Migration och integration, vad gör vi nu?

Valdemarsvik Det är bra att vi nu kan prata om dessa frågor för det är många svåra beslut som kommer att behövas fattas framöver. Flera restriktiva åtgärder har satts in, men vi ska inte tro att den akuta krisen är löst.

Vi kan diskutera om invandring på sikt är lönsam för samhället: på kort sikt innebär den kostnader. Landets kommuner och landsting/regioner har ökade kostnader inom alla delar av den offentliga sektorn. Hur det ska på sikt finansieras?

Antalet människor som söker asyl i Sverige har minskat, men nivåerna är fortfarande höga. Vilka är då problemen som måste lyftas och lösas?

Migrationsverkets Internrevisorer har konstaterat att en årsarbetare fattar omkring ett asylbeslut i veckan. De konstaterar att under Balkankrisen i början av nittiotalet arbetades det betydligt snabbare, då fattade en årsarbetare mer än tre beslut i veckan. De rekommenderar verket att klargöra och följa upp produktionsmål, fokusera på effektivitet, förenkla handläggningen, korta besluten och arbetsgivarpolitiken inklusive löneinstrumentet bör användas för att främja effektivitet.

 Det måste bli ordning på åldersbestämning av ensamkommande barn.

Det finns en liten klick som är oseriösa och uppger fel ålder för att få förmåner. De förstör för alla andra. Det kan inte vara på det sättet att vuxna kriminella personer med missbruksproblem ska bo på samma hem som de ensamkommande som är minderåriga. Sedan årsskiftet används medicinsk åldersbedömning av ensamkommande barn som komplement. Detta innebär att en läkare gör en handleds- eller tandröntgen. Det ska ske på frivillig basis i Sverige.

Danmarks motsvarighet till Migrationsverket säger att sedan åldersundersökningar infördes har det visat sig att 70-80% av dem som uppgett att de varit barn, i själva verket varit vuxna. Finland använder samma metoder som Danmark för åldersbestämning och om en person vägrar genomgå undersökning betraktas han/hon som myndig.

Alla riksdagspartier är överens om att vi ska ha en reglerad invandring och en generös asylpolitik, men då förutsätter det ordning och reda i processen. Av de som kom förra året kommer kanske ca 20 000 att få nej. Till detta kommer alla de människor som vistas utan tillstånd i Sverige, personer som antingen fått avslag på sin asylansökan eller som aldrig sökt uppehållstillstånd. Ingen vet hur många dessa är: troligtvis över 100 000.

Det är betydligt fler och hårdare åtgärder som måste till om vi skall få de personer som inte har rätt att vistas i landet att åka hem igen. Dessa människor vistas illegalt i Sverige, men har då som ”papperslös” rätt till både skola och vård. De reglerna måste avskaffas. Vi borde även titta på om vi ska fördubbla preskriptionstiden för att söka asyl på nytt från fyra till åtta år.

Polisen behöver ökade resurser för att förbättra avvisningarna. Det kommer även att behövas fler platser på förvar där de som fått avslag får vistas i väntan på att utvisningen verkställs. Det behöver inte ligga i Sverige utan svenska staten kan hyra in kapacitet i andra EU-länder.

Ett annat problem är att det ofta händer att länderna inte vill ta emot sina egna medborgare för att det är problem med personers identitet. Därför måste Sverige börja göra som många andra länder och nöja oss med att utvisa personer till deras närområden. Det innebär att personen avvisas från Sverige och Schengenområdet om denne kommer från en plats belägen utanför Schengen. Sveriges ansvar upphör i och med att personen lämnat landet.

Om vi fick ordning på dessa områden så skulle trycket på offentliga sektorn minska något. Sedan måste vi fortsätta att hitta lösningar om integrationen ska bli lyckad. Vi måste våga fatta obekväma beslut och till det krävs det modiga politiker. Politiker som vågar stå upp för sina beslut och inte gömmer sig bakom tjänstemän och myndigheter. Frågan som blir hängande i luften är, har vi tillräckligt modiga politiker?

 

 

 

 

Sverige behöver mer företagarpolitik!

