Eva-Britt Sjöberg (KD)

Vikten av kompetens

Norrköping Att ta hand om och vårda andra människor kräver stor kompetens; både kunskap, gott bemötande, och lyhördhet. Därför kommer vår ambition alltid att vara att all personal inom vård och omsorg ska ha relevant utbildning för sitt uppdrag.

Vår situation idag är att det inte finns tillräckligt med utbildad personal att anställa till vår verksamhet. Detta är ingen ny situation, så har det alltid varit. Utifrån detta kan vi naturligtvis inte ha högre krav på externa utförare än vi kan leva upp till själva. Vi kommer därför i nämnden att ta beslut om kompetenskrav som ligger i paritet till vad vi i egenregi klarar av. Detta är ingen sänkt ambition utan ett formellt beslut efter den verklighet som redan finns. I beslutet ingår också att vi kräver att alla utförare arbetar för att höja andelen personal med formell kompetens, och visa hur genom årlig redovisning. Efterhand som vi höjer vår andel av utbildad personal kommer vi att höja kraven mot alla utförare.

Under de senaste åren har vi kraftigt utökat verksamheten här i kommunen, bland annat genom att öppna fler korttidsplatser och många fler permanenta säbo-platser. Vi har dessutom omvandlat vanlig säbo-platser till platser med demensinriktning. Det gör att vi också haft behov av att anställa många fler, bara förra året ökade antalet anställda med över 100 årsarbetare. Till det kommer alla andra rekryteringar när anställda tar tjänstledigt eller slutar sin tjänst. Det är en stor utmaning för oss och för hela landet.

Vad ska vi göra när vi inte kan få tag i utbildad personal? På sjukhusen stänger de avdelningar pga personalbrist. Så varken kan eller ska vi göra i kommunens verksamheter. Alternativet som kvarstår blir att vi låter personer som har personlig lämplighet arbeta och låter dem lära sig genom praktik och kortare utbildningsinsatser, naturligtvis med ambitionen att de på sikt ska skaffa sig formell utbildning också.

Jag vill i detta sammanhang också framhålla att inte bara formell kompetens ger kompetens. Vi har många mycket kompetenta medarbetare som gör ett fantastiskt jobb men inte har papper på det. Vi har under ett antal år arbetat med att låta dessa medarbetare som varit intresserade av utbildningen få möjlighet att validera för formell kompetens. Det är ett arbete vi naturligtvis behöver fortsätta med.

När vi har diskuterat kompetenskrav i olika konstellationer har jag upplevt att vi har stor enighet i detta och det framkommer också i Folkbladets artikel; en fortsatt ambition om att alla ska ha formell utbildning och att kraven ska vara likvärdiga oberoende av utförare.

Nu är det fredagkväll och de flesta har en skön helg med ledighet framför sig. Er vill jag önska en skön helg! Men vi har också en stor grupp medarbetare som jobbar för fullt hela helgen, för att hjälpa och ge omvårdnad till många av de ca 7000 personer som finns i våra verksamheter. Tack att ni finns och tack för allt ni gör!

När inget är omöjligt!

Norrköping Enastående initiativ av Pia Karmerot och Susanne Persson som är exempel personal med långt större engagemang än vad någon kan begära. I 17 år har de sett till att boende på Hallegården i Skärblacka fått åka iväg under en vecka. Betvivlar att det finns någon motsvarighet i hela landet. Läs gärna artikeln i NT idag.

Jag var där en eftermiddag under veckan och hälsade på. Det var en härlig lägerkänsla, med gemenskap, glädje och fika o mat om varannat. Precis som läger ska ha! En del kom över dagen och andra sov över. Allt efter eget önskemål. Det upplevdes väldigt enkelt och opretentiöst men jag vet att det ligger otroligt mycket planering bakom för att det ska fungera så här väl. Utan Pia och Susanne hade det inte blivit av.

