• lördag 29 april 2017
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Lokus
 • XTRABONUS
 • Lohts
 • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Kvinna som erkänt 22 år gammalt mord friad... Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Dags för ett Medborgarkontor

Valdemarsvik Medborgarkontor är till för offentlig service där kontaktfunktionen från flera olika enheter samlokaliseras, allt för att ge besökare lättare åtkomst till information.

Med besökare menar vi alla, från tant Anna som vill veta när vårdcentralen är öppen till företagaren från Haparanda som vill flytta hit. Om man behöver komma i kontakt med kommunen i något ärende ska man kunna vända sig till medborgarkontoret, här ska personal förmedla din fråga till den person eller instans det gäller och sedan säkerställa återkoppling. I många fall ska ett väl fungerande medborgarkontor kunna ge dig så mycket information att du inte behöver gå vidare.

Medborgarkontoret ska även innehålla Turistbyrå och ett forum där vårt näringsliv känner en trygg medspelare i kommunen så man kan växa och utvecklas. I ett rullande schema ska kommunens tjänstemän kunna möta medborgare som direkt vill ställa en, för dom, viktig fråga. Utöver ovan beskrivet finns ingen gräns för vad ett medborgarkontor kan arbeta med.

Nya skolor? men var……

Valdemarsvik Valdemarsviks kommun behöver återigen modernisera, renovera och bygga om sina skolor, i kön denna gång står Loviseberg, Sörby och Gusum.

Dessa skolor är trångbodda och i ett sådant skick att kommunen måste lägga stora pengar på en bra lösning. Ska man satsa på Loviseberg är det rivning och nybygge som gäller, Sörby behöver byggas ut och renoveras. Skolan i Gusum måste ges plats åt fler elever.

De beslut som nu tas ska gälla i tjugo trettio år framåt och här måste vi tänka till, fel beslut kan bli hur dyrt som helst. Är en centralisering av skolorna, bortsett från Gusum, det bästa för att optimalt dra nytta av allt det gemensamma kring en skola, personal, bibliotek, matsal och jympasalar eller ska skolorna spridas ut. Som vanligt är det för och nackdelar i alla lösningar. Det viktiga är att ge plats till bra arbetsmiljö, modern pedagogik och smarta lösningar. I kombination med detta ska en god ekonomisk hushållning gälla. Vi får heller aldrig glömma bort att marknadsföra det vi gör, bra skolor är en förutsättning för att barnfamiljer ska flytta till vår underbara kommun.

Kommunen bygger vidare

Valdemarsvik

 

 En plats i världen att vara stolt över

 • Valdemarsvik ska vara en kommun där vi arbetar för att förbättra folkhälsan genom att utjämna skillnader i levnadsvillkor och hälsa mellan innevånarna.
 • Barnen är vår framtid och vi ska satsa särskilt mycket på dem. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska stärkas tillsammans med regionen och andra aktörer.
 • Kommunen ska utveckla Valdemarsviksmodellen för flyktingboendena i kommunen och arbeta så att nyanlända till vår kommun välkomnas i samhällslivet och får möjlighet att bidra med eget arbete.
 • Valdemarsvik ska utvecklas till en Fairtrade City.
 • Kommunen ska öka förutsättningarna för alla kommuninnevånare att agera som ambassadörer för vår kommun.
 • Lågdelen av Garvarhuset ska rivas. Tak och fasad på huvuddelen renoveras.

