Logga in
Logga ut
Girlpower och inspirationsboost i Stadium ... Hälsocoachen Hälsocoachen
Vädersponsor:

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

För att förstå och jämföra rättsfall bör man ta ställning till följande fyra delmoment: 1. Fastställa ratio decidendi, dvs. identifiera rättsregeln i avgörandet (bortse från domstolens obiter dictum, dvs. redogörelser för rättsregler som inte är relevanta i det aktuella fallet); 2. Avgöra om rättsfallet med den definierade rättsregeln är relevant eller irrelevant; 3. Bedöma om det finns anledning att avvika från andra liknande rättsfall; och 4. Bedöma om omständigheterna är lika eller olika, dvs. följ eller särskilj rättsfallet.

Inte tvångsvård i våldsam hederskultur

Norrköping Socialnämnden anförde.

Den unga kom till Sverige i början av 2015 tillsammans med sin sambo och hans familj. De har en son, född 2016, och de väntar nu sitt andra barn. Den unga har uppgett till socialtjänsten att hon utsatts för våld i Sverige. En läkarundersökning har genomförts som visar att hon sannolikt fått sitt hår avslitet på huvudet. Hon kan inte återvända till sin sambo eller hans familj då hon med största sannolikhet utsätts för våld, i flera former, av sambon och hans familj. Då våldet inte erkänns finns inte möjlighet att genom familjebehandling verka för en förändring. Anledningen till att en utredning inleddes var att den unga uppgett att hon utsatts för våld och ville ha hjälp att lämna sin sambo. Hon har själv berättat hon varit utsatt för våld av sambon och beskrivit på vilket sätt det skett. Det har även framkommit att sambon är uppväxt i en familj där det förekommer våld. Uppgifter från asylboende och polisen har visat att sambon har ett bråkigt beteende och svårigheter att hantera sina känslor när han blir arg eller upprörd.

Polisens upplevelse av att sambons familj skyddade den unga från honom vid omhändertagandet styrker misstanken om att våld ifrån honom förekommer mot den unga, och att familjen vet om det. Utöver det fysiska våldet förekommer även en hedersproblematik. Det är inte troligt att den unga ljugit om misshandeln på grund av att hennes mamma tvingat henne till detta. Den unga har svårt att precisera när i tiden mamman tvingat henne att ljuga. I utredningen finns också uppgifter som styrker att de uppgivna tidpunkterna inte stämmer. Den unga får ta ett mycket stort ansvar som ung mamma och har visat på svårigheter i den rollen. Utifrån den kännedom som finns om familjen anses den unga vara isolerad från övriga samhället. Hon har till exempel inte gått i skolan, trots att sonen varit på förskola.

Vid tidigare uppkommen oro om våld gällande sambons föräldrar och syskon har familjen slutit sig, vilket även skett denna gång. Detta är ett beteende som den unga visat flera gånger. Hon har bett om hjälp att lämna sambon, men har sedan återtagit sin berättelse om våld eller osämja och gått tillbaka till honom. Oftast har hon haft kontakt med sin mamma, sambon eller sambons familj innan hon valt att återvända till sambon. Det finns skäl att misstänka att hon, utifrån ett hedersperspektiv, påverkats av både sin och sambons familj i sina val att gå tillbaka. Hon önskar att få återförenas med sambon och sonen samt lovar att berätta om hon blir utsatt för våld. Om hon återgår till sambon är risken stor att hon kommer fortsätta att utsättas för våld och att våldet ökar utifrån att hon vanärat familjens heder genom att berätta om våldet och lämna sambon. Det är även stor risk att hon inte kommer att berätta om hon eller sonen utsätts för våld. Detta kan leda till en högre grad av isolering.

Genom förekommande våld, hot och kränkande behandling föreligger allvarliga brister i omsorgen av den unga. Det saknas möjlighet att bereda skydd för hennes person. Den omständigheten i sig utgör en påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling skadas. Hon uppvisar även ett socialt nedbrytande beteende genom att vilja återförenas med sambon. Den ungas ambivalens och egna agerande vid flera tillfällen visar att hon saknar insikt i sin situation. Detta omöjliggör att vård kan genomföras med samtycke och på frivillig väg. Hennes vilja att lämna sambon har varit föränderlig. Utifrån den stora ambivalensen i hennes beteende samt de förmodade påtryckningarna från hennes och sambons familjer kan hennes behov av skydd inte tillgodoses på frivillig väg. Även om hon ändrar sig och vill vara placerad av socialtjänsten kan hennes samtycke inte anses trovärdigt. Hon har vid upprepade tillfällen avvikit från sin planerade vård samt kontaktat sambon. Om hon inte bereds vård enligt LVU finns en påtaglig risk att hennes hälsa och utveckling allvarligt kommer till skada

Kammarrätten anger.