Initiativ som detta behöver uppmuntras, men kan aldrig beordras. Det bygger på att man brinner för just denna idéen. Vi kan inte begära att personal tar av sin fritid för att göra ideella insatser. Samtidigt är det inte möjligt att göra en sådan här aktivitet utan att ha med personal som känner de boende väl för att det ska funka tryggt och säkert.

Det finns naturligtvis många andra saker man kan göra för att ge guldkant. Och jag vet att det på flera håll redan görs både dagsutflykter och gårdsfester som är mycket uppskattade. Jag hoppas att detta kan bli till inspiration och uppmuntran för andra.

Stor eloge till all personal som på olika sätt ordnar det lilla extra för våra boende, och ett extra tack till eldsjälarna Pia och Susanne!

 

Ännu en anledning att fira 17e maj

Norrköping Fr o m idag firar vi i Norrköping inte bara 17e maj med tanke på våra vänner i väster utan också utifrån den historiska dagen då vi införde Eget val inom hemtjänst genom LOV.

När man drivit en fråga väldigt länge är det stort när man börjar se den ta form, och ännu bättre känns det att kunna genomföra det i bred överenskommelse. Den resan som vi politiskt gjort i Norrköping när det gäller eget val inom hemtjänst, där vi i Kvartetten först landande i en gemensam bild av vad vi vill med valfriheten inom äldreomsorgen i Norrköping, och sedan har jobbat vidare i nämnden i bredare forum där alla partier erbjudits att vara med(men V valde att inte delta) och påverka utformning känns mycket bra.

Det ger förutsättningar för långsiktighet som är grunden för att det ska bli riktigt bra. Vi fick vissa förutsättningar med från beslutet i KF och har utifrån det stött och blött i arbetsgruppen i nämnden och kommit fram till ett beslut som vi alla kunde stå bakom.

Vi har haft medborgarnas bästa i centrum, vi har värnat om bra arbetsvillkor för de anställda men också skapat förutsättningar för mindre företag att kunna verka.

Idag har vi tagit premisserna för vad som gäller för att vara utförare i hemtjänst och jag och Irma har "tryckt på knappen" för att öppna upp möjligheten för företag att ansöka om att få bli utförare.

Målet är att enskilda får större inflytande över sin omvårdnad. Det kommer också ge personal fler arbetsgivare att välja mellan. Min övertygelse är att konkurrens utvecklar!

Nya steg på temat trygghet

Norrköping Lägenheter med god tillgänglighet och med närhet till kommunikationer och service, och möjlighet till aktiviteter och gemenskap. Så har många seniorer förklarat hur de önskar boendet när man inte kan bo kvar där man hittills bott. I fredags så presenterade jag och Hyresbostäders Lars Löfgren svaret på detta.

I kvarteret Granen, tvärs över gården från träffpunkten på S:t Persgatan 134 kommer 120 lägenheter att bli just detta! Från och men nu kommer de som är 65 år och äldre att vara målgruppen för dessa lägenheter, som består av ettor och tvåor.

Läget kan enligt mig inte vara bättre utifrån centrala läget och de möjligheter som finns i kvarteret. Speciellt närheten till träffpunkten med mycket aktiviteter och tillfällen till gemenskap och med möjlighet att äta lunch alla veckan dagar om man önskar. Att det dessutom är mycket trevlig utemiljö på innergården med berså och utegym gör det inte sämre.

De som bor i lägenheterna idag och inte tillhör målgruppen kommer i kommunikation med hyresvärden att erbjudas andra lägenheter. Det känns mycket bra att också kunna erbjuda anpassade lägenheter som kommer att ha hyror betydligt under priset i nyproduktion. Renoveringar och anpassningar kommer att påbörjas under hösten 2018 men inriktningen börjar redan nu och inflyttning kommer att vara möjlig successivt efterhand som lägenheter blir lediga. Har man åldern inne kan man vända sig till Hyresbostäder och ställa sig i kö. Det här kommer att bli riktig bra!

