Eva-Britt Sjöberg (KD)

Bra förslag från Skolkommissionen!

Norrköping Alla borde göra ett aktivt val av skola! Det är ett mycket bra förslag från Skolkommissionens betänkande. Det kommer att öka medvetenheten att man inte måste gå på skolan som ligger närmast där man bor. Att så många fortfarande väljer skolan närmast är det största anledningen till skolsegregation eftersom vi har så stor bostadssegregation. Att några föräldrar ställer sina barn i kö till en speciell skola "redan när barnen är på BB" som skolminister Fridolin(mp) uttrycker det är inte det stora problemet vi har. Vi ska istället arbeta för att elever oberoende av vilken skola de väljer ska få det stöd man behöver för att nå godkända betyg och en tro på framtiden. För detta krävs både riktade insatser på skolor med extra stora utmaningar och stöd till familjer så att barnen kan få stöd hemifrån också. Vi behöver arbeta på flera fronter samtidigt.

Vi talar ofta om att det går sämre för barn i socioekonomiska utsatta områden där arbetslösheten är hög och utbildningsnivån på föräldrarna låg. Och det sägs att därför kan inte föräldrarna hjälpa sina barn till bra studieresultat. Risken är att denna dom blir en självuppfyllande profetia. Naturligtvis är det viktigt med utbildning, och att föräldrarna har arbete, och visst kan vi se att skolresultaten är lägre i vissa områden. Men vi kan inte vänta på att dessa föräldrar får högre utbildning innan det kan komma förändring för deras barn.

Vi behöver få oss föräldrar att förstå att vart vi än bor, varifrån vi än kommer och även om vi inte har en enda högskolepoäng, eller kanske inte ens har gymnasiekompetens kan vi göra otroligt mycket för att det ska gå bra för våra barn.

Vi kan tala om för våra barn att vi älskar dem, att vi tror på dem och att skolan är viktig. Vi kan se till att de äter regelbundet, att de åtminstone själva sitter med sina läxor och att de kommer i säng på kvällen så att de får ordentligt med sömn. För detta krävs inte ens gymnasiekompetens. Men det krävs kunskap och medvetenhet hos föräldrar och närstående om hur viktiga de är för skolresultaten och att deras engagemang är det som gör störst skillnad.

Jag är övertygad om att lyckas vi med detta kommer vi att se mycket bättre skolresultat i alla våra skolor och framförallt i socioekonomiska utsatta områden.

Kasta inte ut barnet med badvattnet!

Norrköping Att vi ser brister på vissa skolor ska inte leda till att vi förbjuder andra skolor att finnas. Vad är det för logik? De skolor som fungerar väl bör vi lära oss av, och låta deras erfarenheter och arbetssätt få inspirera andra, antingen de är kommunalt drivna eller fristående.

De allra flesta friskolor, inkl konfessionella ("religiösa") skolor, visar mycket goda resultat, nöjda föräldrar, nöjda barn och goda studieresultat. Det är inte religiösa skolor i sig som är problemet. Problemet är om skolor inte följer läroplanen och grundläggande demokratiska värderingar om t ex jämlikhet och jämställdhet. Eller om skolor inte lyckas förmedla den kunskap som elever behöver för att klara goda studieresultat. Därför har vi Skolinspektionen. De har ett tungt ansvar att följa upp både kommunala och fristående skolor för att kontrollera kvalitén.

Som kommun har vi också stort ansvar, för våra barn skull, att göra det vi kan för att kombinera inflytande för barn och föräldrar med god kvalité i undervisningen. Därför är samverkan mellan kommunala och fristående skolor viktigt.

Jag har dock svårt att förstå de personer som vill förbjuda konfessionella skolor men anser att det är ok att man i kommunala skolor delar upp simundervisning pga av religiösa skäl. Könsuppdelning kan var bra och nödvändig ibland, men att göra det av religiösa skäl är inte rätt anser jag. Om de som kallar sig feminister tycker det är ok är det ännu mer anmärkningsvärt.

