Vänsterpartiet jagar väderkvarnar

Minns ni turbulensen kring Vammarskolan i höstas? Till slut tröttnade jag och skrev en debattartikel i NT där jag tyckte att den politiska majoriteten skulle ta sitt ansvar. 

 

Den föll i alla fall inte i god jord hos styret och särskilt inte hos Vänsterpartiet som raskt lämnade in en interpellation i kommunfullmäktige där de ansåg att jag bröt mot kommunala lagar och förordningar när jag ställde krav på handling. 

 

I måndags var det dags att diskutera frågan i kommunfullmäktige där jag svarade följande:

1. Vi agerar självklart i enlighet med lagar och förordningar (exakt vilka lagar och förordningar jag brutit mot var dock oklart men Jonas Andersson får gärna återkomma i frågan när han läst igenom kommunallagen) 

2. för mig är det ointressant att använda vårt högsta demokratiska forum för att diskutera vad jag skriver i en debattartikel. 

 

Det går i allafall att konstatera att vi har olika sätt att se på hur en kommun ska styras. Jag anser att styrkan i vår kommun är att vi i dialog mellan kommuninvånare, tjänstemän och politiker kan föra oss framåt, gemensamt och att alla självklart är välkomna att ställa de frågor de önskar.  Vänsterpartiets ideologi verkar gå ut på att vi  alla ska räta in oss i ledet, sköta vår egen lilla ruta och våga inte ställa en obekväm fråga. Då bryter man mot lagen. 

 

Nu har Jonas Andersson i alla fall fått sin timme på kommunfullmäktige och ett blogginlägg. Mer tid tänker inte jag lägga på den här kvasidiskussionen. 

Klimatplan för Valdemarsviks kommun

i veckan presenteras en sifo-undersökning som visade att Centerpartiet nu är ledande vad gäller vilket parti svenskarna tycker är miljövänligast. Det är självklart väldigt glädjande och resultatet av lagda förslag som inte fokuserar på vem som lägger mest pengar utan vad som ger bäst resultat för klimatet.

 

Det passade därför väldigt bra att kommunstyrelsen i Valdemarsviks arbetsutskott nu i veckan på ett möte enhälligt beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifalla centerpartiets motion om att Valdemarsviks kommun ska ta fram en klimatplan. Planen ska innehålla konkreta och genomförbara åtgärder för att vi ska bli Östersjöns ledande miljökommun. 

 

Livsmedelsstrategi och kostpolicy för Valdemarsviks kommun

I måndags presenterade regeringen tillsammans med C, M, L, KD och V det övergripande målet för den livsmedelsstrategi som ska tas fram för Sverige (se mer nedan). Centerpartiet har i förhandlingarna jobbat hårt för att den svenska självförsörjningsgraden ska öka och att svenska livsmedelsproducenter ska få få sänkta kostnader och större möjligheter att konkurrera med sina produkter. Det har gett gehör vilket självklart är glädjande.

 

Lokalt arbetar vi inom Centerpartiet också med matfrågan och har bland annat motionerat om en ny kostpolicy ska tas fram för kommunen där närproducerat ska premieras och krav i enlighet med svenska djurskyddsregler ska ställas på den mat vi köper in. Bra va?

 

 

Enligt regeringens hemsida ska det övergripande målet för den svenska livsmedelsstrategin vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Livsmedelsstrategin ska därför innehålla tre strategiska områden:

1. Regler och villkor

Målet för det strategiska området Regler och villkor ska vara att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

2. Konsument och marknad

Målet för det strategiska området Konsument och marknad ska vara att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.

3. Kunskap och innovation

Målet för det strategiska området kunskap och innovation ska vara att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

 

Ringgården

I måndags var det dags för årets första kommunstyrelse där bland annat frågan om våra äldreboenden kom upp som ett ärende. Just nu pågår samtal med regionen kring hur Vammarhöjden ska se ut i framtiden, samtal som förväntas vara klara mot slutet av 2017.

Samtidigt gav kommunstyrelsen nu måndags kommunchefen att gå ut till marknaden för att se om det finns intresse av att omvandla Ringgården till kooperativa hyresrätter för äldre. Boendet ska med andra ord var kvar men fräschas upp och byggas om i samarbete med extern part. Jag tycker det är ett spännande koncept som bland annat används i vår grannkommun Åtvidaberg.

 

Däremot så ville Alliansen att det skulle göras en risk- och konsekvensanalys. Lite mer kött på benen hade varit bra. Det ville tyvärr inte majoriteten och avslog vårt förslag om en sådan analys.

 

För oss i Alliansen är det också väldigt viktigt att poängtera att boendena i Gusum och Gryt ska få vara kvar och att antalet platser i Ringarum inte utökas så att behovet av de andra små boendena försvinner. Kommunal service kan inte bara existera i centralorten.

Fiber på landsbygden

Hörni, glöm inte bort att göra intresseanmälan för fiber, http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Nyhetslista/Valbesokt-mote-om-fiber-till-landsbygden/

 

Perfekt mellandagsaktivitet. Jag passar även på att önska er alla god fortsättning och ett gott nytt år. 

 

 

Jag heter Jenny Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. 

  • Twitter
  • Jenny Ek
  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se