Valdemarsvik Sverige kan klara att skapa en halv miljon jobb de närmaste åren. Men det kräver en annan företagarpolitik. Vi kan inte stå still och förlita oss på gamla framgångar. Det måste bli enklare och mer lönsamt att driva företag. Och företagarna själva måste delta i debatten om hur jobb skapas, skriver Anna Kinberg Batra och Jörgen Warborn, riksdagsledamot och ordförande för Företagarrådet, på Dagens industris debattsida.

Den svenska ekonomin går starkt. Den senaste BNP-siffran för det andra kvartalet 2017 visar på en tillväxt på 4 procent jämfört med samma kvartal förra året. Högkonjunkturen är förstås glädjande, men det är centralt att inte glömma de långsiktiga utmaningar som Sverige står inför. I en värld där allt fler, allt mer välutbildade människor deltar på samma marknad behöver också vi bli bättre och jobba hårdare.

Sverige ska vara ett land som jobbskapare vill växa i och komma till, inte flytta från. Tillsammans med utanförskap och integration samt den ökade otryggheten är Sveriges förmåga att skapa fler jobb vår främsta utmaning. Därför har vi satt upp ett mål om 500 000 nya jobb till 2025. Det är ett mycket ambitiöst mål som kräver ett omfattande reformarbete, men det är vad som krävs för att vi ska klara välfärden och öka välståndet.

Efter ett kvarts sekel där hela jobbökningen skedde i offentlig sektor är det nu näringslivet där de nya jobben skapas. Möjligheten för företag att växa har förbättrats och den svenska företagsstrukturen skiljer sig inte längre nämnvärt från liknande länder.

Men vår styrka får inte tas för givet. För att fortsatt vara ett av världens mest framgångsrika länder krävs att fler utbildar sig, anstränger sig och driver företag. När digitalisering, robotisering, hårdare konkurrens från andra regioner och tuffare villkor för handel utmanar oss – då kan vi inte stå still och förlita oss på gamla framgångar.

Regeringen Löfvens passivitet är därför oroande i ett läge då Sverige behöver såväl fler enkla jobb som när företagens behov av kvalificerad arbetskraft fortsätter att växa. Trots detta genomförs kraftiga skattehöjningar. Företag drivs att lämna landet.

I stället måste vi jobba med dem som skapar jobb för att Sverige ska kunna växa sig ännu starkare. Sedan 2016 har Moderaterna förstärkt och utvecklat våra Företagarråd - där lokala företagare och moderata företrädare tillsammans arbetar för ett bättre företagsklimat - i hela Sverige. I dag finns över 100 företagarråd runt om i Sverige, och vi blir fler hela tiden. 

Genom jobbskaparnas medverkan kanaliserar vi deras idéer hur vi kan få tillväxt i hela Sverige. Vi tänker fortsätta ha sådan dialog. Inte för att fika, utan för att förändra.

Några slutsatser har varit förenande för stora delar av landet.

Det måste bli enklare och mer lönsamt att driva företag. Under Alliansregeringen sänktes bolagsskatten, ett investeraravdrag infördes och kravet på aktiekapital halverades. Företagens administration minskades med sju miljarder kronor och närmare 600 förenklingsförslag genomfördes. Stefan Löfvens regering prioriterar inte arbetet med regelförenkling för landets jobbskapare. För långa handläggningstider och pappersarbete innebär tid som inte går åt till att realisera affärsidéer.

Regelbördan är samtidigt fortsatt ett stort såväl upplevt som dokumenterat hinder för företag att starta och växa. Moderaternas utgångspunkt är att regelförenklingsarbetet bör genomsyra all politik.

Arbetskraftinvandring måste underlättas. Den som vill komma till Sverige för att jobba, bidra och göra rätt för sig ska kunna göra det. Att jobbskapare ska vilja flytta hit, inte härifrån, borde vara en självklarhet. Trots detta har vi sett en direkt motsatt utveckling där flitiga människor utvisats på grund av mindre formaliamissar. Det är oacceptabelt och därför bör lagen ändras så snabbt som möjligt så att de som gör rätt för sig självfallet får stanna i Sverige.

Utöver detta behöver handläggningstiderna för arbetstillstånd kortas och möjligheterna till digital hantering utökas. En 30-dagars-garanti hos Migrationsverket vid komplett ansökan bör införas.