Kammarrätten ansluter sig till förvaltningsrättens bedömning att utredningen ger tillräckligt stöd för att A har utsatts för våld av mannen i fråga. Om vård ska kunna beredas A med stöd av 3 § LVU krävs emellertid att hon själv genom sitt beteende utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas. A:s agerande till följd av sin vilja att återförenas med mannen och dennes familj innebär enligt kammarrättens mening att hon utsätter sig för risker men kan inte anses bryta mot samhällets grundläggande normer. Beteendet framstår istället som ett utslag av att hon som ung mamma befinner sig i en utsatt situation utan andra anhöriga i Sverige samt av att hon har en bristande insikt i riskerna för att hon kan komma att utsättas för våld. Det kan således inte anses vara fråga om ett socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening. Överklagandet ska följaktligen bifallas.

 

Giltig brottsprovokation vid grov stöld

Norrköping Från den förebringade utredningen antecknas följande.

Pengar hade tidigare försvunnit ur den äldre vårdtagarens plånbok. Vårdtagaren anlitade ett hemtjänstföretag av vilket L var anställd och vari R har ställning av förman. L var misstänkt för att ha tillgripit de pengar som förut hade försvunnit ur plånboken.

R placerade 1 100 kr av sina egna medel i vårdtagarens plånbok, som lades i ett skåp försett med en stängd men inte låst eller låsbar lucka i vårdtagarens kök, vilket var det ställe som plånboken brukade förvaras och där pengar tidigare hade forsvunnit. Rs syfte med åtgärderna var att L skulle ta pengarna ur plånboken och att L därigenom — enligt R - skulle göra sig skyldig till grov stöld. Det var arrangerat så, att endast L hade möjlighet att tillgripa medlen.

Vårdtagaren, som var mycket sjuk, kände inte till arrangemanget. L tog pengarna ur plånboken. R har återfått pengarna. Det är sålunda klarlagt att L har begått gärningen, som inte kan anses ha varit riktad mot någon annan än R fastän L trodde att det var vårdtagarens pengar som hon tillgrep och hon därmed hade uppsåt att stjäla från vårdtagaren; Ls uppsåt kan således sägas ha gått utöver den gärning som hon begick. Rs åtgärder synes typiskt sett vara avsedda att utgöra s.k. bevisprovokation, dvs. ha skett i syfte att binda den som utför gärningen vid en annan tidigare utförd gärning som är brottslig.

Åtalet avser emellertid den gärning som enligt det anförda annars skulle ha utgjort bevis. Den gärning som L begick får därför anses ha provocerats fram, vilket under vissa förutsättningar inte torde kunna föranleda straffrättsligt ansvar för den som har utfört gärningen.

Tingsrätten friade för en otillåten brottsprovokation men hovrätten fälde med följande motivering.

Begreppet "provokation" eller "provokativa åtgärder" har inte någon entydig juridisk definition. Det brukar traditionellt delas upp i bevisprovokation och brottsprovokation. Bevisprovokation brukar beskrivas som åtgärder som syftar till att skaffa bevisning om ett redan begånget brott, medan brottsprovokation har som syfte att framkalla ett brott. Gemensamt för dessa begrepp är att de rör situationer då staten genom polisen eller andra brottsbekämpande myndigheter, direkt eller indirekt vidtar åtgärder som syftar till att förmå en person till en handling eller ett uttalande som kan vara besvärande eller på annat sätt ha en negativ innebörd för personen eller någon i dennes närhet (se SOU 2010:103 s. 124, jfr bl.a. NJA 2011 s. 638, NJA 2009 s. 475, NJA 2007 s. 1037 och JO 2008/09 s. 140).

De åtgärder som R har vidtagit har hon vidtagit på eget initiativ. Hon kontaktade polisen först efter det att man konstaterat att pengarna som hon lagt i vårdtagarens plånbok hade försvunnit. Den situation som är föremål för bedömning i målet skiljer sig således från de situationer som brukar betecknas som fall av provokativa åtgärder på det sättet att åtgärderna vidtagits utan någon myndighets inblandning. Det innebär enligt hovrättens bedömning att den rättspraxis som utvecklats och de uttalanden som i olika sammanhang gjorts angående provokativa åtgärder inte har någon omedelbar betydelse i målet.