 

En naturlig arena för aktiv livsstil

 • Kommunen ska bli känd som en attraktiv boende-, fritids- och friluftskommun.
 • Våra unika naturmiljöer och vårt rika förenings- och kulturliv ska tas tillvara i hela kommunen.  Det ska börja redan i förskolan och skolan. Alla kommunens verksamheter ska präglas av denna inriktning.
 • Grännäsområdet ska - i samråd med kommuninnevånarna – utvecklas till ett centrum för motion och friskvård för alla åldrar.
 • Med Östgötaleden som grund ska våra vandrings- och promenadleder och vattenleder utvecklas
 • Kommunens stugby på Ämtö ska utvecklas och göras tillgänglig för många flera.
 • Kommunens ishall ska färdigställas och liksom konstgräsplanen på ledig tid hyras ut till klubbar utanför kommunen.
 • Kommunen ska undersöka förutsättningarna för att - i samarbete med föreningslivet - ordna sommarskola i kombination med aktiviteter såsom dans, musik, teater och träningsläger för olika sporter såsom ishockey, segling, fotboll, ridning och bergsklättring. Här kan multiarenor vara ett alternativ för dessa aktiviteter.
 • Kultur och föreningsliv ska få mer stöd, särskilt för verksamhet för ungdomar som lever långt från föreningslivet. Dessutom ska "fritidsverksamheten" för våra äldre utvecklas. Att bryta tristessen och ensamheten och främja en mer meningsfull tillvaro ska ha hög prioritet. Det ska finnas en lokal för utställningar av olika slag i Valdemarsvik.
 • Badhuset i Gusum och flera av de övriga idrottshallarna i kommunen kommer under nästa mandatperiod- trots tillfälliga åtgärder – inte längre kunna fungera. Därför ska kommunen under denna mandatperiod ta fram underlag för en långsiktig plan för om och hur dessa anläggningar ska kunna ersättas eller totalrenoveras.

 

En plats där alla kan växa och trivas

 • Alla ungdomar ska få förutsättningar att lämna grundskolan med studieresultat som ger behörighet till gymnasiet. Kommunen ska arbeta för att fler slutför sina gymnasiestudier.
 • Ingen ung ska vara arbetslös utan – i samarbete med arbetsförmedlingen - erbjudas jobb, studier eller praktik inom tre månader.
 • Alla ska få möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Arbetslösa föräldrar ska prioriteras särskilt och erbjudas utbildning, personligt stöd eller jobb.
 • Alla ungdomar i åldern 16-20 år ska erbjudas minst tre veckors feriepraktik
 • Alla barn ska få likvärdiga chanser i skolan utifrån sina förutsättningar. Förskola och skola ska vid behov exempelvis kunna erbjuda tillgång till cykel, skidor, skridskor eller frukost
 • Alla barn ska under årskurs 1-9 i grundskolan erbjudas läxhjälp. Sommarskola ska införas för den som inte nått kunskapsmålen.
 • Modern teknik ska användas i undervisningen. Lärare och elever ska få tillgång till den tekniska utrustning som krävs
 • Kulturskolan ska införas och omfatta alla barn i alla våra skolor.
 • Vid sidan av den utökade gymnastikundervisningen ska motion och rörelse planeras in som ett pedagogiskt medel under varje skoldag.
 • Skolan ska tillföras extra medel för värdegrundsarbete och bekämpning av främlingsfientlighet och rasism.
 • Fritidsverksamheten för barn och ungdomar i Valdemarsvik, Ringarum och Gusum ska - i samarbete med föreningar och enskilda eldsjälar - ges möjlighet att utvecklas.
 • Våra äldre ska få stöd, service, omsorg och vård efter behov. Den enskilde ska ha möjlighet att bestämma hur beviljad tid används.
 • Samhällets bistånd i olika former ska präglas av kontinuitet, kvalitet, lyhördhet och respekt.
 • Den kommunala omsorgen ska bara lämnas ut på entreprenad om den driftsformen ger bättre, mer ekonomisk och mer jämlik vård än drift i egen regi.