Bättre tillgång till kompetens. För att få ett dynamiskt näringsliv måste mindre, snabbväxande företag kunna konkurrera om samma arbetskraft som större och mer etablerade.Därför bör det bli enklare och mer konkurrenskraftigt att erbjuda anställda incitamentsprogram och delägarskap. Det regelverk som regeringen har fått på plats är alldeles för snävt. Alla företag upp till 250 anställda och en nettoomsättning eller balansomslutning på 350 miljoner kronor ska omfattas.

Samtidigt behöver det bli enklare att anställa någon som är oetablerad på svensk arbetsmarknad. Därför vill tillsammans med Alliansen införa inträdesjobb, med sänkta anställningskostnader, så att det blir enklare att ta steget in på arbetsmarknaden för att lära sig jobbet på jobbet. Vi vill också införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att gå på bidrag.

Detta är några viktiga steg på vägen. Men många fler kommer att behövas för att Sverige ska klara att skapa en halv miljon nya jobb under de närmaste åren. Debatten om villkoren för svenska jobbskapare berör oss alla och framförallt gör företagare skillnad genom att själva säga sitt om hur vi får ett företagsammare Sverige. Vi uppmanar fler företagare att ta plats i debatten om hur jobben skapas i Sverige.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)

Jörgen Warborn, riksdagsledamot och ordförande för Företagarrådet (M)

Läs artikeln här.

 

 

 

 
 

Kommunerna borde köpa mer svenskt kött!

Valdemarsvik Idag finns större möjligheter för offentliga aktörer att prioritera djurvälfärd vid livsmedelsupphandling då den politiska ambitionen höjts på området. Enligt en undersökning som Svenskt Kött genomförde under våren vill närmare 60 procent av kommunernas upphandlingsansvariga ställa högre krav än vad de gör idag. Det är fullt möjligt att ställa krav på restriktiv antibiotikaanvändning, att grisarna svansar inte kuperas, att djuren har tillgång till strö och att de inte transporteras långa sträckor före slakt.

Vinsterna med att välja kött med en högre djurskyddshänsyn är många.

Vinsterna med att välja kött med en högre djurskyddshänsyn är många. Den goda djurhållningen är en bidragande orsak till att Sverige har EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Exempelvis använder Tyskland och Polen, två av de länder som Sverige importerar mest kött från, 13 respektive 12 gånger mer antibiotika per kilo levande vikt i djuruppfödningen jämfört med Sverige.

Samtidigt går det inte att ställa landspecifika krav offentlig upphandling då det strider mot EU:s upphandlingsdirektiv. Dock finns det flera krav som en kommun kan ställa för att premiera kött från djur som mått bra:

 • Ställ krav på att antibiotika endast får användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
 • Ställ krav på att köttet ska komma från uppfödning där djur maximalt har transporterats åtta timmar till slakt.
 • Ställ krav på att köttet ska komma från djur som varit helt bedövade under slakt och därmed förhindra att djuren känner smärta och även ångest vid slakt.
 • Ställ krav på betesdrift för nötkreatur.
 • Ställ krav på att grisar ska ha haft tillgång till tuggbart material/strö.

Vid upphandlingar av livsmedel till skolor och äldreomsorg är det i genomsnitt bara två företag som lämnar anbud, vilket kan jämföras med genomsnittet för alla typer av upphandlingar där antalet anbudsgivare är 4,6.Förutom kravställan i offentlig upphandling kan kommunerna därför göra riktigt skillnad för att underlätta för mindre och lokala livsmedelsproducenter i den offentliga upphandlingen och på så sätt gynna det lokala näringslivet och öka konkurrensen i livsmedelsupphandlingen:

 • Inför strategisk upphandling som ett mål i kommunen för att nå lokala och samhälleliga mål genom offentlig upphandling och fatta politiska beslut i enlighet med de strategiska intentionerna.
 • Ha en tidig dialog med lokala leverantörer och producenter om volymer och utvecklingspotential, så kan kommunen kommunicera med den lokala marknaden och dess utbud.
 • Genom att dela upp livsmedelsupphandlingen ned på artikelnivå blir det lättare för mindre producenter att lägga anbud.
 • Upphandla logistiken separat. Detta kan göras genom att ha en kommunal distributionscentral som underlättar för mindre (och ofta närproducerande) företag som kan ha svårt att leverera sina produkter.

