Logga in
Logga ut
Umgängesstöd Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Johan Levin

Juristbloggen

Bloggen kretsar kring rättsliga ämnen i allmänhet och i synnerhet rättsliga avgörande. Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller tidningen (annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hänvisa till tryckfriheten).

För att förstå och jämföra rättsfall bör man ta ställning till följande fyra delmoment: 1. Fastställa ratio decidendi, dvs. identifiera rättsregeln i avgörandet (bortse från domstolens obiter dictum, dvs. redogörelser för rättsregler som inte är relevanta i det aktuella fallet); 2. Avgöra om rättsfallet med den definierade rättsregeln är relevant eller irrelevant; 3. Bedöma om det finns anledning att avvika från andra liknande rättsfall; och 4. Bedöma om omständigheterna är lika eller olika, dvs. följ eller särskilj rättsfallet.

Fastighetsgåva slutar med betalningsansvar för lån

Norrköping Monica och Seija ägde hälften vardera av fastigheten NN.

Monica hade förvärvat sin andel av fastigheten genom gåva från pappan. Pappan hade dessförinnan förvärvat andelen från Seija (sambon). Fastigheten överläts genom försäljning den 7 december 20XX för ett belopp om 3.220 000 kr. Efter att kostnaderna för försäljningen avräknats återstod 3 054 074 kr av köpeskillingen att fördela mellan Monica och Seija. Vid tidpunkten för försäljning farms det flera lån med säkerhet i fastigheten där Seija var ensam betalningsansvarig.

Hovrätten anförde.

Hovrätten har först att ta ställning till om Monica har bevisbördan för sitt påstående om att Seija ensam bär betalningsansvaret för lånen dem emellan eller om Seija har att lägga fram bevisning för att visa att betalningsansvaret är delat. Bevisbördans placering bestäms i allmänhet utifrån vem som typiskt sett har lättast eller särskild anledning att säkerställa bevisning (se Ekelöf o.a., Rättegång IV, 2009 s. 105). En annan grundsats är att den som gynnas genom en ifrågasatt ensidig rättshandling eller åtgärd (gåva inbegripet) bör anses bevisskyldig eftersom det ligger i hans eller hennes intresse att rättshandlingen eller åtgärden företagits (se Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 254; jfr beträffande gåva även NJA 2014 s. 364 och NJA 2012 s. 804).

På motsvarande sätt anses gälla att om utgången av en tvist mellan två parter är beroende av om tredje man företagit en ensidig rättshandling mot ena parten har den parten lättare att fullgöra bevisskyldigheten än motparten och bör därför ha bevisbördan (se Heuman, a.a., s. 259). Med ledning av dessa grundläggande principer för fastställande av bevisbördan anser hovrätten att Monica, i egenskap av den som haft störst möjlighet att säkra bevisning om den gåva hon mottagit, har bevisbördan för sitt påstående om gåvans innehåll.

Monica härleder sin rätt från pappan. Hon kan därmed aldrig komma i en bättre ställning i förhållande till Seija än pappan. Liksom tingsrätten anser hovrätten att det har framgått av utredningen att pappan och Seija hanterade lånen på fastigheten som om de vore gemensamma.

Monica har i hovrätten anfört att det inte framgår av gåvobrevet mellan Seija och pappan att pappan skulle överta betalningsansvaret för lånen och att en sådan överenskommelse därför skulle vara ogiltig med hänvisning till bestämmelsen i 4 kap. l § jordabalken som anger att en eventuell sidoöverenskommelse om en annan köpeskilling än den som framgår av köpehandlingen är ogiltig. Detta lagrum äger motsvarande tillämpning vid gåva av fastighet (se 4 kap. 29 § jordabalken). Vid gåva utgår dock ingen köpeskilling oavsett om gåvan innebär att gåvomottagaren övertar betalningsansvaret för lån eller inte. Härtill kommer att de skäl som motiverar bestämmelsen i 4 kap. l § jordabalken är att förhindra olika former av vilseledande av tredje man eller myndigheter (se prop. 1991/92:110 s. 10). Dessa skäl gör sig inte gällande vid gåva av fastighet. Bestämmelserna om att fångeshandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen och att en sidoöverenskommelse om annan köpeskilling är ogiltig är därför inte tillämpliga vid gåva av fastighet. Det saknar alltså betydelse om det framgick av själva gåvobrevet att ansvaret för lånen skulle övertas eller inte.

