism och Asperger­föreningen Östergötland Anna Paulsen, ordförande