Hovrätten konstaterar vidare att R placerade pengar i vårdtagarens plånbok utan att L kände till det. L har berättat att hon visste var vårdtagarens plånbok fanns och att hon tog fram och öppnade den för att ta pengar. Rs agerande kan inte anses ha påverkat Ls beteende på ett sådant sätt att Ls straffrättsliga ansvar för gärningen förändras. Inte heller medför Rs agerande att Ls rätt till en rättvis rättegång åsidosatts. L ska därmed dömas för gärningen. Brottet är på de skäl som åklagaren angett - vilka täcks av Ls uppsåt - att bedöma som grov stöld.

Advokat förlorar arvodestvist i hovrätten

Norrköping Advokatens kostnadsräkning som offentlig försvarare är delvis "rörig" och svår att följa. Det var därför rätt av tingsrätten att skära ner den rejält. Det konstaterar hovrätten.

Enligt 21 kap. 10 § första stycket rättegångsbalken har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för bl.a. det arbete som uppdraget krävt. Ersättning för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Av grundläggande betydelse för om ersättning ska kunna utgå för de åtgärder som den offentlige försvararen har företagit är vidare i vad mån dessa varit nödvändiga för tillvaratagande av den misstänktes rätt.

I fråga om en offentlig försvarares kostnadsräkning ska, enligt 3 § förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m., bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) tillämpas. Detta innebär att arbetsredogörelsen i kostnadsräkningen ska vara så utförlig att den i förening med vad som i övrigt är känt för rätten ger ett tillräckligt underlag för att bedöma ersättningsanspråkets skälighet. Enlig förarbetena ska ofullständighet och otydlighet i en kostnadsräkning gå ut över den som begär ersättningen (se prop. 1981/82:28 s. 18). Kraven på en kostnadsräkning får bedömas från fall till fall och måste ställas i relation till målets och uppdragets karaktär.

Generellt sett bör kraven på arbetsredogörelsen ställas högre när målet är omfattande och det begärda arvodet högt (se NJA 2008 s. 223). Detta är särskilt fallet när det gäller sådana delar av arbetet som domstolen inte själv vid en förhandling eller på annat sätt kan bilda sig en uppfattning om (se NJA 2008 s. 223 och a. prop. s. 18). Förutom åtgärder som är rutinmässiga, dvs. av begränsad och förhållandevis okomplicerad natur, ska arbetsredogörelsen innehålla särredovisning av tidsåtgången. Detta undantag från kravet på särredovisning av tidsåtgången ska tolkas ganska restriktivt och det förhållandet att vissa arbetsmoment är återkommande i ett försvararuppdrag, t.ex. genomgång av förundersökningsmaterial, innebär inte att de är rutinmässiga i bestämmelsens speciella mening och därmed undantagna från kravet på särredovisning (se NJA 2008 s. 223).

Nedsättning av arvodet bör ske om kostnadsräkningen inte motsvarar de uppställda kraven och att följden blir att domstolen på tillgängligt underlag inte kan bedöma skäligheten av arvodet.

Med hänsyn till vad NN har anfört i hovrätten saknas anledning att ifrågasätta att han haft redovisade kostnader för tidsspillan och utlägg i samband med att han besökte sin klient på häktet den 16 juni 2017. Den begärda ersättningen i den delen framstår som skälig. När det gäller ersättningen för arbete saknas skäl att ifrågasätta att NN har arbetat den tid som han har angett i sin kostnadsräkning. Vid en allmän bedömning får det aktuella försvararuppdraget betraktas som arbetskrävande då målet varit omfattande och misstankarna mot NNs klient gällt förhållandevis allvarlig brottslighet.

Målets omfattning och arvodets storlek påkallar dock att det ställs höga krav på arbetsredogörelsen. Med denna utgångspunkt delar hovrätten tingsrättens bedömning att NNs kostnadsräkning uppvisar en del brister. Det saknas helt särredovisning av tidsåtgången för de olika arbetsmomenten och flertalet av de åtgärder som anges kan inte anses ha varit rutinmässiga. Den samlade redovisning av nedlagd tid som finns är inte fördelad på olika typer av åtgärder. Sålunda har NN enbart angett den samlade tidsåtgången för hela försvararuppdraget, 88 timmar. Detta försvårar betydligt bedömningen av hans kostnadsanspråk även om övrigt tillgängligt material beaktas.