Nej, kasta inte ut barnet med badvattnet. Vi behöver hålla koll på alla skolor, är man extra oroliga för vissa skolor får Skolinspektionen kolla oftare antingen de är kommunala eller fristående. Men låt de som fungera väl, oberoende av huvudman, finnas kvar för både barnens och samhällets skull.

Rätten att vara annorlunda

Norrköping 21 mars är Downs Syndromdagen. En dag för allas lika värde!

Jag brukar inte så ofta delta i diverse jippon och manifestationer. Det är kanske fin symbolik för en del men för mig känns det inte meningsfullt.

Jag har svårt att se att t ex det blir snabbare fred för att man marscherar i ett fredståg. Eller se vinsten av att för en dag stänga av all trafik i stan för att få folk att förstå att de borde cykla eller ta bussen. Upplever att detta mest skapar irritation istället, ingen förändrad livsstil. Eller att kvinnors rättigheter skulle öka för att man på kvinnodagen drar på sig en ful mössa.

Men Downs syndromdagen känns annorlunda. Så idag har jag rockat sockorna för allas lika värde. Dvs haft två olika strumpor på mig. Det är en härligt markering för acceptans för olikhet. Men förändrar detta nåt då?

Ja jag tror faktisk det. Genom att gå omkring i alla möjliga sammanhang i min vardag, med många människor jag inte känner, med strumpor av olika färger stickande upp ur mina stövletter fick mig att känna mig udda, ibland något uttittad och även känna en del ifrågasättande blickar. Det har åtminstone förändrat mig en del.
Jag har fått känna en liten gnutta av den känslan som många människor känner varje dag, att vara annorlunda och känna att man inte helt passar in. Det har varit en tankeväckande dag.

Denna erfarenhet tar jag med mig i arbetet för rätten att få känna att man passar in och att få samma möjligheter även om man upplevs annorlunda eller har annorlunda förutsättningar.

Ett välkomnande samhälle bygger vi tillsammmans

Norrköping Det är inte alltid de ärenden som debatteras mest i kommunfullmäktige som betyder mest för kommunen och för medborgarna i längden.

Ett viktigt beslut vi tog ikväll handlade om civilsamhällets betydelse och möjligheter. Och det tror jag kommer att kunna få mycket större betydelse för vår kommuns utveckling än den långa debatten om detaljplan och gatukostnader i Marby

Vi har under ganska lång tid processat nya mer enhetliga regler för föreningsstöd med målet att det ska vara mer rättvist och enklare att söka. Delen som vi tog beslut om idag i kommunfullmäktige förtydligar ytterligare att vi från kommunen sida visar att civilsamhället är mycket viktigt och att vi vill arbeta närmar tillsammans med det.


Det gläder förstås mitt kristdemokratiska hjärta lite extra eftersom för oss kristdemokrater är civilsamhället en av samhällets grundbultar - familjen, ideella föreningar och organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, fackföreningar, kyrkor, ekonomiska föreningar och politiska partier. De ideella organisationerna är centrala i demokratiarbetet. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning. Förutom att de i många fall naturligtvis bidrar med meningsfulla fritidsaktiviteter.

Många föreningar har specialkunskap utifrån egna erfarenheter och kan genom det ge stöd till medmänniskor i samma situation. Det är en kompetens och ett engagemang som vi ska ta vara på. Att i kommunal verksamhet kunna samarbeta med dessa tillsammans med vår profession kan vara en mycket framgångsrik kombo.

Det är också ett mycket bra sätt att inkludera våra nya svenskar, och även många av dem som har en olidlig väntan på besked om uppehållstillstånd. När det gäller detta har vi sett ett stort engagemang runt om i kommunen. Mycket görs inom befintliga verksamheter men med hjälp av den s k Integrationsfonden har vi kunnat stödja dessa och många nya initiativ. Det känns mycket bra!