Fakta och alternativa fakta i kvällens debatt

Norrköping Jag har sällan hört ett mer faktalöst inlägg i kommunfullmäktige än ikväll. Sverigedemokraternas gruppledare staplade lösa påstående på varandra där han hävdade att han minsann visste hur allt ligger till. Det mest oroande är att jag misstänker att det inte bara är retorik utan att gruppledaren tror på sina egna ord.

En bit in i kvällens bokslutsdebatt var det min tur att berätta en del av vad som hänt 2016:

"Jag är fullt medveten om att vi fortfarande har många och stor utmaningar framför oss. Inte minst med allt för hög arbetslöshet och allt för låga skolresultat. Inom vård och omsorg är vår största utmaning kompetensförsörjningen.
Trots dessa utmaningar tänker jag, denna årsredovisningsdag, ägna en stund åt att berätta en del av allt det positiva som trots allt hänt 2016:

2016 skrev vi historiska genom att bryta en mångårig trend av att ständigt minska antalet äldreboendeplatser(säbo-platser).
Vi öppnade 88 nya platser under året!
Den tidigare långa kön är nu så kort att behovet av platser vid årsskiftet var i balans.(det tar lite tid med in- och utflytt)
Många platser ändrades också under året inriktning, till demensplatser som innebär ökad bemanning.

Vi har öppnat ett nytt LSSboende, 15 platser i boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning, i grön miljö på Leonadsberg där det också kommer att vara daglig verksamhet med grön inriktning.

Vi har arbetat intensivt med att följa upp våra kostnader så att vi nu har bättre ekonomikontroll än någonsin genom månatliga rapporter och redovisning utifrån nyckeltal för att kunna följa behoven. Vi har tagit till oss revisorernas kritik och ökat måluppfyllelsen jämfört med 2015 så att revisorernas bedömning gått från gult, rött, gult till grön, grön, gult

För att att stödja och utveckla vården i livets slutskede startade vi arbetet med ett palliativt team

Utvecklingsarbetet med träffpunkterna började för att nå fler och för att öka delaktigheten där.

Fortsatt ökad samverkan med Regionen vilket lett till bättre omhändertagande för den enskilde i övergången mellan huvudmännen. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade personer på ViN forsätter minska år för år sedan 2014 och är nu nere på samma siffror som 2012.

Smartoteket som visar välfärdsteknologi i vardagen öppnades på Drottninggatan Vi beslutade att Testmiljö Norrköping som varit projekt i tre år för att bl a med hjälp av äldre i testpanel testa nya produkter för ökat stöd och självständighet i vardagen skulle bli permanent verksamhet.

Vi har haft en måltidsinspiratör hos oss hela året för ökat fokus på hela matsituationen och för att höja kompetensen och inspirationen hos personalen. Och vi har avsatt extra medel för ekologisk och närodlad mat.

Vi är snart färdiga med att byta ut analoga trygghetslarm till digitala larm. Vi har infört tid och insatsregistrering för att kvalitetssäkra våra insatser.

Vi har kunna ge många personer inom LSS som tidigare placerats utanför kommunens gränser hjälp på boende inom kommunen. Vi har gjort NP-center till ordinarie verksamhet efter avslutat projekt för att kunna ge bättre stöd till personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi har hjälpt över 7000 personer dagligen i våra verksamheter och vi tagit emot ca 1000 personer v för olika former av praktik inom vård och omsorg under året.

Och sist men inte minst har ett intensivt arbete pågått hela året för att förbereda organisationen inför införandet av eget val inom hemtjänst genom LOV. Inte bara vård och omsorgskontoret har varit inblandande utan också GIS-enheten, IT-enheten, kommunikationsavdelningen och näringslivsavdelningen. Den politisk arbetsgruppen har stött och blött förslag till premisser runt egenvalet och nästa månad kommer vi att ta beslut om detta i nämnden.

Så långt vård och omsorgsnämnden!

När det gäller socialnämnden är jag speciellt glad för att vi kunnat utöka stödet på hemmaplan så att behovet av externa placeringar har minskat, främst inom vuxenvården men också för ungdomar.