Sammanfattningsvis är det hovrättens bedömning att Monica inte har visat att den gåva som pappan fick från Seija inte också innebar att han övertog betalningsansvaret för hälften av de lån som vid tidpunkten för gåvan belastade fastigheten. Detta har visserligen inte hindrat pappan från att överlåta sin andel av fastigheten till Monica utan att uppställa som villkor att hon övertar hans betalningsansvar för lånen, men det är i så fall inte något som rör Seija utan en fråga mellan Monica och pappan. Monicaa talan ska därmed som tingsrätten funnit lämnas utan bifall. Tingsrättens domslut ska således fastställas.

 

Umgängesstöd

Norrköping Umgängesstöd (6 kap 15 c §) innebär att domstolen, när den fattar ett beslut om umgänge med en förälder som barnet inte bor med, får besluta att det vid umgänget ska närvara en person som socialnämnden utser s.k. umgängesstöd . Det är endast domstolen som kan besluta om umgängesstöd, föräldrar kan inte träffa avtal om umgängesstöd.

Av förarbetena till bestämmelsen (prop. 2009/10:192) framgår att användningsområdet för umgängesstöd bör snävas in jämfört med hur kontaktpersonsinstitutet har kommit till användning i gällande domstolspraxis. Domstolen ska vid bedömningen om umgängesstöd alltid utgå från om barnet verkligen har behov av stödet och stödet ska begränsas till situationer då det ur barnets synvinkel är befogat.

De situationer som man ger exempel på är när barnet och umgängesföräldern saknar en nära relation beroende på att umgänget inte skett under lång tid eller när barnet av någon annan anledning saknar tillit till umgängesföräldern. Det kan också handla om behov av att en person medverkar vid hämtning och lämning för att barnet ska slippa uppleva konfliktfyllda konfrontationer. Den person som medverkar vid umgänget ska inte ses som en person med särskilt mandat att fysiskt förhindra att barnet bortförs eller kränks. Om barnet inte kan antas vara tryggt utan sådant skydd, är umgängesstöd inte något alternativ.

Domstolen får inte vid behovsprövningen förutsätta att personen som medverkar vid umgänget utgör en garant mot skadliga åtgärder från en förälders sida. Av 6 kap. 15 c § FB framgår att domstolens beslut om umgängesstöd ska gälla för en viss tid och denna ska anges i beslutet. När domstolen bestämmer tiden måste den göra en prognos avseende framtiden. Tiden ska bestämmas utifrån hur länge barnet kan förväntas behöva stödet. Av förarbetena framgår att man rekommenderar högst ett år och att man inte kan utesluta att det finns enskilda fall med särskilda omständigheter som gör att umgängesstödet bör pågå något längre.

Vidare framgår att innan domstolen beslutar om umgängesstöd ska domstolen inhämta yttrande från socialnämnden. Av yttrandet ska de praktiska förutsättningarna som finns för genomförandet av umgänget, t ex. tid, plats och personalresurser, framgå. Ett riktmärke för hur resursen ska användas är upp till 5 timmar per umgängestillfälle var 14:e dag inkl. restid (3 tim. umgänge för barnet). Om socialtjänsten har kännedom om att det förekommit våld, hot om våld eller övergrepp mot barnet eller någon annan familjemedlem och har meddelat domstolen detta men domstolen ändå beslutar om umgängesstöd, ska socialtjänsten försöka verkställa beslutet. Lagstiftaren har angett att socialnämndens inställning i fråga om lämpligheten av umgänge med umgängesstöd inte ska anges i yttrandet.