Vid en samlad bedömning finner därför hovrätten att det saknas tillräckligt underlag för att anse att skälig arbetsersättning överstiger den som tingsrätten har bestämt. NN ska således tillerkännas ytterligare ersättning för tidsspillan och utlägg i samband med besöket hos huvudmannen på häktet den 16 juni 2017. I övrigt ska överklagandet lämnas utan bifall.

Kundens eller butikens bevisbörda för att köpt vara

Det är ostridigt att M har köpt smycken för 29 380 kronor i butiken Guld & Blommor, som var ett handelsbolag i vilket B var bolagsman. M har gjort gällande att han kom överens med säljaren om att de försålda smyckena skulle vara kvar i butiken för att rengöras och repareras samt att de därför aldrig överlämnades till honom. B har bestritt att det träffats en sådan överenskommelse och hävdat att smyckena överlämnades till M i samband med köpet. Ms talan grundas på att smyckena aldrig har lämnats ut till honom och att han därför har rätt att få tillbaka vad han har betalat för dessa.

Tingsrätten gick på kundens linje medan hovrätten gav butiken rätt med hänvisning till de "olägenheter" som annars skulle uppstå i handeln. Högsta domstolen har nu beslutat att pröva fallet.

Hovrätten anförde.

Utgångspunkten vid köp i butik är att köparen och säljaren ska utväxla sina prestationer samtidigt (se bl.a. 49 § köplagen och 36 § konsumentköplagen). Det sker i de flesta fall genom att köparen betalar för varan och att säljaren överlämnar varan till köparen tillsammans med ett kvitto. På detta sätt genomförs ett mycket stora antal butiksköp varje dag. Om säljaren (näringsidkaren) i alla dessa fall skulle åläggas att säkra bevisning för att varan har lämnats ut till köparen, t.ex. genom att låta köparen kvittera mottagandet av varan, skulle det uppstå olägenheter i handeln för såväl köpare som säljare. För näringsidkaren skulle en sådan ordning dessutom leda till betydande merkostnader för bevissäkring. Sådana konskevenser är knappast önskvärda eller rimliga (jfr NJA 1992 s. 263). Bevisbördan för att smyckena inte lämnades ut i samband med köpet bör därför läggas på M/kunden.

Tingsrätten anförde.

Den som påstår sig ha överlämnat viss egendom till en annan har vanligtvis bevisbördan för att så har skett (se bl.a. rättsfallet RH 1997:99). Den som lämnar över egendom till någon annan har anledning att säkerställa bevisning om att överlämnandet har skett t.ex. genom att låta mottagaren kvittera att godset har tagits emot. Av betydelse är också att det är ett affärsförhållande mellan en näringsidkare och en konsument. Mot den här bakgrunden bedömer tingsrätten att B/näringsidkaren har bevisbördan för att smyckena har överlämnats till M/kunden.

 

Kommentar: det finns en konsumentskyddsprincip som utbildades under 1980-talet i Högsta domstolens praxis, det skulle därför ligga i linje med konsumentsskyddet att tingsrättens bedömning skulle stå sig även i Högsta domstolen. 

Umgängesstöd

Norrköping Umgängesstöd (6 kap 15 c §) innebär att domstolen, när den fattar ett beslut om umgänge med en förälder som barnet inte bor med, får besluta att det vid umgänget ska närvara en person som socialnämnden utser s.k. umgängesstöd . Det är endast domstolen som kan besluta om umgängesstöd, föräldrar kan inte träffa avtal om umgängesstöd.

Av förarbetena till bestämmelsen (prop. 2009/10:192) framgår att användningsområdet för umgängesstöd bör snävas in jämfört med hur kontaktpersonsinstitutet har kommit till användning i gällande domstolspraxis. Domstolen ska vid bedömningen om umgängesstöd alltid utgå från om barnet verkligen har behov av stödet och stödet ska begränsas till situationer då det ur barnets synvinkel är befogat.

