Logga in
Logga ut
Slutsats del 2 Mirzas fotbollsblogg Mirzas fotbollsblogg
Vädersponsor:

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

För att förstå och jämföra rättsfall bör man ta ställning till följande fyra delmoment: 1. Fastställa ratio decidendi, dvs. identifiera rättsregeln i avgörandet (bortse från domstolens obiter dictum, dvs. redogörelser för rättsregler som inte är relevanta i det aktuella fallet); 2. Avgöra om rättsfallet med den definierade rättsregeln är relevant eller irrelevant; 3. Bedöma om det finns anledning att avvika från andra liknande rättsfall; och 4. Bedöma om omständigheterna är lika eller olika, dvs. följ eller särskilj rättsfallet.

God advokatsed och oskäligt arvode

Norrköping Konsumenttvistnämnden har den 31 maj 2016 meddelat beslut med följande beslutsmotivering.

Det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt, vilket framgår av punkt 4.1.1. i Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Denna regel ska inte uppfattas på sådant sätt att den utgör ett hinder mot en advokats frihet att med viss marginal bestämma sitt arvode. I nämnda regler punkt 4.1.2. exemplifieras vad som får beaktas vid bedömningen av vad som är skäligt arvode. Det kan vara vad som har avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.

Det är advokaten som har bevisbördan för att debiterat arvode är skäligt.

Av utredningen framgår att T har promenerat till och från ett möte och debiterat 2 500 kronor för gångtiden om sammanlagt en timme. Konsumenttvistnämnden anser att T varit skyldig att överväga vilka andra och för klienten mindre kostsamma alternativ i fråga om färdsätt som funnits att tillgå, t.ex. att åka taxi eller färdas med kollektivtrafik för en avsevärt mindre kostnad. Den del av arvodet som hänför sig till gångtiden bedöms vara oskälig och ska sättas ned till hälften av beloppet. Beträffande arvodet i övriga delar anser nämnden att det med hänsyn till ärendets art och omfattning samt det arbete som T lagt ner är skäligt.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd anförde.

Det förhållandet att Konsumenttvistnämnden har satt ned Ts ersättning avseende tidsspillan innebär inte att frågan huruvida han därigenom har åsidosatt god advokatsed är bedömd. Enligt nämndens mening har T inte vid sin fakturering åsidosatt god advokatsed.

 

Vårdnad – vad är det?

Norrköping Med vårdnad avses det juridiska ansvaret, som ska särskiljas från begreppet vård, som 9 innebär den faktiska vården om barnet. Barn ska stå under någons vårdnad. Vårdnaden upphör när barnet fyllt 18 år eller tidigare om det dessförinnan ingår äktenskap. Den som är vårdnadshavare är i allmänhet också förmyndare. Den som har vårdnaden om ett barn kan ha överlämnat den faktiska vården om barnet till någon annan, t ex familjehem. Barnets rätt till omvårdnad innefattar tillgodoseende av såväl materiella som psykologiska och sociala behov. Hänsyn ska tas till ett barns individuella egenskaper och särdrag. Barn har med stigande ålder rätt till ett starkare integritetsskydd och ett mer omfattande inflytande.

En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap 11 § FB). Vårdnadshavaren ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran och behandlas med aktning för sin person och egenart och att barnet inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap 1 § FB).

Vårdnadshavarens befogenheter och skyldigheter regleras huvudsakligen i 6 kap FB

 ansvara för barnets personliga förhållanden

 ansvara för att barnets individuella behov blir tillgodosedda

 besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter med hänsyn till barnets ålder, utveckling och mognad (6 kap 2, 11 §§ FB)

 tillse att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter (6 kap 2 § FB)

 bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (6 kap 2 § FB).

 lämna erforderliga upplysningar till den förälder som inte har vårdnaden

 aktivt medverka till att barnet får sin rätt till umgänge med den andra föräldern eller annan tillgodosedd

 vid gemensam vårdnad samarbeta med den andra vårdnadshavaren och tillsammans med honom/henne fatta gemensamma beslut med barnets bästa för ögonen

 om en av vårdnadshavarna är (tillfälligt) förhindrad att ta del i beslut som inte kan skjutas upp utan olägenhet får den andra vårdnadshavaren fatta beslut ensam(6 kap 13 § FB)

Inte mobbning när chefen behandlar alla lika "kränkande"!

Norrköping En arbetstagare gjorde gällande följande angående mobbning på arbetet.