Svar krävs av Löfven!

Valdemarsvik Svar om säkerhetsskandalen krävs av Löfven 

Regeringen Löfven har duckat medan medierna presenterat det som hänt vid Transportstyrelsen med rent häpnadsväckande missförhållanden. Sveriges säkerhet har inte tagits på allvar och det är helt oacceptabelt. Statsministern och regeringens företrädare måste snarast kliva fram och berätta vad de känt till samt vad som gjorts för att begränsa skadorna, skriver Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, på Svenska Dagbladets debattsida.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Till exempel ska man alltid kunna lita på att polisen är tillgänglig när man behöver. Men även andra myndigheter och samhällsfunktioner har stor betydelse för att värna vår trygghet och säkerhet. Vårt land har länge kännetecknats av att människor haft en hög tilltro till samhällets institutioner. Det har gällt både myndigheter och annan förvaltning. Det är bra och är en viktig del av det som håller Sverige samman. Men det ställer höga krav. När exempelvis säkerhetsläget på olika sätt försämras kan vi inte vara naiva.

Även om det just nu är semestertider kan svenskt säkerhetstänkande aldrig ta ledigt. Samtidigt som en allt snabbare digitalisering innebär fantastiska möjligheter gör den oss också sårbara – för mäktiga intressen och länder som vill påverka oss och utnyttja svagheter.

Den senaste tidens avslöjanden om Transportstyrelsen är mycket allvarliga. Sveriges säkerhet har inte tagits på allvar. Det är helt oacceptabelt. Det finns uppgifter om att det redan 2015 inkom varningar om att Transportstyrelsen låtit icke-säkerhetsklassade personer i utlandet handskas med hemliga uppgifter. IT-tekniker har haft full tillgång till kvalificerade skyddsidentiteter, register över bepansrade fordon och bärigheten på svenska vägar och broar. Allvarliga, rent av förödande, uppgifter i fel händer. Det som hittills har avslöjats visar tydligt vad som kan hända om inte dessa frågor tas på det allvar de förtjänar.

 

Säkerhetspolisen har genomfört en förundersökning. Generaldirektören har tilldömts dagsböter och sedan fått avgå. Men än så länge ser vi bara konturerna av den skada som kan ha tillfogats Sverige. En anställd på Transportstyrelsen har beskrivit det som att de utländska tekniker det handlar om "fick nycklarna till Kungariket".

Det finns anledning att utkräva tydligt politiskt ansvar från regeringen Löfven som hittills valt att ducka medan medierna presenterat det som hänt vid Transportstyrelsen med rent häpnadsväckande missförhållanden.

Det är flera ministrar som nu måste lägga korten på bordet. Transportstyrelsen är en del av infrastrukturminister Anna Johanssons ansvarsområde. Säpo sorterar under inrikesminister Anders Ygeman. Försvarsmakten och svensk säkerhet kan ha tillfogats skada – ett ansvar som faller på försvarsminister Peter Hultqvist. När fick statsråden kännedom om läget? Vilka åtgärder har då vidtagits? Och varför har inte oppositionen informerats? Det är frågor Moderaterna nu formellt lämnat in i riksdagen och statsråden är skyldiga att svara snarast.

Ytterst ansvarig är dock Stefan Löfven. Statsministern och regeringens företrädare har ett ansvar att snarast kliva fram och berätta vad de känt till samt vad som gjorts för att begränsa skadorna.

Vi har inte råd att vara aningslösa. Det finns hot i form av att andra länder och fientliga organisationer bedriver underrättelsearbete i vårt land. Ett försämrat säkerhetsläge motiverar ytterligare satsningar på svensk försvarsförmåga och motståndskraft.

Moderaterna har länge drivit på för att bättre rusta samhället mot de nya hot och risker vi ser och åtgärda de brister i den svenska krisberedskapen som blivit allt mer uppenbara. Arbetet har påbörjats med att bygga ett totalförsvar samtidigt som ökad IT-säkerhet och minskad sårbarhet vid cyberattacker eller desinformationskampanjer ges högre prioritet i planeringen av landets framtida försvar.

