Bekämpa förtryck - inte klädesplagg

Enligt Sophia Jarl och Sylvia Nilsson kan slöjan inte vara uttryck för något annat än förtryck. En förenklad bild av verkligheten, anser debattörerna med hänvisning till artikeln ”M vill inte se slöjor på kommunbilder”, NT 28/2.

9 mars 2019 04:00

För några år sedan föreslog Sophia Jarl att man skulle förbjuda slöja inom barnomsorg och skola. - Svenska lag är tydlig med att inga barn under 15 år ska sexualiseras och vi vet att slöjan står just för en sexualisering, säger hon. Sophia Jarl missbrukar lagen och ställer religionsfriheten mot ett problem som är mer omfattande än att det kan lösas med ett slöjförbud.

Ett förbud mot slöja inom skola och barnomsorgen skulle sannolikt inte bara strida mot svensk lag och grundlag utan även mot Europakonventionen. Att som Sophia Jarl påstå att det finns lagligt stöd för att förbjuda slöja är direkt felaktigt. I vår grundlag står istället att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det framgår också att det allmänna har ett ganska omfattande ansvar för att alla människor, oavsett religiös tillhörighet ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället.

Nu har Sophia Jarl och partikollegan Sylvia Nilsson i en interpellation föreslagit att kommunen ska överväga att ta bort förtryckande symboler i kommunens kommunikationsmaterial. Med förtryckande symboler menar de båda politikerna kvinnor i slöja. Enligt dem kan slöjan inte vara uttryck för något annat än förtryck. Hur kommer det sig att de har en sådan förenklad bild av verkligheten? Deras tolkning av slöjan har sin grund i just det systematiska osynliggörandet och den negativa representationen som drabbar muslimer i allmänhet och muslimska kvinnor i synnerhet. Och det är detta osynliggörande som Sophia Jarl och Sylvia Nilsson vill förstärka genom att föreslå ett förbud mot att visa bilder på kvinnor och flickor med slöja.

Osynliggörande leder till förtryck, utanförskap och diskriminering vilka i sin tur förstärker hederskultur. Detta kan vi påstå med stöd från exempelvis Diskrimineringsombudsmannens rapport om muslimer i svenska medier samt Örebro Universitets kartläggning av hedersnormer från 2018. Om syftet inte är att bidra till en islamofobisk agenda framstår Jarls och Nilssons interpellation som ett dåligt sätt att arbeta mot hedersförtryck. Det är utanförskap och förtryck som måste bekämpas, inte ett klädesplagg i sig.

Byrån mot diskriminering i Östergötland hanterar anmälningar om diskriminering från enskilda i regionen. Tyvärr är diskriminering mot kvinnor med muslimska uttryck som slöja en av de vanligaste anmälningarna vi får in. Sophia Jarls interpellation kommer inte minska diskrimineringen utan riskerar snarare att öka den.

Vad barn och unga behöver lära sig i dessa tider är inte att vissa religionsuttryck är fel utan mer om mänskliga rättigheter och att ingen oavsett om det är din präst, kommunpolitiker eller staten kan tvinga på dig en viss klädsel eller religion.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Quarnström Jurist på Byrån mot diskriminering i Östergötland Ghyslaine Nindorera Kommunikatör på Byrån mot diskriminering i Östergötland