Arbetstagaren (A) har utsatts för mobbning, som utgör kränkande särbehandling, i sitt arbete vid NN AB. Därutöver har arbetsledningen utförts på ett sådant sätt att den i sig har utgjort en tillräcklig kränkning för att utgöra skadlig inverkan. Han har till följd av den skadliga inverkan i arbetet drabbats av en arbetsskada som består i att han har utvecklat ett utmattningssyndrom som även har beskrivits som depression och posttraumatiskt stressyndrom. Den kränkande särbehandling han fick utstå inträffade under åren 2000 och 2001. Den som främst utsatte honom för behandlingen var hans närmaste chef; arbetsledaren/förmannen. Behandlingen bestod i dels ett aggressivt och oberäkneligt bemötande som pågick i princip dagligen och dels kraftiga och överdrivna utskällningar.

Förvaltningsrätten ansåg att A utsatts för mobbing men kammarrätten anförde istället:

A har upplevt sin närmaste chefs bemötande som kränkande. Detta bemötande synes emellertid ha gällt alla på arbetsplatsen, varför det inte kan anses ha varit fråga om en särbehandling. Det har ofta varit fråga om en bristande uppskattning av A:s arbetsinsatser. Det har framkommit att A vid några tillfällen har utsatts för utskällningar som skulle kunna utgöra skadlig inverkan i lagens mening. Med beaktande av den försäkringsmedicinske rådgivarens utlåtande anser kammarrätten emellertid att det inte har framkommit att bristerna i bemötandet på arbetsplatsen har varit av sådan omfattning och intensitet att de kan betraktas som mobbning, trakasserier, kränkande särbehandling eller en skadlig inverkan på annat sätt i lagens mening. Det har alltså inte framkommit att A har utsatts för sådan faktor som med hög grad av sannolikhet har kunnat orsaka hans sjukdomsbesvär. Hans besvär kan därmed inte anses utgöra en arbetsskada och han har därför inte rätt till livränta från och med den 7 juli 2010. Försäkringskassans överklagande ska således bifallas

 

Kvinnan frias - nödvärnsinvändningen om "tafs"

Norrköping På de skäl som tingsrätten har anfört är det enligt hovrätten styrkt att E uppsåtligen utdelat ett knytnävsslag som träffade S i ansiktet och som orsakade smärta, svullnad och blånad på kinden.

E har gjort gällande att hon utdelade slaget för att freda sig eftersom hon uppfattade det som att S dessförinnan hade tagit ett grepp mellan hennes ben efter att han hade kallat henne för bl.a. hora. Hennes uppgifter vinner stöd i vad A har berättat om att E direkt efter händelsen berättade för henne att någon sagt hora samt tafsat på henne. A har även berättat att hon själv var med när E på plats lämnade sina uppgifter till polisen och att E då berättade om att hon hade blivit tafsad på av en kille. Även vad R berättat ger visst stöd för Es uppgift om att någon hade kallat henne för hora.

Enligt hovrätten ger uppgifterna i denna del sådant stöd till Es invändning om att hon trodde sig vara utsatt för ett överhängande brottsligt angrepp från S att nödvärnsinvändningen inte framstår som obefogad. Den omständigheten att E i sitt första polisförhör inte nämnde något om att hon själv blivit angripen medför inte någon annan bedömning med tanke på hennes egna och As uppgifter i denna del. Den utredning som åklagaren lagt fram motbevisar enligt hovrätten inte hennes invändning och invändningen ska därför godtas. Mot bakgrund av att E uppfattade det som att S hade tagit ett grepp mellan hennes ben är hennes agerande inte att anse som uppenbart oförsvarligt. Åtalet ska därför ogillas. Vid denna utgång ska även skadeståndsyrkandet lämnas utan bifall.

 

Barn som inte träffat pappa på flera år polishämtas

Norrköping Hovrätten anförde.

Utgångspunkten vid verkställighetsprövningen är, såsom tingsrätten anfört, att barnets bästa har varit bestämmande för det avgörande som ska verkställas. Det ska därför inte ske någon omprövning av avgörandet inom ramen för verkställighetsärendet, utan detta ska koncentreras till en kontroll av om verkställigheten är förenlig med barnets bästa.

Enligt 21 kap. 6 § föräldrabalken ska verkställighet vägras endast om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa. Prövningen ska ta sikte främst på händelser som inträffat eller omständigheter som framkommit efter det tidigare avgörandet. Om barnet har nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, får verkställighet inte ske mot barnets vilja om det inte är nödvändigt av hänsyn till barnets bästa (21 kap. 5 § föräldrabalken).

Hovrättens vårdnadsdom är meddelad så sent som i februari 2017 och någon förändring av parternas eller barnens boendesituation har inte skett sedan dess. Det finns således inte med hänsyn till dessa förhållanden något hinder mot verkställighet. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att det inte finns någon beaktansvärd risk för att barnen skulle fara illa hos pappan.

