Lucia sprider ljus och värme Löfsveds Valdemarsviksblogg Löfsveds Valdemarsviksblogg
Vädersponsor:

Jonas Andersson (V)

2 vägval vid valet 2018

Gusum Efter kommunfullmäktiges och vår interpellation (dvs öppen fråga till Centerpartiet och resterande av Alliansen) om deras syn på ledarskap, visade det sig rätt så klart vad kommunens väljare 2018 har att välja på. Om man som medborgare önskar en kommun med ordning, trygghet och fortsatt utveckling för t ex skolan och äldreomsorgen, så är det en valsedel med någon form av rödgröntnybyggarlogga som gäller.

Den rådande majoritetens ledarskap är att bygga tydlighet med förtroende genom alla led, ett klassiskt och odramtiskt ledarskap, efter en hederlig svensk partsmodell. Med en majoritet som vet sina roller och uppdrag, ska tjänstemän och chefer kunna bygga sina strategier utifrån ett proffessionellt förhållningssätt, tillsammans med sina medarbetare, just för att nå de resultat och mål som vi inom politiken sätter upp. Resultat och mål som ska bygga vår kommun för nutid & framtid. Vi politiker, oavsett majoritets- eller oppositionsställning, ska granska pågående arbete och ha insyn i processerna - detta är en kunskap som bör slipas till ytterligare på alla fronter (läs utskott).

Alliansen, framförallt Anna Nilsson (m), framhärdade i måndags att de har ett eget perspektiv i frågan, de kommer alltså fortsätta med att försöka vara proffs på både skola och andra områden inom kommunen, utan hänsyn till chefers kompetens eller myndighetsuppdrag. Märkligt förhållningssätt. Däremot Jenny Ek (c) som fick interpellationen ställd till sig från oss, öppnade för att de skulle ha ett formellt ledarskap från o med nästa val 2018. Alltid något positivt i horisonten, men varför vänta till dess? Huruvida övrig opposition tänker sig politiskt ledarskap var det tyst om, undantaget var Landsbygdspartiet, som dock ärligt, påtalade sin okunskap i frågan. 

Sammanfattande kan denna bild ges till valet 2018; om man som medborgare i Valdemarsviks kommun önskar sig proffs på chefsposter samt kommunala medarbetare som har förtroende att utföra sina arbeten, så är det en röst åt Vänster som gäller.

En röst åt höger skulle ge en förvaltning som kommer att uppleva politiska ledare som kommer att ifrågasätta "skruv & mutter" samt gå förbi chefers uppdrag "för att de vet bäst själva", detta leder bara till att montera ner förtroendenivån. En brist på förtroende kommer att skapas, en brist såsom röta sprider sig till alla led. Vem vill vara chef eller anställd på en sådan arbetsplats? 

Ett gott ledarskap är byggt på förtroende, Vänsterpartiet står för detta.  

Lokaldemokrati - javisst!

Gsusm Frågan är om kommunens innevånare på mycket länge haft en sådan möjlighet att påverka vår kommuns satsningar som nu!?

Vi tillsammans med samtliga partier i fullmäktige har nu flera spännande utvecklingsprojekt igång, och några har avslutats. 

De projekt som nu är klara och skall förverkligas är Översiktsplanen för kommunen, Gusums brukspark & så klart vår gemensamma vision! 

Det som ligger i process är framtidens vårdboenden, trygghetsboenden och förskolan i Valdemarsvik. Mycket snart kommer även frågan om Ringarums förskola upp som framtidsfråga.

I alla avslutade och pågående framtidsprojekt så har (& haft) innevånarna (unga & seniorer), föreningar och alla partier mycket stora och goda möjligheter att få god inblick & kunskap i förutsättningar och förväntningar, i olika slags forum.

Vi - Vänsterpartiet är ett av de lokala partier som mest driver medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan mellan valen, så de senaste årens processer är vi helt klart nöjda med.

Men goda processer är inte lyckade utan ett högt & väl fördelat deltagande. Här ligger mycket av ansvaret på den enskilde att ta chansen, men ett ännu tyngre ansvar på valda representanter för intresseorganisationer.

Man blir högst beklämd då en representant för en pensionärsorganisation beklagar sig med en artikel i NT över den politiska majoritetens ovilja i att lyssna på folket!? Samtidigt som rent sakliga felaktigheter nämns, som t ex att lokalisering av vårdboenden vore beslutat. Vederbörande debattör har inte varit med på banan!