Men även Myndighetssverige och det interna arbetet med säkerhetstänkande måste granskas. Ytterst vilar ansvaret tungt på regeringen och dess företrädare för den tillsyn och ledning de ska stå för.

Ifråga om det som skett vid Transportstyrelsen finns många obesvarade frågor och det motiverar en bred risk- och sårbarhetsanalys av svenska myndigheter. Konsekvenserna av vad som skett vid Transportstyrelsen kan ännu inte fullt ut överblickas. Men det ger kalla kårar längs ryggraden hos alla säkerhetsmedvetna.

Vi kräver nu att regeringen och de berörda statsråden till riksdagen återkommer med en samlad åtgärdsplan. Där bör redovisning ingå av hur detta kunnat ske, vilka åtgärder som vidtagits och vad som nu konkret görs för att stoppa säkerhetsriskerna vid alla de svenska myndigheter som hanterar och handskas med kvalificerade och sekretessbelagda uppgifter.

Svensk säkerhet måste tas på större allvar än vad regeringen Löfven hittills gjort.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)

Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson (M)

 

Läs artikeln här: https://www.svd.se/m-en-forbluffande-skandal--hur-mycket-visste-regeringen

 

  

Kameror i utsatta områden!

Valdemarsvik  


För att bättre ta kontroll över särskilt utsatta områden, öka tryggheten och se till att fler brott klaras upp föreslår Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson och ordförande i justitieutskottet, i går i en intervju med TV4, en satsning som innebär att övervakningskameror kan komma på plats i Sveriges samtliga 23 särskilt utsatta områden.

Kameraövervakning är ett viktigt verktyg för att öka tryggheten och för att klara upp brott och fungerar som ett verkningsfullt komplement till andra åtgärder, däribland en stark och kontinuerlig polisnärvaro.

- Nu behövs det storsatsningar på att få upp övervakningskameror i de allra mest utsatta områdena över hela Sverige. Det finns väldigt många laglydiga, hederliga människor som är trötta på att det är kriminella som har makten i de här områdena. Övervakningskameror är väldigt effektiva och det ökar människors trygghet, säger Tomas Tobé.

- Den största integritetskränkningen är att bli utsatt för brott. Med övervakningskameror så får polisen fram mer bevisning, kriminella kan sättas bakom lås och bom och vi kan få ett bättre förebyggande arbete. Det här gör att kriminella inte kan äga torg eller områden på samma sätt som i dag, avslutar Tomas Tobé.

Storsatsning på kameror i särskilt utsatta områden

Övervakningskameror ska komma på plats i samtliga av Sveriges 23  särskilt utsatta områden. Satsningen omfattar 50 miljoner kronor.

Moderaterna har tidigare föreslagit att polisen ska ges betydligt bättre förutsättningar för kameraövervakning. Detta bland annat genom att dagens tillståndsplikt för polisens kameraövervakning tas bort.

 

 

Utbildningsplikt!

Valdemarsvik Utbildningsplikt för nyanlända – viktigt steg för bättre integration 

Moderaterna har sedan 2015 drivit frågan om att nyanlända till Sverige med låg utbildning bör omfattas av utbildningsplikt. Alliansens partier och regeringen är nu överens om att utbildningsplikt ska ses över för de som kommer till Sverige senare i livet och som inte uppnått grundskolekompetens. 

- Att ställa krav på den som kommer till Sverige att göra sig anställningsbar ger fler en chans att få det första jobbet. Därför behövs en utbildningsplikt som ger nyanlända med låg utbildning vissa grundläggande kunskaper, säger Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson. 

- Det här är ett viktigt steg på vägen mot bättre integration i Sverige. Men det räcker inte. Moderaterna vill även införa integrationsplikt med tydliga krav för nyanlända. Då behövs bland annat 100-timmars samhällsorientering som är obligatorisk på riktigt, ökade aktivitetskrav samt ansträngningar i svenska för att få permanent uppehållstillstånd, avslutar Svantesson. 

 

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

 • Twitter
 • Anna Nilsson
 • Mest lästa bloggar
 • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se