Det har däremot tydligt framkommit att barnet inte vill flytta till sin pappa. Hovrätten konstaterar, liksom tingsrätten, att barnet  inte uppnått en sådan ålder och mognad att hennes vilja får avgörande betydelse i verkställighetsfrågan. Vid bedömningen av om verkställighet är uppenbart oförenligt med hennes bästa måste dock hennes mående och hur detta skulle påverkas av en flytt till pappan beaktas.

Det har tydligt framkommit att mamman inte accepterar vårdnadsdomen. Hon har endast några dagar efter att Högsta domstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd avseende vårdnadsdomen, startat en ny process i Ystad tingsrätt med yrkande om ensam vårdnad. Denna process är alltjämt pågående. Hennes agerande framstår närmast som ett missbruk av talerätten i syfte att förhala en verkställighet (jfr NJA II 2006 s. 233). Mamman har inte heller visat någon verklig vilja eller ambition att efterleva ett beslut om verkställighet av vårdnadsdomen. Hennes starka ovilja att låta pappan ha kontakt med barnen kvarstår och umgänge medges endast i närvaro av kontaktperson. Hon motsätter sig även all direktkontakt mellan henne själv och pappan. Av nu angivna skäl gör hovrätten bedömningen att ett beslut om verkställighet skulle bli utan verkan om det inte förenas med polishämtning. Hovrätten erinrar om att hovrättens beslut om verkställighet och polishämtning gäller omedelbart (21 kap. 14 § föräldrabalken).

100 000 i skadestånd efter vårdnadstvist

Norrköping Det var ett brott mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter när socialnämnden inte kunde tillgodose umgängesstödet. Pappan fick inte träffa sin dotter på två år. Det slår tingsrätten fast och kommunen ska betala 100 000 kronor i skadestånd till pappan.

Bakgrund

Pappan bor i Barcelona, Spanien och mamman bor i Hofors. Föräldrarna bodde tillsammans i Barcelona men deras relation upphörde före dotterns födelse. Mamman födde dottern i Sverige.

Pappan ansökte om stämning mot mamman i fråga om vårdnad och umgänge.

Målet anhängiggjordes vid Södertörns tingsrätt 2013 och deldom meddelades 2016. Då vårdnadstvisten inleddes bodde mamman i Stockholm men flyttade till Hofors i början av 2014. Genom beslut och domar om umgänge med umgängesstöd vid Södertörns tingsrätt fick Hofors kommun ansvar för att medverka med umgängesstöd.

Pappan träffade inte sin dotter under tiden Södertörns tingsrätts rättegång pågick. Vid Södertörns tingsrätt var först NN och sedan NN domare i målet. Handläggare vid Hofors kommun, Familjerätten var bl.a. socialsekreterarna NN. Chef för Familjerätten var NN. Hofors kommun utsåg under hösten 2015 NN som umgängesstödjare. Vid Familjerätten i Enskede utförde NN en vårdnads- boende och umgängesutredning på uppdrag av Södertörns tingsrätt.

Tingsrätten skriver.

Sammanfattningsvis har Hofors kommuns handläggning under 2014 – 2016 inneburit att kommunen underlåtit att tillgodose dotterns behov av umgängesstöd i samband med hennes umgänge med sin far. Umgängesstöd har varit en förutsättning för umgänge. Detta har fått till direkt resultat att pappan inte kunnat utövat umgänge med sin dotter. Hofors kommuns handläggning har därför inneburit att kommunen i förhållande till pappan har gjort sig skyldig till en överträdelse av hans rätt till familjeliv och umgänge med sitt barn (artikel 8 EKMR) och att pappan orsakats en kränkning av sitt familjeliv.

 

Gör: jurist (jur.kand).


Födelseår: 1970.Började skriva för juristbloggen: September 2013.


Gillar: kreativitet, måttfullhet, tapperhet och juridisk visdom.  • Kreativiet (inom juridiken favoriseras pedanteri på bekostnad av kreativitet);

  • Måttfullhet (med andra ord gäller att visa förnuft, se sammanhang, inte göra mer än nödvändigt samt att ha känsla för det passande (”timing”);

  • Tapperhetsidealet utgår ifrån att visa ett självuppoffrande mod utan att snegla på tänkbara personliga nackdelar. Undfallenhet och anpassning är själva motsatsen till mod och tapperhet.

  • Juridisk visdom kan sammanfattas inom ramen för juridikens uppgifter/syften; som innebär att styra samhällsutvecklingen, att fördela gåvor och bördor, att säkra förväntningar, att lösa konflikter och att markera värderingar. Det åvilar juristen ett särskilt ansvar att på ett begripligt och övertygande sätt föra ut och synliggöra de argument som ligger bakom avvägningar i lagstiftningen och avgöranden i enskilda fall.


  • Mest lästa bloggar

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se