Att kunna välkomna och integrera nya invånare behöver vi alla hjälpas åt med. Ett öppet välkomnande samhälle bygger vi tillsammans där varje liten insats i vardagen är mycket viktig.

Engagemang kan inte köpas för pengar, men vi kan med även relativt blygsamma ekonomiska insatser från kommunens sida åstadkomma mycket för skattepengarna när de ges som stöd till föreningar och organisationer.

Här finns mycket mer att göra och jag ser fram emot att vi ska kunna utveckla ytterligare samarbeten framöver där vi i samverkan tar vara på kompetens och engagemang i civilsamhället för att nå länge i stöd, delaktighet och inkludering.

Vikten av kompetens

Norrköping Att ta hand om och vårda andra människor kräver stor kompetens; både kunskap, gott bemötande, och lyhördhet. Därför kommer vår ambition alltid att vara att all personal inom vård och omsorg ska ha relevant utbildning för sitt uppdrag.

Vår situation idag är att det inte finns tillräckligt med utbildad personal att anställa till vår verksamhet. Detta är ingen ny situation, så har det alltid varit. Utifrån detta kan vi naturligtvis inte ha högre krav på externa utförare än vi kan leva upp till själva. Vi kommer därför i nämnden att ta beslut om kompetenskrav som ligger i paritet till vad vi i egenregi klarar av. Detta är ingen sänkt ambition utan ett formellt beslut efter den verklighet som redan finns. I beslutet ingår också att vi kräver att alla utförare arbetar för att höja andelen personal med formell kompetens, och visa hur genom årlig redovisning. Efterhand som vi höjer vår andel av utbildad personal kommer vi att höja kraven mot alla utförare.

Under de senaste åren har vi kraftigt utökat verksamheten här i kommunen, bland annat genom att öppna fler korttidsplatser och många fler permanenta säbo-platser. Vi har dessutom omvandlat vanlig säbo-platser till platser med demensinriktning. Det gör att vi också haft behov av att anställa många fler, bara förra året ökade antalet anställda med över 100 årsarbetare. Till det kommer alla andra rekryteringar när anställda tar tjänstledigt eller slutar sin tjänst. Det är en stor utmaning för oss och för hela landet.

Vad ska vi göra när vi inte kan få tag i utbildad personal? På sjukhusen stänger de avdelningar pga personalbrist. Så varken kan eller ska vi göra i kommunens verksamheter. Alternativet som kvarstår blir att vi låter personer som har personlig lämplighet arbeta och låter dem lära sig genom praktik och kortare utbildningsinsatser, naturligtvis med ambitionen att de på sikt ska skaffa sig formell utbildning också.

Jag vill i detta sammanhang också framhålla att inte bara formell kompetens ger kompetens. Vi har många mycket kompetenta medarbetare som gör ett fantastiskt jobb men inte har papper på det. Vi har under ett antal år arbetat med att låta dessa medarbetare som varit intresserade av utbildningen få möjlighet att validera för formell kompetens. Det är ett arbete vi naturligtvis behöver fortsätta med.

När vi har diskuterat kompetenskrav i olika konstellationer har jag upplevt att vi har stor enighet i detta och det framkommer också i Folkbladets artikel; en fortsatt ambition om att alla ska ha formell utbildning och att kraven ska vara likvärdiga oberoende av utförare.

Nu är det fredagkväll och de flesta har en skön helg med ledighet framför sig. Er vill jag önska en skön helg! Men vi har också en stor grupp medarbetare som jobbar för fullt hela helgen, för att hjälpa och ge omvårdnad till många av de ca 7000 personer som finns i våra verksamheter. Tack att ni finns och tack för allt ni gör!

Jag är kommunalråd med ansvar för vård och omsorg och sociala frågor, och grupplederare för kristdemokraterna i Norrköping 

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se