De situationer som man ger exempel på är när barnet och umgängesföräldern saknar en nära relation beroende på att umgänget inte skett under lång tid eller när barnet av någon annan anledning saknar tillit till umgängesföräldern. Det kan också handla om behov av att en person medverkar vid hämtning och lämning för att barnet ska slippa uppleva konfliktfyllda konfrontationer. Den person som medverkar vid umgänget ska inte ses som en person med särskilt mandat att fysiskt förhindra att barnet bortförs eller kränks. Om barnet inte kan antas vara tryggt utan sådant skydd, är umgängesstöd inte något alternativ.

Domstolen får inte vid behovsprövningen förutsätta att personen som medverkar vid umgänget utgör en garant mot skadliga åtgärder från en förälders sida. Av 6 kap. 15 c § FB framgår att domstolens beslut om umgängesstöd ska gälla för en viss tid och denna ska anges i beslutet. När domstolen bestämmer tiden måste den göra en prognos avseende framtiden. Tiden ska bestämmas utifrån hur länge barnet kan förväntas behöva stödet. Av förarbetena framgår att man rekommenderar högst ett år och att man inte kan utesluta att det finns enskilda fall med särskilda omständigheter som gör att umgängesstödet bör pågå något längre.

Vidare framgår att innan domstolen beslutar om umgängesstöd ska domstolen inhämta yttrande från socialnämnden. Av yttrandet ska de praktiska förutsättningarna som finns för genomförandet av umgänget, t ex. tid, plats och personalresurser, framgå. Ett riktmärke för hur resursen ska användas är upp till 5 timmar per umgängestillfälle var 14:e dag inkl. restid (3 tim. umgänge för barnet). Om socialtjänsten har kännedom om att det förekommit våld, hot om våld eller övergrepp mot barnet eller någon annan familjemedlem och har meddelat domstolen detta men domstolen ändå beslutar om umgängesstöd, ska socialtjänsten försöka verkställa beslutet. Lagstiftaren har angett att socialnämndens inställning i fråga om lämpligheten av umgänge med umgängesstöd inte ska anges i yttrandet.

Om ett beslut om umgängesstöd av något skäl är uppenbart omöjligt eller olämpligt att verkställa ska nämnden snarast vända sig till parternas ombud eller direkt till domstolen och meddela detta. Lagstiftaren uttrycker att det inte finns krav på att yttrandet skall vara skriftligt, det finns alltså möjlighet att svara muntligt om nämnden har god kännedom om förhållandena men huvudprincipen är att yttrandet ska vara skriftligt Av 6 kap. 15 c § FB framgår att socialnämnden efter domstolens beslut om umgängesstöd ska utse en viss person att medverka vid umgänget. Socialnämnden kan utse en eller två namngivna personer. Efter tingsrättens beslut eller dom om umgängesstöd ska nämnden inleda en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL som utmynnar i ett verkställighetsbeslut enligt 6 kap. 15c § 3 stycket FB. Denna åtgärd ska ses som en ren verkställighet och dokumenteras i ett beslut där det framgår vilken person som utsetts, när beslutet har fattats och vem som har fattat beslutet träffa båda föräldrarna och barnet för att förbereda och planera insatsen. Om det vid denna kontakt står klart att umgängesstödet av något skäl kommer att bli svårt att verkställa ska ansvarig handläggare kontakta domstolen. Om domstolen ändå menar att ett försök ska genomföras måste socialtjänsten göra detta. Om barnet vägrar, far illa eller någon av föräldrarna uppträder på ett sätt som uppenbart är skadligt för barnet ska försöket avbrytas. Det samma gäller om det uppstår en situation som umgängesstödjaren tycker blir farlig för henne/honom. Allt som sker dokumenteras och ska snarast delges domstolen som har att ta ställning till fortsatt handläggning. Om barnet kan misstänkas fara illa ska en utredning enligt SoL 11 kap 1 och 2 §§ inledas.

Av 6 kap 15 c § FB framgår även att socialnämnden har ansvar att följa upp hur umgänget fungerar och verka för att stödet inte består längre än nödvändigt. Vid denna uppföljning ska nämnden ta hänsyn till om umgänget kan ske utan umgängesstöd. Nämnden kan verka för att föräldrarna träffar ett avtal om umgänge, om umgänget enligt socialnämnden bedömning kan fortsätta utan umgängesstöd. Ett sådant avtal gäller då istället för vad domstolen tidigare har beslutat. I annat fall kan det bli aktuellt att föreslå för föräldrarna att ta initiativ till att få en förändring till stånd, t ex. genom att någon av dem väcker talan om ändringar i umgänget. Även socialnämnden har en rätt att väcka talan i en fråga som gäller en förälders umgänge med sitt barn (6 kap. 15 a § FB). Det kan också visa sig vid uppföljning att barnet har behov av umgängesstöd längre tid än vad domstolen har beslutat och då får föräldrarna väcka talan på nytt i domstol. Möjligheten att utse kontaktperson vid umgänge enligt SoL kvarstår men handläggs som en ansökan om bistånd enligt SoL från en av föräldrarna och ska inte blandas ihop med umgängesstöd.

