Bilism för staden

19 maj 2017 04:00

Svar på Svante Axelssons artikel i NT 12/5

Svante Axelsson har regeringens uppdrag som nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige. Uppdraget från regeringen är att, tillsammans med företag och andra aktörer, ta fram planer som leder till fossilfrihet. Axelsson lämnar dock detta uppdrag, för att istället ge sig på den individuella mobiliteten. Axelsson ser nämligen begränsad biltrafik och minskat privat bilägande som ett medel för att minska utsläpp och trängsel.

Vi i motorbranschen delar Axelssons engagemang för ett fossilfritt Sverige, för bättre stadsluft och minskat buller. Vi är dessutom en av många aktörer som arbetar mycket hårt i alla led för att minska utsläppen. Ingen kan vara omedveten om att det sker en enorm utveckling i bilbranschen idag. De flesta fordon kan redan idag köras på fossilfria bränslen. Det rullar redan nollutsläppsfordon i våra städer och inom kort kommer de flesta bilar att vara helt utsläppsfria, tysta och säkra. Utmaningen är att få fram tillräckliga volymer fossilfria bränslen, men det behövs också ökade möjligheter till laddning av fordon – inte minst i städer. Här har Svante Axelsson en viktig uppgift.

Däremot har Axelsson helt fel när han ser begränsad mobilitet som en ”fri lunch” när det gäller att begränsa trafikens störningar. Att själv få välja när man ska resa, från vilken plats och till vilken plats samt med vem man ska resa är en oerhört viktig frihetsfråga, som faktiskt är inskriven i FN-konvention om mänskliga rättigheter och är en grundläggande princip i EU-fördraget.

Fri rörlighet blir också allt viktigare. Vi går nu från ett samhälle med få stora arbetsplatser med fasta arbetstider mot ett tjänstesamhälle med allt fler arbetsplatser och krav på större flexibilitet. Behovet av individuella transportlösningar blir bara större. En stor del av biltrafiken i våra städer är idag olika nödvändiga servicetjänster. Bilen är därför på många sätt den smartaste lösningen – även för de som inte själva äger eller kör bil.

Det största tankefelet som Axelsson gör är dock att missuppfatta stadens roll. En stad är en mötesplats för människor och en marknadsplats för handel med varor och tjänster. En framgångsrik stad erbjuder en stor mångfald och valfrihet för så många fler än för bara de som bor i staden. Staden ska vara ett nav, ett epicenter. Det betyder att stadens erbjudande av varor, tjänster och arbetsplatser måste vara lättillgänglig även för de som inte bor i staden.

År 2016 var ett rekordår för bilförsäljningen. Det är uppenbart att, trots enorm skattebelastning, ökar svenskarnas intresse för att köra och äga bil. De politiker som väljer att bygga bort eller begränsa möjligheterna till fri individuell mobilitet i våra städer går därför emot en majoritet av sina väljare.

Fri rörlighet har ett enormt värde för vår ekonomiska utveckling, inte minst den fria rörligheten till och från våra städer. Att begränsa rörligheten i samt till och från våra städer är en farlig återvändsgränd i konflikt med demokrati, näringsfrihet och väljare. Vägen mot fossilfritt samhälle är däremot bred och öppen. Låt oss göra den resan tillsammans.

Stadsutveckling

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Letzén VD Motorbranschens Riksförbund