Om ett beslut om umgängesstöd av något skäl är uppenbart omöjligt eller olämpligt att verkställa ska nämnden snarast vända sig till parternas ombud eller direkt till domstolen och meddela detta. Lagstiftaren uttrycker att det inte finns krav på att yttrandet skall vara skriftligt, det finns alltså möjlighet att svara muntligt om nämnden har god kännedom om förhållandena men huvudprincipen är att yttrandet ska vara skriftligt Av 6 kap. 15 c § FB framgår att socialnämnden efter domstolens beslut om umgängesstöd ska utse en viss person att medverka vid umgänget. Socialnämnden kan utse en eller två namngivna personer. Efter tingsrättens beslut eller dom om umgängesstöd ska nämnden inleda en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL som utmynnar i ett verkställighetsbeslut enligt 6 kap. 15c § 3 stycket FB. Denna åtgärd ska ses som en ren verkställighet och dokumenteras i ett beslut där det framgår vilken person som utsetts, när beslutet har fattats och vem som har fattat beslutet träffa båda föräldrarna och barnet för att förbereda och planera insatsen. Om det vid denna kontakt står klart att umgängesstödet av något skäl kommer att bli svårt att verkställa ska ansvarig handläggare kontakta domstolen. Om domstolen ändå menar att ett försök ska genomföras måste socialtjänsten göra detta. Om barnet vägrar, far illa eller någon av föräldrarna uppträder på ett sätt som uppenbart är skadligt för barnet ska försöket avbrytas. Det samma gäller om det uppstår en situation som umgängesstödjaren tycker blir farlig för henne/honom. Allt som sker dokumenteras och ska snarast delges domstolen som har att ta ställning till fortsatt handläggning. Om barnet kan misstänkas fara illa ska en utredning enligt SoL 11 kap 1 och 2 §§ inledas.

Av 6 kap 15 c § FB framgår även att socialnämnden har ansvar att följa upp hur umgänget fungerar och verka för att stödet inte består längre än nödvändigt. Vid denna uppföljning ska nämnden ta hänsyn till om umgänget kan ske utan umgängesstöd. Nämnden kan verka för att föräldrarna träffar ett avtal om umgänge, om umgänget enligt socialnämnden bedömning kan fortsätta utan umgängesstöd. Ett sådant avtal gäller då istället för vad domstolen tidigare har beslutat. I annat fall kan det bli aktuellt att föreslå för föräldrarna att ta initiativ till att få en förändring till stånd, t ex. genom att någon av dem väcker talan om ändringar i umgänget. Även socialnämnden har en rätt att väcka talan i en fråga som gäller en förälders umgänge med sitt barn (6 kap. 15 a § FB). Det kan också visa sig vid uppföljning att barnet har behov av umgängesstöd längre tid än vad domstolen har beslutat och då får föräldrarna väcka talan på nytt i domstol. Möjligheten att utse kontaktperson vid umgänge enligt SoL kvarstår men handläggs som en ansökan om bistånd enligt SoL från en av föräldrarna och ska inte blandas ihop med umgängesstöd.

Barnets rätt till umgänge med andra personer

Norrköping Det är i första hand barnets vårdnadshavare som har ansvaret för att barnets umgängesbehov blir tillgodosett (6 kap 15 § tredje stycket FB). Barn har rätt till umgänge med andra personer, som står barnet särskilt nära. Det kan gälla far- och morföräldrar, någon annan nära släkting, styvförälder eller tidigare familjehemsförälder.

När vårdnadshavaren inte uppfyller sitt ansvar kan umgängesfrågan prövas i domstol och det är endast socialnämnden som har rätt att väcka talan ( 6 kap 15 a § FB ). Uppgiften att besluta om en sådan talan kan inte delegeras (10 kap 5 § SoL ). Socialnämnden får göra en utredning och bedöma om det är till fördel för barnet att föra talan vid domstol. Ett beslut av socialnämnden att inte föra talan kan inte överklagas. Sökande, t.ex. far- eller morföräldrar, blir vid ett sådant ärende att betrakta som parter och har rätt att få del av utredningen och rätt att närvara vid nämndsammanträdet. Barnets vårdnadshavare skall bli kommunicerad utredningen i fråga och informeras om sin rätt att närvara vid nämndsammanträdet. Om nämnden fattar beslut att föra talan om umgänge blir barnets vårdnadshavare part i en process i tingsrätten om barnets rätt till umgänge med t.ex. en far- eller morförälder. När föräldrarna är oense Utövande av umgänge vållar ibland praktiska problem.