 

 

Ett näringsliv med självförtroende

 • Samarbetet mellan kommunen och näringslivet ska vidareutvecklas i enlighet med den plan som fastställts i Närings- och arbetsmarknadsrådet. Detta innebär bl.a. att utveckla korta och enkla vägar mellan kommun och företag, stärka samarbetsandan genom frukostmöten, seminarier och gemensam marknadsföring.
 • Kommunen ska ha en väl genomarbetad och aktuell marknadsföringsplan som ska vara levande inom hela den kommunala förvaltningen. Den kommunala servicen ska förbättras. Ett medborgarkontor ska skapas för att ge medborgare, företagare och besökare en samlad väg in i kommunförvaltningen. Här ska enklare ärenden och kontakter behandlas och tas, allt för att underlätta dialogen.
 • Kommunens arbetsmarknadsenhet ska utvecklas. Kartläggningen av det arbetskraftsbehov som uppstår p.g.a. det förestående generationsskiftet i kommunen och dess företag ska slutföras. Arbetsmarknadsenheten ska i samarbete med det lokala näringslivet och arbetsförmedlingen bidra till att fler arbetstillfällen skapas. Det ska ske genom matchning och genom att antalet utbildningsplatser och praktikplatser ökar.
 • Möjligheterna för lokala företag att lämna anbud vid offentlig upphandling ska underlättas. I förfrågningsunderlaget vid offentlig upphandling ska anges att lön- och övriga arbetsvillkor minst ska utgå med den nivå som anges i kollektivavtal som normalt tillämpas i branschen och på orten för arbetet ifråga. Upphandlingar ska vidare följa nationell standard inom miljö- och kvalitets-certifieringar. Yrkesbevis på kompetens skall krävas där branscher har detta i bruk. Kommunen ska även, när det är lämpligt, utnyttja möjligheten att ställa socialt motiverade krav vid en upphandling.

 

 

Östergötlands ledande miljökommun

 • Maten till våra barn och äldre ska bli mer näringsriktig, ekologisk och närodlad. Under mandatperioden ska andelen inköp av ekologiska livsmedel öka till 40 % och andelen närproducerade till 25 %.
 • Våra barn och äldre ska vara med och påverka matsedlarna.
 • Investeringar på VA området ska genomföras för att minska påverkan på sjö & havsmiljön. Skeppsgården ska prioriteras.
 • Kompostering av hushållsavfall och källsortering ska stimuleras.
 • Möjligheterna att resa kollektivt ska förbättras genom samordning av samhällsbetalda resor såsom skolskjutsar, färdtjänst och kompletteringstrafik. System för att underlätta samåkning i privatbilar ska prövas.
 • Kommunens fordonspark ska bli miljövänlig.
 • Kommunens arbete med energibesparande åtgärder ska intensifieras och privatpersoner och företag ska stimuleras att använda förnybara energislag.
 • Våra två stora miljöprojekt ska slutföras och leda till förbättrade miljöer i Gusum och Valdemarsvik.
 • Kommunen ska utreda förutsättningarna för tillverkning av biogas inom kommunen.
 • Kommunens behov av ekologisk kompetens ska tillgodoses

 

En upptäcktsresa bland människor och miljöer.

 • Kommunen ska anta en ny översiktsplan som därefter kontinuerligt ska följas upp och aktualiseras vid varje ny mandatperiod. Detta ger möjlighet att skapa:
  • förutsättningar för att bygga seniorboenden/trygghetsboenden i lättillgängliga lägen 
  • nya detaljplaner för Ringarums, Gusums och Valdemarsviks centrum som är väl förankrade hos befolkningen
  • förutsättningar för att bygga olika typer av bostäder i Ringarum och småhus i lägen med sjöutsikt i övriga kommundelar
  • kolonilotter i de olika kommundelarna i takt med efterfrågan
  • Vid utarbetandet av översiktsplanen ska simuleringsmodeller för vattenflöden & havsnivåer ingå som underlag.
  • Upprustningen av grönområden, badplatser, gator och centrumplatser i de olika kommundelarna ska fortsätta.
  • Trafiksituation i Gusum ska prioriteras. Ett nytt och modernt miniresecentrum, som uppfyller dagens krav på tillgänglighet och trygghet, ska anläggas i Syntorp tillsammans med åtgärder för att förbättra tryggheten för de som går eller cyklar till Syntorp.
  • Kommunen ska vidta de åtgärder som går för att förändra industriområdet vid E 22 så att infarten till Valdemarsvik blir mer inbjudande än idag.
  • Kommunen ska anta en ny och genomarbetad lokal ordningsstadga samt en skyltpolicy.