Barnets rätt till umgänge med andra personer

Norrköping Det är i första hand barnets vårdnadshavare som har ansvaret för att barnets umgängesbehov blir tillgodosett (6 kap 15 § tredje stycket FB). Barn har rätt till umgänge med andra personer, som står barnet särskilt nära. Det kan gälla far- och morföräldrar, någon annan nära släkting, styvförälder eller tidigare familjehemsförälder.

När vårdnadshavaren inte uppfyller sitt ansvar kan umgängesfrågan prövas i domstol och det är endast socialnämnden som har rätt att väcka talan ( 6 kap 15 a § FB ). Uppgiften att besluta om en sådan talan kan inte delegeras (10 kap 5 § SoL ). Socialnämnden får göra en utredning och bedöma om det är till fördel för barnet att föra talan vid domstol. Ett beslut av socialnämnden att inte föra talan kan inte överklagas. Sökande, t.ex. far- eller morföräldrar, blir vid ett sådant ärende att betrakta som parter och har rätt att få del av utredningen och rätt att närvara vid nämndsammanträdet. Barnets vårdnadshavare skall bli kommunicerad utredningen i fråga och informeras om sin rätt att närvara vid nämndsammanträdet. Om nämnden fattar beslut att föra talan om umgänge blir barnets vårdnadshavare part i en process i tingsrätten om barnets rätt till umgänge med t.ex. en far- eller morförälder. När föräldrarna är oense Utövande av umgänge vållar ibland praktiska problem.

Problemet kan orsakas av att vårdnadshavaren försvårar umgänget. Problemen kan också ha sin grund i att barnet inte vill träffa den andre föräldern, att denne visar ointresse eller att umgänge bedöms vara till men för 13 barnet. Socialtjänsten i den stadsdel där barnet är folkbokfört har i dessa fall en skyldighet att bistå barnet och föräldrarna. Olika vägar finns till en samförståndslösning, t ex

 information och rådgivning

 strukturerade samarbetssamtal – se nedan

 bistånd i form av förordnande av kontaktperson (3 kap 6 §)

 förmedling av kontakt med annan instans, t.ex. familjerådgivning, psykisk barn- och

 ungdomsvård (BUP)

 Medling (FB 6 kap 18a§) Domstolen bestämmer vem som skall utses till medlare. Medlaren måste ha förmåga att sätta barnets bästa i främsta rummet och klara av att hantera en känslig situation och vinna förtroende hos föräldrar och barnet. I vissa mål kan det vara lämpligt att utse en erfaren domare eller advokat. I andra mål kan det vara bättre med en familjerättssekreterare. ( Prop. 2005/06:99 s 91 ) Föräldrarna kan, om tvisten inte kan lösas enligt ovan, vända sig till domstol för att få umgängesfrågan prövad.

Gör: jurist (jur.kand).


Födelseår: 1970.Började skriva för juristbloggen: September 2013.


Gillar: kreativitet, måttfullhet, tapperhet och juridisk visdom.  • Kreativiet (inom juridiken favoriseras pedanteri på bekostnad av kreativitet);

  • Måttfullhet (med andra ord gäller att visa förnuft, se sammanhang, inte göra mer än nödvändigt samt att ha känsla för det passande (”timing”);

  • Tapperhetsidealet utgår ifrån att visa ett självuppoffrande mod utan att snegla på tänkbara personliga nackdelar. Undfallenhet och anpassning är själva motsatsen till mod och tapperhet.

  • Juridisk visdom kan sammanfattas inom ramen för juridikens uppgifter/syften; som innebär att styra samhällsutvecklingen, att fördela gåvor och bördor, att säkra förväntningar, att lösa konflikter och att markera värderingar. Det åvilar juristen ett särskilt ansvar att på ett begripligt och övertygande sätt föra ut och synliggöra de argument som ligger bakom avvägningar i lagstiftningen och avgöranden i enskilda fall.


Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se