Arbetet med Team Nystart har startat bra. Det är ett projekt genom sk social impact bonds för att ge bättre stöd till placerade barn så att både insatsen och hemkomsten lyckas bättre.

Dessutom öppnades under våren en integrerad mottagning för missbruksvård tillsammans med Regionen.

Vi fortsätter att fokusera på tidiga insatser och genom sociala investeringsfonden har vi startat ett projekt för ett utvecklat föräldrastöd

Den ökade samverkan med civilsamhället, dvs ideella föreningar och organisationer, är glädjande. Det engagemang som finns i den ideella sektorn är en kraft att ta vara på. Och det gjorde vi 2016 bl.a. genom den sk integrationsfonden där föreningar och organisationer som hade bra idéer om hur de kunde bidra till ökad integration kunde ansöka om stöd för detta arbete. En hel del insatser gjordes under sommaren men har också fortsatt under läsåret. Behoven av integrationsinsatser kvarstår och jag är därför glad att vi kan ta en del av det överskott som blev i kommunen som helhet 2016 och avsätta ytterligare 5 miljoner till fonden enligt liggande förslag.

Detta var bara ett axplock av allt positivt som hände 2016 inom de områden jag är direkt involverad i. Med förtroende för varandra och i ett gott samarbete i Kvartetten har vi kunnat åstadkomma mycket både i dessa nämnder och i övriga.

Jag är glad och stolt över att vi kristdemokrater har kunnat vara med och bidra till detta, och yrkar bifall till liggande förslag."

 

 

Bra förslag från Skolkommissionen!

Norrköping Alla borde göra ett aktivt val av skola! Det är ett mycket bra förslag från Skolkommissionens betänkande. Det kommer att öka medvetenheten att man inte måste gå på skolan som ligger närmast där man bor. Att så många fortfarande väljer skolan närmast är det största anledningen till skolsegregation eftersom vi har så stor bostadssegregation. Att några föräldrar ställer sina barn i kö till en speciell skola "redan när barnen är på BB" som skolminister Fridolin(mp) uttrycker det är inte det stora problemet vi har. Vi ska istället arbeta för att elever oberoende av vilken skola de väljer ska få det stöd man behöver för att nå godkända betyg och en tro på framtiden. För detta krävs både riktade insatser på skolor med extra stora utmaningar och stöd till familjer så att barnen kan få stöd hemifrån också. Vi behöver arbeta på flera fronter samtidigt.

Vi talar ofta om att det går sämre för barn i socioekonomiska utsatta områden där arbetslösheten är hög och utbildningsnivån på föräldrarna låg. Och det sägs att därför kan inte föräldrarna hjälpa sina barn till bra studieresultat. Risken är att denna dom blir en självuppfyllande profetia. Naturligtvis är det viktigt med utbildning, och att föräldrarna har arbete, och visst kan vi se att skolresultaten är lägre i vissa områden. Men vi kan inte vänta på att dessa föräldrar får högre utbildning innan det kan komma förändring för deras barn.

Vi behöver få oss föräldrar att förstå att vart vi än bor, varifrån vi än kommer och även om vi inte har en enda högskolepoäng, eller kanske inte ens har gymnasiekompetens kan vi göra otroligt mycket för att det ska gå bra för våra barn.

Vi kan tala om för våra barn att vi älskar dem, att vi tror på dem och att skolan är viktig. Vi kan se till att de äter regelbundet, att de åtminstone själva sitter med sina läxor och att de kommer i säng på kvällen så att de får ordentligt med sömn. För detta krävs inte ens gymnasiekompetens. Men det krävs kunskap och medvetenhet hos föräldrar och närstående om hur viktiga de är för skolresultaten och att deras engagemang är det som gör störst skillnad.

Jag är övertygad om att lyckas vi med detta kommer vi att se mycket bättre skolresultat i alla våra skolor och framförallt i socioekonomiska utsatta områden.

Jag är kommunalråd med ansvar för vård och omsorg och sociala frågor, och grupplederare för kristdemokraterna i Norrköping 

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se