 

 

Varför ska Ni rösta Nybyggarpartiet

Valdemarsvik Vill ni att det ska fortsätta att hända saker i kommunen så ska ni rösta på Nybyggarpartiet.
Vi har rört om rejält i grytan och kommer att fortsätta med det.Under 30 år blev kommunen anpassad och nu betalar vi priset, Gryts skola är ett bra exempel på vad som händer om man struntar i att satsa framåt. Skola, vård och omsorg är viktigast, vi måste bli fler för att ha råd.
De sista 3 åren har det hänt och påbörjats mer i vår kommun än på länge. Vi måste gemensamt hjälpas åt, dra åt samma håll, och bli bättre ambassadörer. Alla idéer ska prövas, hur tokiga dom än är. Visionen är klar och det är full fart på Översiktsplan.
Nybyggarpartiet kräver att få igång ett marknadsföringslokomotivet som ska ta Hela Valdemarsviks kommun in i framtiden.
Ge Nybyggarpartiet 4 år till, förändringens vindar blåser starkare för varje dag, rösta på Nybyggarpartiet,
jag heter Bertil Eklund och jag är nybyggare.

Bli gammal i Valdemarsviks kommun.

Valdemarsvik Nybyggarpartiet vill att liv och rörelse inom omsorgen ska vara oerhört prioriterat. NB anser att alla måste få möjlighet till ett meningsfullt liv fullt av aktiviteter och hobbyverksamheter. Detta kostar pengar så här måste alla idéer tas tillvara, utöver kommunala, måste ideella krafter prövas, pensionärsorganisationer, Röda Korset och övrigt frivilliga.  Man ska tänka på att någon gång kanske man själv är i behov av hjälp…. Närvaron av personal på alla nivåer är en förutsättning för en fungerande vård, stöd från bra och pedagogiska chefer är också ett krav som NB ställer. Nybyggarpartiet vill att man ska sträva efter att vårdbehov blir anpassat, då ser man också hur insatsen ska dimensioneras och hur mycket personal som krävs. Detta är en resursfråga av stora mått men oerhört viktigt. Med risk för att sticka ut hakan, vård i hemmet måste få en ekonomisk begränsning. Skillnaden kan bli upp till 2 miljoner mellan vård i hemmet kontra ett kommunalt äldreboende på en och samma brukare. Här måste en gräns dras, kommunen har helt enkelt inte råd i framtiden. Med risk för att bli tjatig, vi måste bli fler för att ha råd med en bra vård i framtiden. Nybyggarpartiet är absolut inte emot privata alternativ inom vården, här handlar det om god ekonomisk hushållning av skattemedel, en kommun ska välja det ekonomiskt mest optimerade och bästa för sina äldre och vårdbehövande. Frågan om hur, och av vem Vammarhöjden ska skötas i framtiden är en viktig fråga. Kommunen har sagt upp avtalet, inte för att kommunalisera driften för all framtid utan för att få rådighet över situationen. Lokalerna har sedan länge gått över sitt datum och stora investeringar är ett måste för att få det till ett modernt äldreboende. Det underlättar oerhört för kommunen att endast ha en motpart i förhandlingarna gällande denna uppdatering. Motparten är Landstinget som äger Vammarhöjden.

Jag heter Bertil Eklund, kom till Valdemarsvik 1961 och har varit kommunen trogen sedan dess. Hela Valdemarsvik är en fantastisk plats och med rätt marknadsföring ska vi ligga
i bräschen för att utvecklas. Skola, vård och omsorg är det viktigaste men hur ska vi ha råd om vi inte blir fler.
Vi måste våga mer.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se