Som en god förebild; måste jag ge en mer folkligt förankrad pensionärsorganisation en eloge i deras engegemang kring boendeutredningen, de har varit och är mycket aktiva! Tack ska ni ha!!!

Vi inom Vänsterpartiet kommer följa framtidprojekten - fortsätta lyssna på folkets inspel och därifrån ge vår syn på fortsättningen! 

Girighet, girighet & åter girighet...

Gusum Det har nog inte missat någon medborgare...denna systematiska drivkraft att fly från gemensamt ansvar och åtaganden. 

Ja, jag syftar på de kapitalägare som just nu dykt upp i Malta - placeringarna. Dessa har inte gjort något olagligt men högst omoraliskt. Att undvika skatt på sina absurda inkomster och förmögenheter, är en flykt från det gemensamma ansvaret till varandra, solidariteten.

Solidariteten är ryggraden i vårt folkhemsbygge, detta folkhem som närt, vårdat och utbildat dessa kapitalägare, merparten av deras förutsättningar och kunskaper som skickliga kapitalförvaltare eller toppchefer har de fått via folkhemmets försorg. Detta samhälle som byggts upp av våra föräldrar & mor/farföräldrar har på två årtionden sargats mycket hårt av "de fria marknadskrafterna". Marknadskrafterna har släppt lösa utan tyglar av liberaler och sossar, starkt påhejade av giriga kapitalägare. Folkhemmets grundtanke kring gemenskap har förpestats av girighet, nu börjar bölderna spricka.  

Girighet och egoism följer marknadskrafterna i dess hjulspår, skattesystem har justerats för att gynna kapitalägare, EU:s lagar tillåter skatteplaceringar inom dess gränser och som en naturlig följd av all denna elände ökar ojämlikheten och tryggheten i landet.

Men varför tillåts detta fortsätta? Den frågan besvaras tyvärr mycket enkelt - samtliga partier i riksdagen (förutom Vänsterpartiet) vill inte beskatta kaptialägarna eller deras förmögenheter, och de verkar vara helt ointresserade i att stoppa kapitalflykten. Det är märkligt att ett arbetarparti som har sitt folkhemsbygge som sin glansperiod inte ens försöker göra någonting!? Hallå sossar?? Vakna! Det kan väl inte vara er gemensam dröm om alla ska bli fd statsminister och godsägare!?

Kommande valrörelse kommer att bli mycket intressant, kommer fler partier ta ställning för ett gemensamt samhälle och beskattning av absurdheten, eller blir Vänsterpartiet ensam om detta också (2014-Förbud mot vinster i välfärden)?

Ps! Vår kommunbudget 2018 är ca 500 miljoner totalt...en sk droppe i havet i jämförelse med de belopp som nu är på tapeten, som enskilda personer äger! 

Fågelkvitter eller trafikbuller åt vikens barn?!

Gusum Processen kring den nya förskolans placering i Valdemarsvik är i full gång. Just nu är det allmänhetens tur att ge sina synpunkter! 

Men det är ingen enkel fråga, rent spontant och ur barnens perspektiv väljer jag fågelkvitter framför trafikbuller. Men det finns fler aspekter:

Kommunekonomiskt i ett investeringsperspektiv är det klokast att satsa på en ny förskola intill Sörby. Kommunen står inför fler stora investeringar i framtiden, investeringar kostar i räntor och avskrivningar. Fast kommunekonomsikt ur ett driftsekonomiskt perspektiv med samordningsvinster mellan olika enheter blir det klokast att bygga ny förskola & skola vid Vammarskolan. Att kommunen sedan står med kvarvarande Sörbyskola utan verksamhet och underhåll är ett annat bekymmer.

Pedagogiskt finns även här både vinster och förluster mellan Sörby & Vammarskolan. Sörby har "landsbygden" som sin styrka, Vammarskolan har sina samordningsvinster - perdagogiskt alltså. Loviseberg lyfts däremot fram av flera utav förskolepersonalen som ett bättre alternativ.