Problemet kan orsakas av att vårdnadshavaren försvårar umgänget. Problemen kan också ha sin grund i att barnet inte vill träffa den andre föräldern, att denne visar ointresse eller att umgänge bedöms vara till men för 13 barnet. Socialtjänsten i den stadsdel där barnet är folkbokfört har i dessa fall en skyldighet att bistå barnet och föräldrarna. Olika vägar finns till en samförståndslösning, t ex

 information och rådgivning

 strukturerade samarbetssamtal – se nedan

 bistånd i form av förordnande av kontaktperson (3 kap 6 §)

 förmedling av kontakt med annan instans, t.ex. familjerådgivning, psykisk barn- och

 ungdomsvård (BUP)

 Medling (FB 6 kap 18a§) Domstolen bestämmer vem som skall utses till medlare. Medlaren måste ha förmåga att sätta barnets bästa i främsta rummet och klara av att hantera en känslig situation och vinna förtroende hos föräldrar och barnet. I vissa mål kan det vara lämpligt att utse en erfaren domare eller advokat. I andra mål kan det vara bättre med en familjerättssekreterare. ( Prop. 2005/06:99 s 91 ) Föräldrarna kan, om tvisten inte kan lösas enligt ovan, vända sig till domstol för att få umgängesfrågan prövad.

Vårdnad – vad är det?

Norrköping Med vårdnad avses det juridiska ansvaret, som ska särskiljas från begreppet vård, som 9 innebär den faktiska vården om barnet. Barn ska stå under någons vårdnad. Vårdnaden upphör när barnet fyllt 18 år eller tidigare om det dessförinnan ingår äktenskap. Den som är vårdnadshavare är i allmänhet också förmyndare. Den som har vårdnaden om ett barn kan ha överlämnat den faktiska vården om barnet till någon annan, t ex familjehem. Barnets rätt till omvårdnad innefattar tillgodoseende av såväl materiella som psykologiska och sociala behov. Hänsyn ska tas till ett barns individuella egenskaper och särdrag. Barn har med stigande ålder rätt till ett starkare integritetsskydd och ett mer omfattande inflytande.

En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap 11 § FB). Vårdnadshavaren ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran och behandlas med aktning för sin person och egenart och att barnet inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap 1 § FB).

Vårdnadshavarens befogenheter och skyldigheter regleras huvudsakligen i 6 kap FB

 ansvara för barnets personliga förhållanden

 ansvara för att barnets individuella behov blir tillgodosedda

 besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter med hänsyn till barnets ålder, utveckling och mognad (6 kap 2, 11 §§ FB)

 tillse att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter (6 kap 2 § FB)

 bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (6 kap 2 § FB).

 lämna erforderliga upplysningar till den förälder som inte har vårdnaden

 aktivt medverka till att barnet får sin rätt till umgänge med den andra föräldern eller annan tillgodosedd

 vid gemensam vårdnad samarbeta med den andra vårdnadshavaren och tillsammans med honom/henne fatta gemensamma beslut med barnets bästa för ögonen

 om en av vårdnadshavarna är (tillfälligt) förhindrad att ta del i beslut som inte kan skjutas upp utan olägenhet får den andra vårdnadshavaren fatta beslut ensam(6 kap 13 § FB)

Inte mobbning när chefen behandlar alla lika "kränkande"!

Norrköping En arbetstagare gjorde gällande följande angående mobbning på arbetet.

Arbetstagaren (A) har utsatts för mobbning, som utgör kränkande särbehandling, i sitt arbete vid NN AB. Därutöver har arbetsledningen utförts på ett sådant sätt att den i sig har utgjort en tillräcklig kränkning för att utgöra skadlig inverkan. Han har till följd av den skadliga inverkan i arbetet drabbats av en arbetsskada som består i att han har utvecklat ett utmattningssyndrom som även har beskrivits som depression och posttraumatiskt stressyndrom. Den kränkande särbehandling han fick utstå inträffade under åren 2000 och 2001. Den som främst utsatte honom för behandlingen var hans närmaste chef; arbetsledaren/förmannen. Behandlingen bestod i dels ett aggressivt och oberäkneligt bemötande som pågick i princip dagligen och dels kraftiga och överdrivna utskällningar.