Ur ett föräldraperspektiv & miljöperspektiv (trafikmässigt) är Vammarskolan bästa läge, alla skolformer på samma plats, mindre skjutsade av barn, möjligheten till att samordna lämning av barn och sedan ta bussen till jobbet. Detta är lite knepigare på Loviseberg & Sörby. Om man tänker bort bilen och tänker på de föräldrar som kommer att lämna sina små barn, så har Sörby det bästa läget. Sörby är den enda platsen som har separata gång/cykelvägar, helt skillda från biltrafik.

Så om man då lyfter trafiksituationen kring barnen, så är Sörby i särklass, här kan även barn i de lägre skolåldrarna cykla tryggt till skolan. Loviseberg funkar lika bra, om man bor i den delen av Valdemarsvik. Vägarna till Vammarskolan är just nu inte alls i den nivån av trygghet.

Sedan ur ett miljöperspektiv för barnen, är Vammarskolan inget bra läge, här har vi en av kommunens mest trafikerade vägar, med mycket tung trafik. Buller kan arbetas bort med höga plank (trevligt eller!?) alternativt täta buskage och träd. Det senare tar dock minst 10 år att etablera sig, om man inte köper träd för ett antal miljoner. I detta perspektiv ligger Loviseberg och Sörby i en helt annan klass. Men trafikbuller är inte det största problemet idag med trafik, den största påverkan har luftföroreningar skapade av vägbeläggningen tillsammans med avgaser och däckstoft. Dessa luftföroreningar skapas knappt vid Loviseberg och är mer eller mindre noll vid Sörby.

Men det är ju så långt till Sörby! Vammarskolan ligger hyfsat mitt i Valdemarsvik, nu. Men om orten fortsätter att expandera så blir det troligtvis på södra delen, och då hamnar Sörby mest centralt. Sedan får man inte glömma bort att även barn från hela den södra kommundelen ska vara i den nya förskolan. Loviseberg är nära för de som bor på den norra delen av orten. Att förskolan ligger där den ligger beror på att grundskolan var placerad där innan, fast inte nu längre.

Det finns de som önskar "sälja" in vår kommun och Valdemarsvik som bostadort för de som arbetar i Söderlöping & Norrköping. Ska man i detta läge då erbjuda en skolmiljö (Vammarskolan) som ser ut som vilken stadsskola som helst, eller ska man erbjuda det som vi är bäst på, dvs landsbygdsmiljön!? 

Två förskolor? Som det ser ut nu behövs det en förskola med 10 avdelningar, det är en rätt så stor förskola. Ska vi då ha två på fem avdelningar. Vinner man något på detta? Det blir närmare till förskolan för fler...om man placerar en vid Loviseberg och en vid Sörby. Helt klart är att det blir betydligt dyrare för kommunen både ur ett investerings- och driftperspektiv. Är ett sådant ställningstagande försvarbart mot resten av kommunen? Vad händer om barnkullarna drastiskt minskar?

Men om kommunen växer ännu mer, och fler barn kommer att gå i förskola och skola! Ja då skulle det bli trångt och helt klart en intensiv verksamhet på Vammarskolan, den skulle drabbas av sk flaskhalsar. I ett sådant läge så skulle det behövas en helt ny enhet med både förskola och skola. Det vore ju en trevlig utmaning. 

Japp, det var mina tankar kring förskolan och det finns säkert många fler argument om varje förslag i Valdemarsvik.

Om min magkänsla får stå för något, så lutar det åt fågelkvitter.

Lärarleg på profitens vilkor

Gusum Eductus - har på markandsmässigt kotym "fixat" svenskutbildning för våra nyanlända helt enligt rådande reglemente inom skolvärlden. För j-gt kan man tycka, men det är i denna markandsutsatta skolvärld vi just nu lever. 

Som vanligt är det de mest maktlösa som drabbas - eleverna. Flera nyanlända har fått en språkutbildning som inte håller måtten.

Vem är då anvsarig? Eductus företagsledning - giriga ja, men de följer Björklunds spelplan. Rektor på Eductus - till viss del kan det vara så. Betygsättande lärare med legitimation - ja, egentligen! För det är betygsättande lärare som utför myndighetsutövningen med betygsättning.

Men varför sker då detta? Både skolföretagsägare och skolledare vet att de kan pressa lärare att sätta otillböriga betyg, pga att läraren viker sig, för att hen vet att det från myndighteshåll inte görs några inspektioner på betygsättning eller att lärarlegitimationen riskerar dras in av fel i betygsättning.