Förvaltningsrätten ansåg att A utsatts för mobbing men kammarrätten anförde istället:

A har upplevt sin närmaste chefs bemötande som kränkande. Detta bemötande synes emellertid ha gällt alla på arbetsplatsen, varför det inte kan anses ha varit fråga om en särbehandling. Det har ofta varit fråga om en bristande uppskattning av A:s arbetsinsatser. Det har framkommit att A vid några tillfällen har utsatts för utskällningar som skulle kunna utgöra skadlig inverkan i lagens mening. Med beaktande av den försäkringsmedicinske rådgivarens utlåtande anser kammarrätten emellertid att det inte har framkommit att bristerna i bemötandet på arbetsplatsen har varit av sådan omfattning och intensitet att de kan betraktas som mobbning, trakasserier, kränkande särbehandling eller en skadlig inverkan på annat sätt i lagens mening. Det har alltså inte framkommit att A har utsatts för sådan faktor som med hög grad av sannolikhet har kunnat orsaka hans sjukdomsbesvär. Hans besvär kan därmed inte anses utgöra en arbetsskada och han har därför inte rätt till livränta från och med den 7 juli 2010. Försäkringskassans överklagande ska således bifallas

 

Kvinnan frias - nödvärnsinvändningen om "tafs"

Norrköping På de skäl som tingsrätten har anfört är det enligt hovrätten styrkt att E uppsåtligen utdelat ett knytnävsslag som träffade S i ansiktet och som orsakade smärta, svullnad och blånad på kinden.

E har gjort gällande att hon utdelade slaget för att freda sig eftersom hon uppfattade det som att S dessförinnan hade tagit ett grepp mellan hennes ben efter att han hade kallat henne för bl.a. hora. Hennes uppgifter vinner stöd i vad A har berättat om att E direkt efter händelsen berättade för henne att någon sagt hora samt tafsat på henne. A har även berättat att hon själv var med när E på plats lämnade sina uppgifter till polisen och att E då berättade om att hon hade blivit tafsad på av en kille. Även vad R berättat ger visst stöd för Es uppgift om att någon hade kallat henne för hora.

Enligt hovrätten ger uppgifterna i denna del sådant stöd till Es invändning om att hon trodde sig vara utsatt för ett överhängande brottsligt angrepp från S att nödvärnsinvändningen inte framstår som obefogad. Den omständigheten att E i sitt första polisförhör inte nämnde något om att hon själv blivit angripen medför inte någon annan bedömning med tanke på hennes egna och As uppgifter i denna del. Den utredning som åklagaren lagt fram motbevisar enligt hovrätten inte hennes invändning och invändningen ska därför godtas. Mot bakgrund av att E uppfattade det som att S hade tagit ett grepp mellan hennes ben är hennes agerande inte att anse som uppenbart oförsvarligt. Åtalet ska därför ogillas. Vid denna utgång ska även skadeståndsyrkandet lämnas utan bifall.

 

Gör: jurist (jur.kand).


Födelseår: 1970.Började skriva för juristbloggen: September 2013.


Gillar: kreativitet, måttfullhet, tapperhet och juridisk visdom.  • Kreativiet (inom juridiken favoriseras pedanteri på bekostnad av kreativitet);

  • Måttfullhet (med andra ord gäller att visa förnuft, se sammanhang, inte göra mer än nödvändigt samt att ha känsla för det passande (”timing”);

  • Tapperhetsidealet utgår ifrån att visa ett självuppoffrande mod utan att snegla på tänkbara personliga nackdelar. Undfallenhet och anpassning är själva motsatsen till mod och tapperhet.

  • Juridisk visdom kan sammanfattas inom ramen för juridikens uppgifter/syften; som innebär att styra samhällsutvecklingen, att fördela gåvor och bördor, att säkra förväntningar, att lösa konflikter och att markera värderingar. Det åvilar juristen ett särskilt ansvar att på ett begripligt och övertygande sätt föra ut och synliggöra de argument som ligger bakom avvägningar i lagstiftningen och avgöranden i enskilda fall.


  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se