Den svenska modellen kring lärarleg (jag har sagt det tidigare) fungerar inte. Just nu är den formad efter marknaden - profiten. Ett lärarleg ska grundas på kunskap & kompetens (här fungerar skolverkets utgivande av leg fortfarande som en fiskdamm) men det ska även garanteras och kontrolleras av den myndighet som trots allt delegerat ett ansvar till läraren, och detta ansvar tar inte Skolverket och inte Skolinspektionen heller. Varför? Saknas det kompetens där hos myndigheterna eller vill de inte röra i Björklunds gamla soppa?

Det sorgliga i denna historia är att vi har en regering med Fridolin i utbildningsfronten, som inte fattat galoppen fullt ut. Här har då regeringen hellre spätt på de svaga lärarlegitimationerna med styrda lönemedel. Lönemedel som arbetsgivare själva har fått bestämma över, t ex premiera dem som sätter "rätt" betyg. Regeringens inspel har bara förvärrat situationen.

Men det är glädjande att Helena von Schantz med sin artikel i NT, insett följderna av sitt parti agerande, när de införde lärarlegitimation på marknadens vilkor. Vi vet sedan tidigare att Helenas parti med Björklund i spetsen önskar en statlig skola (vilket borde innebära en död för friskolorna). Liberalerna behöver inte vara så radikala, det räcker med att stödja Vänsterpartiets och regeringens förslag kring vinstbegränsningar nu i höst.

Ta bort girigheten i skolan, se till att Skolverket börjar agera som myndighet, då närmar vi oss en säkrad utbildning för alla, oavsett utbildningsform.

Natos playground!

Gusum Vi - dvs Sverige som nation har inte haft främmande makts militära enheter på vår mark sedan andra världskrigets hukande för nazityskland. Nu släpper vi in Natos miltära kraft i vårt land för andra gången på kort tid, för att öva krig mot en "fiktiv" fiende från öst, med argument som att t ex få "militära erfarenheter". Till vilken nytta? Är det fredsiver eller kapprustning? Ställ dig följande tre frågor:

Är det någon som inte tror att den fiktiva fienden är Ryssland? Är det någon som missat Natos upprustning i de forna öststaterna? Är det någon som tror att den fiktiva fienden ensam står för en ökad militär spänning i Europa?

Sverige tjänar absolut ingenting på att spä på kapprustningen i Europa och framförallt inte på ett så tydligt ställningstagande mot den fiktiva fienden och på Natos vilkor. Det ända som sker är en tilltagande militär spänning även här i Norden. Det är bara ett stort nederlag för oss. Militärövningen Aurora är ett stort misstag.

Jag är för allmän värnplikt - en värnplikt för alla, utan urval, där unga medborgare kan få en militär eller civil beredskapsutbildning. Som land bör man bygga en generell kunskap kring krissituationer, militärt men framförallt och mest troligt; naturkatastrofer. 

Allmän värnplikt behöver inte innebära en återgång till en absurd militär a´la stridsvagnar upphöjt med x antal ubåtar som slagkraft, vilket flirtar med landets alla möp:ar (militärtöverintresseradepersoner) och ÖB.

Om Gotland har x antal stridsvagnar och soldater på plats har ringa betydelse för Nordens säkerhetsstabilitet, troligtvis tvärtom. Skulle den "fiktiva" fienden från öst verkligen binda upp militär kapacitet på Gotland för att ta kontroll över Östersjön? Nop. Vid en kris har de redan den marina kapaciteten att göra detta utan att slösa gröna gubbar bland raukarna. Kan detta ske? Knappast, eftersom Europa är den "fiktiva" fiendens största handelspartner. Inga pengar...inga gröna gubbar.

Det Sverige som nation behöver göra är att arbeta för avspänning. Vi vet att den fiktiva fiendens ledare inte är helt hundra, men Natos största medlems ledning - samma kaliber eller? Det finns bara en väg att gå:

Stå på egna neutrala ben, håll kapprustningen i schack, för en förtroende skapande utrikespolitik med båda parter...det har vi gjort förr med Palme i spetsen! Det är dags att Margot visar allvar med den feministiska utrikespolitiken.

Samt: abslout ingen playground för Natos trupper!

 

 

Jonas Andersson är ordförande i Valdemarsviks partiförening och dess nuvarande Kommunfullmäktigeledamot & kommunstyrelsen.  

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se